Uk­mer­gės spe­cia­liajai mo­kyk­lai sa­vo at­ei­tį bur­ti be­lie­ka ne­bent iš ka­vos tirš­čių. Mo­kyk­los stei­gė­jas – ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja nai­ki­na­ma. Sa­vi­val­dy­bei nei mo­kyk­los, nei pa­sta­to ne­rei­kia. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pe­ri­man­ti mo­kyk­lą, aiš­kaus at­sa­ky­mo dėl jos li­ki­mo dar ne­duo­da.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Spe­cia­lio­ji mo­kyk­la lau­kia spren­di­mų.

Vyk­dant ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jų re­for­mą, dėl sa­vo li­ki­mo su­si­rū­pi­no įstai­gos, ku­rių stei­gė­jos yra šios nai­ki­na­mos ins­ti­tu­ci­jos. Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja yra ke­tu­rių spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų stei­gė­ja. Tarp jų – ir Uk­mer­gės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la.

 

Raš­tas – mis­ti­nis?

 

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, iki lie­pos 1 die­nos nu­sto­jus veik­ti ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­joms, kai ku­rios spe­cia­lio­sios mo­kyk­los taps pa­val­džios sa­vi­val­dy­bėms. Ta­čiau mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šį ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jų „pa­li­ki­mą“ per­im­ti at­si­sa­kė. Stei­gė­jo funk­ci­jas pe­rė­mė ir spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą po sa­vo spar­nu pri­glau­dė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Ta­čiau, kaip bai­mi­na­si mo­kyk­los dar­buo­to­jai, ne­il­gam. Ne­tru­kus jie la­bai su­ne­ri­mo, su­ži­no­ję, kad ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos stal­čiuo­se gu­li mi­nis­te­ri­jos raš­tas, ku­ria­me par­ne­ša­ma apie nu­ma­to­mą mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mą. „Sa­vo aki­mis to raš­to ne­ma­čiau, ta­čiau apie jį bu­vau in­for­muo­ta“, – sa­ko Uk­mer­gės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Vio­le­ta Mar­ke­vi­čie­nė.

 

Ėmė­si žy­gių

 

Mo­kyk­los pe­da­go­gai ran­kų ne­nu­lei­do – pa­tys ėmė­si žy­gių. Už­ta­ri­mo ieš­ko­da­mi krei­pė­si į Sei­mą – ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad dau­giau kaip 50 me­tų gy­va­vu­si Uk­mer­gės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la ta­po nie­kam ne­be­rei­ka­lin­ga.

„Nė ne­ži­no­jo­me, ką pa­sa­ky­ti mū­sų vai­kų tė­ve­liams, ku­rie taip pat la­bai su­ne­ri­mo. Ke­le­tas mū­sų mo­kyk­los pe­da­go­gų da­ly­va­vo Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kvie­tė­mės sei­mū­nus į mo­kyk­lą, ben­dra­vo­me su pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jais“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rė. Ji sa­ko, jog ir mo­kyk­los dar­buo­to­jams, ir mo­ki­nių tė­ve­liams su­tei­kė vil­ties Sei­mo ko­mi­te­to na­rių bei pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja – pri­ta­ri­mas  mo­kyk­los dar­buo­to­jams, kad mo­kyk­la ne­tu­rė­tų bū­ti lik­vi­duo­ja­ma.

„Ka­dan­gi mū­sų ra­jo­ne yra dvi pa­na­šaus pro­fi­lio ug­dy­mo įstai­gos – mū­sų mo­kyk­la ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“, nu­ma­to­ma ga­li­my­bė su­jung­ti jas. Ta­čiau mes ma­no­me, kad tu­rė­tu­me iš­lik­ti sa­va­me pa­sta­te, ku­ris mo­ky­mo įstai­gos funk­ci­jas at­lie­ka net nuo 1840 me­tų“, – svars­to V. Mar­ke­vi­čie­nė.

Pa­sak di­rek­to­rės, iki šiol mo­kyk­los at­ei­tį gau­bia pa­slap­ties šy­das. Nei Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos, nei mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai ne­si­tei­kia sa­vo pla­nų, lie­čian­čių, be­je, ir ke­tu­rias­de­šim­ties dar­buo­to­jų bei pen­kias­de­šimt ke­tu­rių mo­ki­nių li­ki­mą, at­skleis­ti.

„Gy­ve­na­me šia die­na ir kol kas džiau­gia­mės, kad nie­kas mū­sų iš čia ne­va­ro. Ta­čiau ma­no­me, kad tu­ri­me tei­sę ži­no­ti, kur tie mū­sų dar­buo­to­jai ir vai­kai bus „pa­dė­ti“, – sa­ko di­rek­to­rė.

 

Ra­mi­na tik „kol kas“

 

De­ja, Vil­niaus ap­skri­ties vir­ši­nin­kas Jo­nas Va­si­liaus­kas ne­ga­lė­jo pri­si­min­ti, ga­vo ar ne iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos raš­tą, in­for­muo­jan­tį apie Uk­mer­gės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mą. „Na, aš da­bar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Gau­nam daug laiš­kų, su­si­ra­ši­nė­ji­mas vyks­ta“, – kal­bė­jo jis.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Vai­das Ba­cys taip pat ti­ki­no apie jo­kį lik­vi­da­ci­nį raš­tą, siųs­tą mi­nis­te­ri­jos, ne­gir­dė­jęs. „Anaip­tol. Kaip tik rū­pi­na­mės, kad mo­kyk­la ne­bū­tų lik­vi­duo­ja­ma. Mi­nis­te­ri­jai pir­miau­sia rū­pi šios mo­kyk­los vai­kai. Be to, kri­zės lai­ko­tar­pis – ne pats ge­riau­sias ir žmo­nes į gat­vę pa­leis­ti“, – sa­ko jis. V. Ba­cio tei­gi­mu, šiuo me­tu po­li­ti­kai lai­ko­si ten­den­ci­jos dirb­ti­nai ne­už­da­ri­nė­ti spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų.

Vi­ce­mi­nist­rui sa­vi­val­dy­bės at­si­sa­ky­mas per­im­ti mo­kyk­lą – su­pran­ta­mas. „Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad nie­kas ne­no­ri pri­si­im­ti pa­sta­tų, ku­riuos pas­kui rei­kės pri­žiū­rė­ti. Toks sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas man at­ro­do ar­gu­men­tuo­tas“, – svars­to V. Ba­cys.

Nors skam­biais pa­ža­dais vi­ce­mi­nist­ras ne­si­mė­tė, ta­čiau pe­da­go­gams, vai­kams bei jų tė­ve­liams pa­ta­rė iš­lik­ti ra­miems – ir nuo lie­pos 1 die­nos, mi­nis­te­ri­jai pe­rė­mus mo­kyk­lą, po­žiū­ris į vai­kus ne­pa­si­keis. „At­sa­ko­my­bės už vai­kus mi­nis­te­ri­ja ne­si­kra­to. Ši mo­kyk­la ga­li ra­miai eg­zis­tuo­ti. Be to, kol kas iš­liks ir pa­sta­tas“, – tei­gė jis. Kiek il­gai truks pa­ža­dė­ta­sis „kol kas“, V. Ba­cys ne­at­sklei­dė.

„Per­spek­ty­vo­je gal­vo­si­me – gal iš­plė­si­me pa­slau­gų ra­tą, gal dau­giau vai­kų į šią mo­kyk­lą pri­trauk­si­me“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­ras.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kaip vertinate mūsų Eurovizijos atstovo galimybes?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų