Spausdinti šį puslapį

Moksleivių olimpinėse žaidynėse – ir gladiatorių kovos

Moks­lo me­tus An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja pa­ly­di tra­di­ci­niu spor­ti­niu ren­gi­niu – olim­pi­nė­mis žai­dy­nė­mis. Jų me­tu vy­ko ne tik tra­di­ci­nės rung­tys, bet ir gla­dia­to­rių ko­vos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į sta­dio­ną įne­ša­ma olim­pi­nė vė­lia­va.

 

Olim­pi­nės žai­dy­nės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos sta­dio­ne ren­gia­mos kas dve­jus me­tus. Ši tra­di­ci­ja už­gi­mė prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų.

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja ir pa­grin­di­nė or­ga­ni­za­to­rė – kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Ja­ni­na Šla­pi­kie­nė. Ren­gi­niu  sie­kia­ma at­skleis­ti olim­piz­mo idė­jas ir spor­to ver­ty­bes, ska­tin­ti moks­lei­vius daž­niau iš­gy­ven­ti spor­to tei­kia­mą džiaugs­mą.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę dvi die­nas vy­ku­sio­se aš­tun­to­sio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se da­ly­va­vo ne tik šei­mi­nin­kų, bet ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos bei Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

Žai­dy­nių ati­da­ry­mo die­ną prie Ne­pri­klau­so­my­bės pa­min­klo už­deg­tą olim­pi­nę ug­nį iki gim­na­zi­jos at­ne­šė bė­gi­kai.

Į sta­dio­ną bu­vo įneš­ta ir už­deg­ta olim­pi­nė ug­nis ir su­plaz­dė­jo olim­pi­nė vė­lia­va.

 

06-12-2_straipsnio_2_nuotr

Bėgikai su olimpine ugnimi.

 


 

Su­si­rin­ku­sie­siems pri­min­ta olim­pi­nės sim­bo­li­kos is­to­ri­ja. Olim­pia­dą pra­dė­ta pa­skel­bė An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na.

Da­ly­viai var­žė­si įvai­riau­sio­se rung­ty­se – bė­go įvai­rių nuo­to­lių dis­tan­ci­jas, šo­ko į to­lį, žai­dė fut­bo­lą, krep­ši­nį, tin­kli­nį, sta­lo te­ni­są, trau­kė vir­vę, ban­dė jė­gas ran­kų len­ki­mo rung­ty­je, at­li­ko pri­sit­rau­ki­mus. Pir­mą kar­tą į žai­dy­nes bu­vo įtrauk­tos krep­ši­nio var­žy­bos „Trys prieš tris“.

Vie­na rung­tis at­ke­lia­vo net iš se­no­vės Grai­ki­jos olim­pi­nių žai­dy­nių. J. Šla­pi­kie­nė pa­sa­ko­jo is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se ap­ti­kusi pa­sa­ko­ji­mų apie gla­dia­to­rių ko­vas stu­miant var­žo­vą iš ap­skri­ti­mo. Ši spor­to ša­ka taip pat bu­vo iš­ban­dy­ta An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos sta­dio­ne.

Pa­si­bai­gus ko­voms spor­ti­nin­kai iš­si­ri­kia­vo sta­dio­ne, kur vy­ko iš­kil­min­gi nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mai.

Čem­pio­nai bu­vo ap­do­va­no­ti di­plo­mais ir me­da­liais. Po žai­dy­nių jie nu­lei­do olim­pi­nę vė­lia­vą, ple­vė­sa­vu­sią dvi olim­pia­dos die­nas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)