Mokyklose sprendžiamas mobiliųjų telefonų likimas

„Jū­sų pa­to­gu­mui pra­šo­me iš­jung­ti te­le­fo­nus“ – taip bū­na­me per­spė­ja­mi prieš spek­tak­lius, kon­cer­tus, pa­skai­tas. Pa­na­šu, jog ši fra­zė taps daž­na ir mo­kyk­lo­se. Ap­ri­bo­ti nau­do­ji­mą­si mo­bi­liuo­ju ry­šiu jo­se už­si­mo­ta, sie­kiant ap­sau­go­ti vai­kų svei­ka­tą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mobilųjį telefoną moksleiviai turės pamiršti bent per pamokas.

 

Apie at­sar­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mą nau­do­jant te­le­fo­nus kal­ba­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­se, ku­rios iš­pla­tin­tos ug­dy­mo įstai­goms. Jo­se pa­žy­mi­ma, kad il­gą lai­ką nau­do­jan­tis apa­ra­tu, jo sklei­džia­ma ra­di­jo daž­nių spin­du­liuo­tė ga­li pa­di­din­ti ri­zi­ką su­sirg­ti sme­ge­nų vė­žiu. To­kias iš­va­das pa­skel­bė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja.

Nu­ro­do­ma, jog per die­ną ne­rei­kė­tų te­le­fo­nu kal­bė­ti il­giau kaip 30 mi­nu­čių. Kad spin­du­liuo­tės po­vei­kis svei­ka­tai bū­tų ma­žes­nis, taip pat pa­ta­ria­ma lau­kiant su­jun­gi­mo su abo­nen­tu ne­lai­ky­ti jo prie au­sies. Siū­lo­ma iš­jung­ti te­le­fo­ną, kai jis ne­rei­ka­lin­gas, pa­vyz­džiui, per pa­mo­kas.

Mo­kyk­los pa­ra­gin­tos nu­ro­dy­mais pa­pil­dy­ti vi­daus tvar­kos tai­syk­les. Jo­se reik­tų ak­cen­tuo­ti, jog mo­ki­niams per pa­mo­kas nau­do­tis te­le­fo­nais drau­džia­ma – jie tu­ri bū­ti vi­sai iš­jung­ti, o ne tik nu­til­dy­tas gar­sas. Jei drau­di­mo ne­pai­so­ma, mo­ky­to­jas tu­ri tei­sę at­im­ti te­le­fo­ną ir grą­žin­ti jį tė­vams.

Be to, mi­nis­te­ri­ja siū­lo ap­ri­bo­ti mo­bi­lio­jo ry­šio nau­do­ji­mą mo­kyk­lų te­ri­to­ri­jo­se. At­si­žvel­gus į tai, moks­lei­viai ne­ga­lė­tų fo­to­gra­fuo­ti ir fil­muo­ti te­le­fo­nais.

 

Pa­si­gen­da pa­gar­bos

 

Ar pa­pil­dy­ti sa­vo tai­syk­les to­kio­mis nau­jo­vė­mis, svars­to ir mū­sų ra­jo­no įstai­gos. „Mo­kyk­los spren­džia, ar per pa­mo­kas rei­kia tik nu­til­dy­ti te­le­fo­no gar­są, ar jis tu­rė­tų bū­ti iš­jung­tas“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos spe­cia­lis­tė Dai­no­ra Šir­vy­tė. Apie te­le­fo­no nau­do­ji­mo po­rei­kį, įta­ką svei­ka­tai šio biu­ro dar­buo­to­jai dis­ku­tuo­ja su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, tė­vais.

Mo­ki­nių tė­vai mi­nis­te­ri­jos siū­lo­moms re­ko­men­da­ci­joms ne­prie­š­ta­rau­tų. Tik vie­nas ki­tas, anot spe­cia­lis­tės, pik­ti­na­si, jog ne­ga­li su­si­siek­ti su vai­kais, kai šie mo­kyk­lo­je.  „Ta­čiau dau­gu­ma pri­ta­ria, kad nau­do­ji­mą­si te­le­fo­nais rei­kia ap­ri­bo­ti, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vė. – Pa­mo­kų me­tu ro­do­mą ne­pa­gar­bą, kai mo­ki­niai žai­džia ar siun­ti­nė­ja ži­nu­tes, pa­brė­žia ir mo­ky­to­jai.“

Į spe­cia­lis­tų iš­va­das, D. Šir­vy­tės tei­gi­mu, tu­rė­tų at­si­žvelg­ti tie, ku­rie su te­le­fo­nu ne­si­ski­ria ko­ne 24 va­lan­das per pa­rą. „Nei­gia­mą spin­du­liuo­tę taip pat sklei­džia ir te­le­vi­zo­rius, ir kom­piu­te­ris. Tai dar ne­reiš­kia sme­ge­nų vė­žio grės­mės, ta­čiau at­sar­gu­mas ga­li su­ma­žin­ti šios li­gos ri­zi­ką“, – pa­ta­ria ji.

 

Ne­ap­si­ken­tę at­ima

 

Pa­si­nau­do­ti re­ko­men­da­ci­jo­mis per pa­mo­kas vi­sai iš­jung­ti ry­šio prie­mo­nes ke­ti­na An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Apie tai kal­bė­ta tė­vų su­si­rin­ki­me, ruo­šia­ma­si su­reng­ti ap­klau­są. Tai, pa­sak di­rek­to­riaus Adol­fo Gir­džiū­nos, da­ro­ma dėl mo­ki­nių svei­ka­tos: „Ne­ra­mu dėl ke­lių da­ly­kų. Moks­li­nin­kai iš­ty­rė, kad mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nau­do­ji­mas ken­kia svei­ka­tai. Be to, įro­dy­ta, jog ypač pa­vo­jin­gi nau­jie­ji – iš­ma­nie­ji – te­le­fo­nai.“

Kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų per pa­mo­kas, anot di­rek­to­riaus, dėl pik­tnau­džia­vi­mo mo­ky­to­jų kan­try­be ne­ky­la: „Šeš­to­kams, sep­tin­to­kams žai­di­mai vi­so­kie rū­pi, o vy­res­niems – ne­be: jiems svar­bes­ni dar­bi­niai rei­ka­lai.“ Mat įtai­sai gim­na­zis­tams at­sto­ja skai­čiuo­tu­vus. Vis­gi di­rek­to­rius pa­ta­ria ver­čiau įsi­gy­ti ne­bran­gų skai­čiuo­tu­vą ir kuo ma­žiau nau­do­tis te­le­fo­nu.

Drau­di­mais pa­si­pil­dys ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vių el­ge­sio tai­syk­lės. „Nors di­de­lio li­be­ra­liz­mo mū­sų mo­kyk­lo­je dėl mo­bi­lių te­le­fo­nų nau­do­ji­mo nie­ka­da ir ne­bu­vo“, – sa­ko di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys. Mo­ki­niai, anot jo, pui­kiai ži­no, kuo ga­li baig­tis ne­tin­ka­mas el­ge­sys per pa­mo­kas. Di­rek­to­riui ne kar­tą te­ko at­im­ti te­le­fo­ną iš jį mai­gy­ti ne­su­sto­jan­čio mo­ki­nio.

 

Mo­ki­niai są­mo­nin­gė­ja

 

Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vė Dai­va Lium­pa­rie­nė te­le­fo­ną va­di­na pui­kia as­me­ni­nio ry­šio, bet tik ne mo­ky­mui­si bū­ti­na prie­mo­ne. „Pa­mo­ko­se nė­ra ką su juo veik­ti. Te­le­fo­nas ne­tu­ri truk­dy­ti dirb­ti – net­gi ne­tu­ri bū­ti ma­to­mas ša­lia mo­ki­nio“, – sa­ko ji. Tai at­si­spin­di ir mo­kyk­los tai­syk­lė­se, o mo­ki­niai šio su­si­ta­ri­mo pai­so.

Apie re­ko­men­da­ci­jas dėl sau­ges­nių są­ly­gų in­for­muo­ti tė­vai. Pa­šne­ko­vės nuo­mo­ne, svar­bu, kad jie vai­kams pa­aiš­kin­tų, jog nuo­lat ša­lia sa­vęs tu­rė­ti įjung­tą prie­tai­są pa­vo­jin­ga. Apie tai su mo­ki­niais dis­ku­tuo­ja fi­zi­kos, gam­tos moks­lų mo­ky­to­jai, į su­si­ti­ki­mus kvie­čia­mi gy­dy­to­jai.

 

At­si­neš­ti už­draus­ta

 

Ne toks re­tas vaiz­das – ir  vi­sai ma­žas vai­kas su te­le­fo­nu ran­ko­se.

„Ke­le­tas tė­ve­lių mū­sų klau­sė, ar vai­kai ga­li at­si­neš­ti te­le­fo­nus, – sa­kė lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ di­rek­to­rė Mei­lė Ja­se­vi­čie­nė. – Ta­čiau ne­su­ti­ko­me. Su­da­rant ug­dy­mo su­tar­tis, tė­vai iš kar­to in­for­muo­ja­mi, kad to­kių da­ly­kų ne­lei­džia­ma tu­rė­ti.“

Di­rek­to­rė ma­no, jog te­le­fo­nams, auk­si­niams aus­ka­riu­kams ar ki­tiems ver­tin­giems daik­tams dar­že­ly­je – ne vie­ta. Ką nors pa­me­tus, rū­pes­čių kil­tų ir auk­lė­to­joms, ir ki­tiems vai­kams. Svar­biu lai­ko ir po­žiū­rį į svei­ka­tą. „Ir tė­vai, ir vai­kai tu­rė­tų ži­no­ti apie ga­li­mus svei­ka­tos su­tri­ki­mus“, – sa­ko ji.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų