Spausdinti šį puslapį

Mokykla paminėjo garbingą jubiliejų

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la mi­ni gar­bin­gą 80 me­tų ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga šeš­ta­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­tė jos bu­vu­siems, esa­miems moks­lei­viams, esa­miems ir bu­vu­siems pe­da­go­gams, sve­čiams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į mokyklos gimtadienį susirinko daug svečių.

 

Į ren­gi­nį at­vy­ko šios mo­kyk­los įkū­rė­jo Sta­sio Bal­tru­šio sū­nus pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis. Svei­kin­da­mas vi­sus gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga jis pri­mi­nė mo­kyk­los is­to­ri­ją.

Idė­ja pa­sta­ty­ti mo­ky­mui pri­tai­ky­tą pa­sta­tą 1927 me­tais gi­mė tuo­me­ti­niam Uk­mer­gė­je vei­ku­sios mo­kyk­los ve­dė­jui S. Bal­tru­šiui. Jis va­do­va­vo mo­kyk­lai, vei­ku­siai mies­to cen­tre, da­bar­ti­nėse mu­zie­jaus pa­tal­po­se. Bū­da­mas tuo­me­ti­nės ra­jo­no ta­ry­bos na­riu S. Bal­tru­šis įti­ki­no ko­le­gas pra­dė­ti ug­dy­mo įstai­gos sta­ty­bas. Se­na­mies­čio mo­kyk­la du­ris at­vė­rė 1930 me­tais.

 

12-14-1_straipsnio_2_nuotr

Dai­nuo­ja Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jų cho­ras.


Dau­giau nei 10 me­tų ji bu­vo lie­tu­viš­ka, o so­vie­tams oku­pa­vus Lie­tu­vą ir čia ap­si­gy­ve­nus ru­sų ka­riš­kiams, mo­kyk­la bu­vo ta­pu­si ru­sa­kal­be.

Gerb­da­mas ir lie­tu­vių, ir ru­sų kal­bomis mo­kyk­lą bai­gu­sius pro­fe­so­rius R. Bal­tru­šis ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­ki­no ir lie­tu­viš­kai, ir ru­siš­kai.

Ru­sų kal­ba ir ru­siš­kos dai­nos ren­gi­nio me­tu ir vė­liau skam­bė­jo ne kar­tą. Sa­vo kal­bo­je mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ro­nė Use­lie­nė pa­brė­žė, kad kiek­vie­na­me is­to­ri­jos tarps­ny­je šio­je mo­kyk­lo­je svar­biau­sias bu­vo po­žiū­ris į vai­kus ir pe­da­go­gų sie­kis už­au­gin­ti juos do­rais, švie­siais žmo­nė­mis. Di­rek­to­rė pa­si­džiau­gė jų įstai­gą bai­gu­siais Lie­tu­vo­je, Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, ki­to­se ša­ly­se gy­ve­nan­čiais gar­biais pi­lie­čiais: pro­fe­so­riais, moks­lų dak­ta­rais, in­ži­nie­riais, įstai­gų va­do­vais.

Į ren­gi­nį at­vy­ko gau­sus bū­rys svei­kin­to­jų, lin­kė­ju­sių mo­kyk­lai pa­čios švie­siau­sios at­ei­ties. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ju­bi­lie­jaus pro­ga mo­kyk­lai sky­rė 2000 li­tų.

Mo­kyk­los gim­ta­die­nio šven­tė­je kon­cer­ta­vo mo­ki­niai ir pe­da­go­gai.

 

12-14-1_straipsnio_3_nuotr

Pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis pa­pa­sa­ko­jo mo­kyk­los įkū­ri­mo is­to­ri­ją.


 

 

12-14-1_straipsnio_4_nuotr

Mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ra Use­lie­nė.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)