Mokyklose įgyvendinamas pertvarkos procesas

Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mo sta­tis­ti­ka ska­ti­na po­ky­čius švie­ti­mo sis­te­mo­je. Juos ra­jo­no mo­kyk­los pa­jus jau ki­tą­met. Apie jų tin­klo per­tvar­ką ir per­spek­ty­vas sa­vi­val­dy­bės va­do­vai kal­bė­jo ket­vir­ta­die­nį su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su pe­da­go­gais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Apie mokyklų tinklo pertvarką su susitikimo dalyviais kalbėjosi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė (antra iš kairės).

Ša­ly­je vyk­do­ma ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka ne vi­siems ma­lo­ni. Skau­džiau­siai su­tin­ka­ma ži­nia apie įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mą ar­ba už­da­ry­mą. Ta­čiau per­tvar­kos ini­cia­to­riai su­ma­ny­mą grin­džia tiks­lin­gais lū­kes­čiais. Sie­kia­ma su­da­ry­ti prie­lai­das ir są­ly­gas aukš­tes­nės ko­ky­bės švie­ti­mui, re­a­li­zuo­jant tam tik­rus už­da­vi­nius.

Tarp jų – mo­ki­nių skai­čiaus, lei­džian­čio veiks­min­giau­siai įgy­ven­din­ti ug­dy­mo tiks­lus, su­re­gu­lia­vi­mas. Taip pat ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti pe­da­go­gi­nio per­so­na­lo ko­ky­bi­nę su­dė­tį.

Apie ra­jo­no švie­ti­mo būk­lę ir prog­no­zes kal­bė­ta Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me. Ja­me da­ly­va­vo mo­kyk­lų, dar­že­lių va­do­vai, dar­buo­to­jai.

Si­tu­a­ci­ją švie­ti­mo įstai­go­se pri­sta­tė sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie pas­ta­rų­jų me­tų po­ky­čius, mo­kyk­lų bei jų sky­rių re­or­ga­ni­za­ci­jos eta­pus.

Liūd­niau­sios ten­den­ci­jos su­si­ju­sios su vai­kų skai­čiu­mi mo­kyk­lo­se. Per sep­ty­ne­rius me­tus ra­jo­ne mo­ki­nių su­ma­žė­jo 2149 as­me­ni­mis. To­dėl, pa­sak ve­dė­jos, pa­ties mo­kyk­lų tin­klo kai­ta yra ne­iš­ven­gia­ma.

Prieš ku­rį lai­ką įstai­gų bu­vo pa­pra­šy­ta įver­tin­ti sa­ve ir api­ben­drin­ti in­for­ma­ci­ją apie moks­lei­vių ga­li­my­bes bei ug­dy­mo­si re­zul­ta­tus, pe­da­go­gų dar­bą, mo­ky­mo­si ba­zę. Re­mian­tis pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ana­li­zuo­ti mo­ki­nių skai­čiaus bei ki­ti ro­dik­liai. Nag­ri­nė­ta, kas bu­vo įgy­ven­din­ta, va­do­vau­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nu.

Į iš­va­das at­si­žvel­gia­ma ini­ci­juo­jant nau­jo­ves. Mat vi­sos sa­vi­val­dy­bės įpa­rei­go­tos iki va­sa­rio 1 die­nos už­baig­ti pro­jek­tus ir pa­reng­ti do­ku­men­tus, kad nuo rug­sė­jo 1-osios švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka bū­tų pra­de­da­ma įgy­ven­din­ti.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­ste­bė­jo, jog kai ku­rios mo­kyk­los nu­ro­dė ne vi­sai tiks­lų mo­ki­nių, ku­rių ti­ki­ma­si su­lauk­ti, skai­čių. Jį ban­do­ma iš­pūs­ti, bai­mi­nan­tis re­or­ga­ni­za­ci­jos rū­pes­čių. Pe­da­go­gams pa­ta­rė ar­ti­miau­siu me­tu vyk­sian­čio­se dis­ku­si­jo­se vis dėl­to rem­tis pa­ma­tuo­tais ar­gu­men­tais.

Pri­si­min­tas ir gim­na­zi­jų mies­te klau­si­mas. Ve­dė­ją ste­bi­na li­gi šiol pa­si­girs­tan­tys svars­ty­mai apie tai, jog vie­na iš gim­na­zi­jų ga­lė­jo bū­ti Už­upy­je esan­ti „Ši­lo“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Tal­pi­nan­ti apie tūks­tan­tį mo­ki­nių, ji yra ko­ne dvi­gu­bai di­des­nė už abi da­bar­ti­nes gim­na­zi­jas. Ta­pu­si vie­na jų, ku­rio­je mo­ky­tų­si vien gim­na­zis­tai, lik­tų pus­tuš­tė. Ar­ba, pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, tuo­met tai ir tu­rė­tų bū­ti vie­nin­te­lė gim­na­zi­ja ra­jo­ne, bet ta­da mo­ki­niams ne­lik­tų ga­li­my­bės rink­tis.

Kal­bė­ta ir apie ne itin džiu­gi­nan­čius ra­jo­no moks­lei­vių ug­dy­mo­si re­zul­ta­tus. Pa­si­gen­da­ma di­des­nių jau­nuo­lių pa­stan­gų, svars­ty­ta, jog gal per sun­kios ug­dy­mo pro­gra­mos ar ne vi­si mo­ky­to­jai ge­ba prie jų pri­si­tai­ky­ti. Ky­la pro­ble­mų, su­si­ju­sių su pa­mo­kų ne­lan­ky­mu, psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų var­to­ji­mu.

Liūd­nu pa­vyz­džiu įvar­dy­ta Jau­ni­mo mo­kyk­la. Čia vie­nas mo­ki­nys su mo­ky­to­ju pa­mo­ko­je – ne iš pirš­to lauž­tas da­ly­kas. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus va­do­vė ra­gi­no pe­da­go­gus im­tis prie­mo­nių, kad jau­nuo­liai at­pras­tų nuo bas­ty­mo­si gat­vė­mis, o al­ter­na­ty­vų mo­ky­mą pa­vyk­tų iš­lai­ky­ti. Ki­tu at­ve­ju, anot jos, lie­ka tik in­di­vi­du­a­laus mo­ky­mo ti­ki­my­bė.

Už­si­min­ta apie vai­kų ir jau­nuo­lių sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bes, pa­pil­do­mo ug­dy­mo bū­re­lių ne tik la­bai ga­biems, bet ir spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tiems mo­ki­niams trū­ku­mą. Siū­ly­ta pa­gal­vo­ti apie Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los plėt­rą, gal­būt – te­at­ro, cho­re­og­ra­fi­jos stu­di­jas.

Pa­siū­ly­mus dėl švie­ti­mo tin­klo ren­gia­ma­si ap­tar­ti mo­kyk­lų ko­lek­ty­vuo­se. Juos ver­ti­nant, dar­bo gru­pė at­si­žvelgs į vie­ną svar­biau­sių per­tvar­kos pro­ce­so kri­te­ri­jų: ar mo­kyk­los, vyk­dan­čios ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, ati­tin­ka ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ap­gai­les­ta­vo, jog ren­gi­nys ne­su­do­mi­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių. Pri­sta­ty­me da­ly­va­vo tik „dar­bie­tis“ Ro­lan­das Ja­nic­kas, kiek vė­liau prie klau­sy­to­jų pri­si­jun­gė jo ko­le­gė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė.

Ta­ry­bos at­sto­vų po­žiū­ris į mo­kyk­lų li­ki­mą ra­jo­no va­do­vą nu­ste­bi­no. Anot jo, pa­na­šius klau­si­mus svars­tant po­sė­džiuo­se, šiems ky­la dau­gy­bė klau­si­mų. „Tuo­met vis­ką ten­ka vėl aiš­kin­ti nuo Ado­mo ir Ie­vos“, – ne­slė­pė ap­mau­do A. Ko­pūs­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų