Mokyklose – ne viskas pagal planą

Įsi­bė­gė­jus moks­lo me­tams, su­si­dė­lio­jo aiš­kes­nis vaiz­das apie si­tu­a­ci­ją ra­jo­no mo­kyk­lo­se. Ne vis­kas čia klo­ja­si pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą sce­na­ri­jų. La­biau­siai pla­nus iš­de­ri­no pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las tvar­ka, dėl ku­rios ten­ka keis­ti tvar­ka­raš­čius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las šie­met su­si­rin­ko 4519 mo­ki­nių –  267 ma­žiau nei prieš me­tus.

Nors mo­ki­nių ma­žė­ja, ga­li­ma teig­ti, jog šis pro­ce­sas vyks­ta lė­čiau nei pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį, kuo­met kas­met į mo­kyk­las su­si­rink­da­vo be­veik 400 moks­lei­vių ma­žiau nei anks­tes­niais.

O pir­mo­kė­lių šie­met net pa­dau­gė­jo. Į pir­mas kla­ses at­ėjo 335 vai­kai. Tai – 16 dau­giau nei pra­ė­ju­siais moks­lo me­tais.

Iki­mo­kyk­li­nu­kų mo­kyk­lo­se – 995. Šį­met jų pa­dau­gė­jo net 69.

Toks reiš­ki­nys ne­bū­din­gas anks­tes­niems me­tams.

Ben­dras mo­ki­nių skai­čius pa­di­dė­jo vie­nin­te­lė­je An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je. Šie­met čia vie­nu kla­sės kom­plek­tu dau­giau ne­gu per­nai.

Pra­ei­tais me­tais ta pa­ti gim­na­zi­ja su­lau­kė ge­ro­kai ma­žes­nio „prie­au­gio“ – pa­ly­gin­ti su anks­tes­niai­siais pa­dau­gė­jo tik 5 gim­na­zis­tais.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad vai­kų mo­kyk­lo­se ma­žė­ja jau ke­lio­li­ka me­tų. Lai­mei, to­kio ka­tast­ro­fiš­ko tuš­tė­ji­mo kaip prieš ke­le­tą me­tų šie­met ne­pa­ju­to.

Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­ma­žė­jo 52, Už­upio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – 79 mo­ki­niais. Dau­giau­sia moks­lei­vių ne­te­ko „Ši­lo“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la – 104.

409 de­šimt kla­sių bai­gę jau­nuo­liai ne­ta­po vie­nuo­lik­to­kais. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai iš­si­aiš­ki­no, ku­rio­mis kryp­ti­mis nu­te­kė­jo šis jau­ni­mo srau­tas.

Pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, 90 mo­ki­nių pa­pil­dė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­ki­nių gre­tas. 272 mo­ky­mą­si tę­sia gim­na­zi­jo­se. Ki­ti iš­vy­ko į už­sie­nį,  ki­tus ra­jo­nus, dir­ba ar­ba „ant­ra­me­čiau­ja“. 6 bu­vę de­šim­to­kai vis dar „atos­to­gau­ja“ – sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų ži­nio­mis, nie­kur ne­dir­ba ir ne­si­mo­ko.

 

Mo­ky­to­jai – į dar­bo bir­žą

 

Mo­ki­nių ma­žė­ji­mas – tie­sio­gi­nė pe­da­go­gų eta­tų ma­ži­ni­mo prie­žas­tis.

Di­džiau­sias leis­ti­nas pe­da­go­go dar­bo krū­vis – 36 sa­vai­ti­nės va­lan­dos. To­kį krū­vį tu­ri tik ke­li ra­jo­no pe­da­go­gai. Yra ir to­kių, ku­rie pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je dir­ba tik 3,5 va­lan­dos. Ma­žiau­sio leis­ti­no dar­bo krū­vio mo­ky­to­jams nė­ra nu­sta­ty­ta. Dau­giau­sia pe­da­go­gų, tu­rin­čių 20–24 va­lan­dų sa­vai­ti­nį dar­bo krū­vį.

„Ra­jo­ne nė­ra nė vie­no mo­ky­to­jo, ku­rio dar­bo krū­vis vir­šy­tų 36 va­lan­das per sa­vai­tę“, – sa­ko ve­dė­ja.

Pa­gal mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus dirb­ti to­kiu krū­viu lei­di­mą ga­li duo­ti tik sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas. Ma­žes­nį nei 36 sa­vai­ti­nės va­lan­dos dar­bo krū­vį ga­li skir­ti mo­kyk­los va­do­vas.

Ne­ma­žai ra­jo­no pe­da­go­gų „pa­mo­kau­ja­si“ ke­lio­se mo­kyk­lo­se. Jų dar­bo die­nos gra­fi­kas su­pla­nuo­ja­mas taip, kad mo­ky­to­jas spė­tų iš vie­nos įstai­gos nu­vyk­ti į ki­tą. D. Ste­po­na­vi­čie­nė su­tin­ka, kad dėl to nu­ken­čia ug­dy­mo ko­ky­bė, ta­čiau ki­tos iš­ei­ties ne­ma­to.

Re­a­ly­bė nė­ra džiu­gi – ma­žė­jant mo­ki­nių, mo­ky­to­jų gre­tos taip pat kas­met ma­žė­ja, už­da­ro­mos ar jun­gia­mos mo­kyk­los, iš dar­bo at­lei­džia­mi pe­da­go­gai. Dar­bo bir­žo­je už­si­re­gist­ra­vęs 41 pe­da­go­gas: 6 lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­to­jos, 6 so­cia­li­niai pe­da­go­gai ir 27 mo­ky­to­jai.

Jei per­nai mo­kyk­lo­se dir­bo 757 pe­da­go­gai, tai šį­met jų te­li­ko 720.

 

Ne­ma­lo­nūs siur­pri­zai

 

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams „iš­lin­do“ ir ki­to­kių ne­nu­ma­ty­tų da­ly­kų. Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą įgy­ven­di­nan­čių mo­kyk­lų dar­bą „iš­de­ri­no“ nau­jų moks­lo me­tų iš­va­ka­rė­se Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas „Ge­riau­siai vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą bai­gu­sių ei­lės su­da­ry­mo 2014 m. tvar­kos ap­ra­šas“.

Ši tvar­ka su­kė­lė tam tik­ro cha­o­so. „Mo­kyk­los jau bu­vo pa­si­ruo­šusios pra­dė­ti nau­jus moks­lo me­tus, su­da­riusios pa­mo­kų tvar­ka­raš­čius, mo­ky­to­jų dar­bo gra­fi­kus. Vie­niems ma­žiau, ki­tiems dau­giau, bet ten­ka per­da­ri­nė­ti iš nau­jo“, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė.

Mat da­bar­ti­niai vie­nuo­lik­to­kai jau pra­ei­tų moks­lo me­tų pa­bai­go­je pa­si­rin­ko da­ly­kus, ku­riuos ke­ti­na mo­ky­tis vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je, jų mo­ky­mo­si ly­gį. Nau­jo­sios pri­ėmi­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las są­ly­gos pri­ver­tė sku­bos tvar­ka keis­ti pa­si­rin­ki­mus, o pe­da­go­gus už­griu­vo ne­nu­ma­ty­tas ir su­da­ry­tus pla­nus su­grio­vęs dar­bas – keis­ti tvar­ka­raš­čius. Per­da­rius juos, ga­li keis­tis ir mo­ky­to­jų dar­bo krū­vis.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus pa­tvir­tin­tos „Re­ko­men­da­ci­jos dėl po­vei­kio prie­mo­nių tai­ky­mo ne­tin­ka­mai be­si­el­gian­tiems mo­ki­niams“ – dar vie­na šių­me­tė nau­jo­vė mo­kyk­lo­se. Šias re­ko­men­da­ci­jas pri­si­tai­kiu­sios mo­kyk­los tu­rės pa­si­keis­ti vi­daus dar­bo tvar­kos, mo­ki­nių el­ge­sio tai­syk­les.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų