Spausdinti šį puslapį

Mokyklose sprendžiamas mobiliųjų telefonų likimas

„Jū­sų pa­to­gu­mui pra­šo­me iš­jung­ti te­le­fo­nus“ – taip bū­na­me per­spė­ja­mi prieš spek­tak­lius, kon­cer­tus, pa­skai­tas. Pa­na­šu, jog ši fra­zė taps daž­na ir mo­kyk­lo­se. Ap­ri­bo­ti nau­do­ji­mą­si mo­bi­liuo­ju ry­šiu jo­se už­si­mo­ta, sie­kiant ap­sau­go­ti vai­kų svei­ka­tą.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mobilųjį telefoną moksleiviai turės pamiršti bent per pamokas.

 

Apie at­sar­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mą nau­do­jant te­le­fo­nus kal­ba­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­se, ku­rios iš­pla­tin­tos ug­dy­mo įstai­goms. Jo­se pa­žy­mi­ma, kad il­gą lai­ką nau­do­jan­tis apa­ra­tu, jo sklei­džia­ma ra­di­jo daž­nių spin­du­liuo­tė ga­li pa­di­din­ti ri­zi­ką su­sirg­ti sme­ge­nų vė­žiu. To­kias iš­va­das pa­skel­bė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja.

Nu­ro­do­ma, jog per die­ną ne­rei­kė­tų te­le­fo­nu kal­bė­ti il­giau kaip 30 mi­nu­čių. Kad spin­du­liuo­tės po­vei­kis svei­ka­tai bū­tų ma­žes­nis, taip pat pa­ta­ria­ma lau­kiant su­jun­gi­mo su abo­nen­tu ne­lai­ky­ti jo prie au­sies. Siū­lo­ma iš­jung­ti te­le­fo­ną, kai jis ne­rei­ka­lin­gas, pa­vyz­džiui, per pa­mo­kas.

Mo­kyk­los pa­ra­gin­tos nu­ro­dy­mais pa­pil­dy­ti vi­daus tvar­kos tai­syk­les. Jo­se reik­tų ak­cen­tuo­ti, jog mo­ki­niams per pa­mo­kas nau­do­tis te­le­fo­nais drau­džia­ma – jie tu­ri bū­ti vi­sai iš­jung­ti, o ne tik nu­til­dy­tas gar­sas. Jei drau­di­mo ne­pai­so­ma, mo­ky­to­jas tu­ri tei­sę at­im­ti te­le­fo­ną ir grą­žin­ti jį tė­vams.

Be to, mi­nis­te­ri­ja siū­lo ap­ri­bo­ti mo­bi­lio­jo ry­šio nau­do­ji­mą mo­kyk­lų te­ri­to­ri­jo­se. At­si­žvel­gus į tai, moks­lei­viai ne­ga­lė­tų fo­to­gra­fuo­ti ir fil­muo­ti te­le­fo­nais.

 

Pa­si­gen­da pa­gar­bos

 

Ar pa­pil­dy­ti sa­vo tai­syk­les to­kio­mis nau­jo­vė­mis, svars­to ir mū­sų ra­jo­no įstai­gos. „Mo­kyk­los spren­džia, ar per pa­mo­kas rei­kia tik nu­til­dy­ti te­le­fo­no gar­są, ar jis tu­rė­tų bū­ti iš­jung­tas“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos spe­cia­lis­tė Dai­no­ra Šir­vy­tė. Apie te­le­fo­no nau­do­ji­mo po­rei­kį, įta­ką svei­ka­tai šio biu­ro dar­buo­to­jai dis­ku­tuo­ja su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, tė­vais.

Mo­ki­nių tė­vai mi­nis­te­ri­jos siū­lo­moms re­ko­men­da­ci­joms ne­prie­š­ta­rau­tų. Tik vie­nas ki­tas, anot spe­cia­lis­tės, pik­ti­na­si, jog ne­ga­li su­si­siek­ti su vai­kais, kai šie mo­kyk­lo­je.  „Ta­čiau dau­gu­ma pri­ta­ria, kad nau­do­ji­mą­si te­le­fo­nais rei­kia ap­ri­bo­ti, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vė. – Pa­mo­kų me­tu ro­do­mą ne­pa­gar­bą, kai mo­ki­niai žai­džia ar siun­ti­nė­ja ži­nu­tes, pa­brė­žia ir mo­ky­to­jai.“

Į spe­cia­lis­tų iš­va­das, D. Šir­vy­tės tei­gi­mu, tu­rė­tų at­si­žvelg­ti tie, ku­rie su te­le­fo­nu ne­si­ski­ria ko­ne 24 va­lan­das per pa­rą. „Nei­gia­mą spin­du­liuo­tę taip pat sklei­džia ir te­le­vi­zo­rius, ir kom­piu­te­ris. Tai dar ne­reiš­kia sme­ge­nų vė­žio grės­mės, ta­čiau at­sar­gu­mas ga­li su­ma­žin­ti šios li­gos ri­zi­ką“, – pa­ta­ria ji.

 

Ne­ap­si­ken­tę at­ima

 

Pa­si­nau­do­ti re­ko­men­da­ci­jo­mis per pa­mo­kas vi­sai iš­jung­ti ry­šio prie­mo­nes ke­ti­na An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Apie tai kal­bė­ta tė­vų su­si­rin­ki­me, ruo­šia­ma­si su­reng­ti ap­klau­są. Tai, pa­sak di­rek­to­riaus Adol­fo Gir­džiū­nos, da­ro­ma dėl mo­ki­nių svei­ka­tos: „Ne­ra­mu dėl ke­lių da­ly­kų. Moks­li­nin­kai iš­ty­rė, kad mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nau­do­ji­mas ken­kia svei­ka­tai. Be to, įro­dy­ta, jog ypač pa­vo­jin­gi nau­jie­ji – iš­ma­nie­ji – te­le­fo­nai.“

Kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų per pa­mo­kas, anot di­rek­to­riaus, dėl pik­tnau­džia­vi­mo mo­ky­to­jų kan­try­be ne­ky­la: „Šeš­to­kams, sep­tin­to­kams žai­di­mai vi­so­kie rū­pi, o vy­res­niems – ne­be: jiems svar­bes­ni dar­bi­niai rei­ka­lai.“ Mat įtai­sai gim­na­zis­tams at­sto­ja skai­čiuo­tu­vus. Vis­gi di­rek­to­rius pa­ta­ria ver­čiau įsi­gy­ti ne­bran­gų skai­čiuo­tu­vą ir kuo ma­žiau nau­do­tis te­le­fo­nu.

Drau­di­mais pa­si­pil­dys ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vių el­ge­sio tai­syk­lės. „Nors di­de­lio li­be­ra­liz­mo mū­sų mo­kyk­lo­je dėl mo­bi­lių te­le­fo­nų nau­do­ji­mo nie­ka­da ir ne­bu­vo“, – sa­ko di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys. Mo­ki­niai, anot jo, pui­kiai ži­no, kuo ga­li baig­tis ne­tin­ka­mas el­ge­sys per pa­mo­kas. Di­rek­to­riui ne kar­tą te­ko at­im­ti te­le­fo­ną iš jį mai­gy­ti ne­su­sto­jan­čio mo­ki­nio.

 

Mo­ki­niai są­mo­nin­gė­ja

 

Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vė Dai­va Lium­pa­rie­nė te­le­fo­ną va­di­na pui­kia as­me­ni­nio ry­šio, bet tik ne mo­ky­mui­si bū­ti­na prie­mo­ne. „Pa­mo­ko­se nė­ra ką su juo veik­ti. Te­le­fo­nas ne­tu­ri truk­dy­ti dirb­ti – net­gi ne­tu­ri bū­ti ma­to­mas ša­lia mo­ki­nio“, – sa­ko ji. Tai at­si­spin­di ir mo­kyk­los tai­syk­lė­se, o mo­ki­niai šio su­si­ta­ri­mo pai­so.

Apie re­ko­men­da­ci­jas dėl sau­ges­nių są­ly­gų in­for­muo­ti tė­vai. Pa­šne­ko­vės nuo­mo­ne, svar­bu, kad jie vai­kams pa­aiš­kin­tų, jog nuo­lat ša­lia sa­vęs tu­rė­ti įjung­tą prie­tai­są pa­vo­jin­ga. Apie tai su mo­ki­niais dis­ku­tuo­ja fi­zi­kos, gam­tos moks­lų mo­ky­to­jai, į su­si­ti­ki­mus kvie­čia­mi gy­dy­to­jai.

 

At­si­neš­ti už­draus­ta

 

Ne toks re­tas vaiz­das – ir  vi­sai ma­žas vai­kas su te­le­fo­nu ran­ko­se.

„Ke­le­tas tė­ve­lių mū­sų klau­sė, ar vai­kai ga­li at­si­neš­ti te­le­fo­nus, – sa­kė lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ di­rek­to­rė Mei­lė Ja­se­vi­čie­nė. – Ta­čiau ne­su­ti­ko­me. Su­da­rant ug­dy­mo su­tar­tis, tė­vai iš kar­to in­for­muo­ja­mi, kad to­kių da­ly­kų ne­lei­džia­ma tu­rė­ti.“

Di­rek­to­rė ma­no, jog te­le­fo­nams, auk­si­niams aus­ka­riu­kams ar ki­tiems ver­tin­giems daik­tams dar­že­ly­je – ne vie­ta. Ką nors pa­me­tus, rū­pes­čių kil­tų ir auk­lė­to­joms, ir ki­tiems vai­kams. Svar­biu lai­ko ir po­žiū­rį į svei­ka­tą. „Ir tė­vai, ir vai­kai tu­rė­tų ži­no­ti apie ga­li­mus svei­ka­tos su­tri­ki­mus“, – sa­ko ji.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)