Mokykliniai suolai lieka vis tuštesni

At­ėjus ru­de­niui, mo­kyk­li­nis skam­bu­tis dau­gu­mo­je ša­lies mo­kyk­lų kas­met su­skam­ba vis ma­žiau moks­lei­vių. Jų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jos ne­ap­len­kia ir Uk­mer­gės. To­kie po­ky­čiai ypač ryš­kūs kai­muo­se, ku­riuo­se mo­kyk­lų iš­vis ne­be­lie­ka.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Rug­sė­jo 1-ąją at­si­vers ne vi­sų mo­kyk­lų du­rys.

Pa­ly­gi­nus per­nai me­tais ra­jo­no mo­kyk­las lan­kiu­sių ir da­bar po Rug­sė­jo 1-osios į jas su­gu­žė­sian­čių mo­ki­nių są­ra­šus, pa­aiš­kė­jo, jog mo­kyk­li­nius suo­lus užims apie pus­tre­čio šim­to ma­žiau vai­kų.

Vie­na prie­žas­čių, ko­dėl kas­met vis ma­žes­nis Lie­tu­vos mo­kyk­las lan­kan­čių­jų skai­čius, yra emig­ra­ci­ja. Ta­čiau, pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, šį pro­ce­są emig­ra­ci­ja le­mia tik iš da­lies. Jis la­biau pri­klau­so nuo jau pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ra­jo­ne ne­kin­tan­čios de­mo­gra­finės si­tu­a­ci­jos, su­si­ju­sios su gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­mu ir kas­met vis ma­žė­jan­čiu į ug­dy­mo įstai­gas su­si­ren­kan­čių vai­kų skai­čiu­mi.

To­kius ro­dik­lius iliust­ruo­ja ir pa­čių jau­niau­sių bei vy­riau­sių mo­kyk­lo­se mo­ko­mų ra­jo­no gy­ven­to­jų są­ra­šai. Ve­dė­ja sa­ko, kad mo­kyk­las bai­gia žy­miai dau­giau vy­res­nių­jų – 10–12 kla­sių moks­lei­vių, ne­gu kad į jas su­si­ren­ka mo­ky­tis pir­mo­kų.

Po­ky­čių ne­iš­veng­ta kai­me

Mo­kyk­lų tuš­tė­ji­mo fak­tai ypač aki­vaiz­dūs kai­muo­se. Čia lie­ka vis ma­žiau mo­kyk­li­nių ben­druo­me­nių, nes dau­gu­ma tė­vų no­ri, kad jų vai­kai la­vin­tų­si mies­te. Tai­gi siek­ti moks­lo sa­vo at­ža­las lei­džia į di­des­nes mo­kyk­las.

Mi­nė­tos prie­žas­tys są­ly­go­ja ne­iš­ven­gia­mas švie­ti­mo veik­los nau­jo­ves. D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­pa­sa­ko­jo, jog nuo šių moks­lo me­tų ne­be­lie­ka Ly­duo­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los – dau­gu­ma bu­vu­sių jos mo­ki­nių moks­lus tęs Žel­vos vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Taip pat už­da­ro­mi Krikš­tė­nuo­se ir Ba­le­liuo­se bu­vę pra­di­nio ug­dy­mo sky­riai. Pas­ta­ra­ja­me kai­me mo­kyk­lą lan­kę vai­ku­čiai mo­ky­sis Tau­jė­nuo­se, o krikš­tė­niš­kiai pri­si­jungs prie ben­dra­am­žių Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Ne­ap­len­kė po­ky­čiai ir Re­čio­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­rią lan­kę penk­to­kai ir vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai nuo šiol eis į Uk­mer­gės Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Re­čio­nių mo­kyk­la re­or­ga­ni­zuo­ja­ma pa­lie­kant Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los Re­čio­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių, ku­ris įsi­kū­ręs nau­ja­ja­me Re­čio­nių dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Jo pa­tal­po­se iš­lie­ka ir šiam cen­trui pa­val­di iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė.

Ne­ri­mau­ja mo­ky­to­jai,

auk­lė­to­jai

Mo­ki­nių skai­čius, men­kes­ni krū­viai ir ki­taip su­pla­nuo­tos pa­mo­kos ke­lia ne­ri­mą pe­da­go­gams. Pa­sak pa­šne­ko­vės, ma­žė­jant pir­mo­kė­lių, ne­tek­ti dar­bo ypač bai­mi­na­si pra­di­nu­kų mo­ky­to­jai. Kad taip ne­nu­tik­tų, kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se ko­le­gos da­li­ja­si krū­viais, taip pat mo­ky­to­jams teks dau­giau ne­for­ma­laus ug­dy­mo veik­los. Ve­dė­jos tei­gi­mu, bent kaž­ko­kį krū­vį ir šiais me­tais tu­rės vi­si ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se dir­ban­tys pe­da­go­gai. Tad mo­ky­to­jai, ku­riems šios pa­rei­gos yra pir­ma­ei­lės, be pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio ne­liks.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog ma­žė­ja ir Uk­mer­gės lop­še­lių-dar­že­lių gru­pė­se dir­ban­čių auk­lė­to­jų krū­viai. Šio­se įstai­go­se taip pat su­lau­kia­ma ma­žiau vai­kų. Įta­kos tam tu­ri ne tik de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja, bet ir eko­no­mi­niai, so­cia­li­niai veiks­niai. Įsi­vy­ra­vus ne­dar­bui, ne­be vi­si tė­vai iš­ga­li leis­ti sa­vo at­ža­las į iki­mo­kyk­li­nes ug­dy­mo įstai­gas, mo­kant už jas. Ne­dir­ban­tie­ji pa­tys na­muo­se pri­žiū­ri sa­vo vai­kus.

Ma­žė­ja ne tik moks­lei­vių: švie­ti­mo įstai­go­se trūks­ta ir kai ku­rių dar­buo­to­jų, ati­tin­ka­mų da­ly­kų mo­ky­to­jų. Pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, ra­jo­ne pa­si­gen­da­ma in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų, lo­go­pe­dų ir ki­tų spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų.

Ga­li rink­tis iš ke­lių gim­na­zi­jų

Ve­dė­ja pri­mi­nė, kad jau po 2012 me­tų vi­sos Uk­mer­gės, kaip ir ki­tų ra­jo­nų, mo­kyk­los taps pa­grin­di­nė­mis – ša­ly­je vyk­dant švie­ti­mo re­for­mą, vi­du­ri­nių ne­be­liks. Vy­res­nių kla­sių moks­lei­viai moks­lus tęs gim­na­zi­jo­se.

Mū­sų mies­te, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, prieš ke­le­tą me­tų at­si­ra­dus ant­ra­jai gim­na­zi­jai, ne vie­nam gy­ven­to­jui ki­lo abe­jo­nių, ar ver­ta tu­rė­ti dvi to­kias įstai­gas vie­ną ša­lia ki­tos. Vi­suo­me­nė­je pa­si­gir­do svars­ty­mų, jog ki­ta gim­na­zi­ja tu­rė­tų bū­ti Už­upy­je. Jos sta­tu­so esą ga­lė­tų siek­ti vie­na iš dvie­jų šia­me mik­ro­ra­jo­ne esan­čių vi­du­ri­nių mo­kyk­lų – Už­upio ar­ba „Ši­lo“.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus va­do­vė pa­aiš­ki­no, jog pri­imant spren­di­mą dėl dar vie­nos gim­na­zi­jos be­veik mies­to cen­tre, į sa­vo vie­tas vis­ką „su­dė­lio­jo“ vai­kų skai­čius. Abie­jo­se – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus bei An­ta­no Sme­to­nos – gim­na­zi­jo­se tel­pa po maž­daug pen­kis šim­tus vai­kų. Tuo tar­pu mi­nė­tos vi­du­ri­nės mo­kyk­los yra di­des­nės: jo­se ga­li mo­ky­tis po tūks­tan­tį moks­lei­vių. Jau tu­rint vie­ną gim­na­zi­ją cen­tre ir bet ku­rio­je iš šių mo­kyk­lų įstei­gus gim­na­zi­ją, pas­ta­ro­jo­je ne­už­tek­tų vai­kų – ji ne­pri­si­pil­dy­tų mo­ki­nių.

Jei­gu, anot pa­šne­ko­vės, gim­na­zi­ją steig­tų Už­upy­je, tai bū­tų vie­nin­te­lė gim­na­zi­ja vi­sa­me ra­jo­ne. Moks­lei­viai tuo­met ne­tu­rė­tų ga­li­my­bės pa­si­rink­ti, ku­rio­je iš ke­le­to to­kių mo­kyk­lų mo­ky­tis.

Moks­lus tę­sian­tie­ji Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je čia taip pat ga­li mo­ky­tis gim­na­zi­jos sky­riu­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų