Mokytojų baimė – nepagrįsta

Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mui tau­py­ti ne­ri­mą pa­sė­jo tarp pen­si­nio am­žiaus pe­da­go­gų. Nu­ma­ty­tas šių­me­tis mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mas esą pir­miau­sia sie­ti­nas su jų at­lei­di­mu iš dar­bo. Ta­čiau švie­ti­mo va­do­vai to­kį mo­ky­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą va­di­na ne­pa­grįs­tu.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rugsėjo 1-ąją kasmet pasitinka vis mažiau mokinių.

Mi­nis­te­ri­jos siū­ly­muo­se kal­ba­ma apie ko­re­guo­ti­ną mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų ap­skai­čia­vi­mo ir pa­skirs­ty­mo me­to­di­ką. Nu­tar­ta šioms lė­šoms tai­ky­ti ma­žes­nį tau­py­mo pro­cen­tą, kad po­ky­čiai kuo švel­niau at­si­liep­tų pe­da­go­gų al­goms. Taip pat pa­siū­ly­ta nuo rug­sė­jo di­din­ti mo­ki­nių skai­čių kai­mo mo­kyk­lų vy­res­nė­se kla­sė­se.

Tuo me­tu švie­ti­mo dar­buo­to­jų su­si­vie­ni­ji­mų at­sto­vai to­kias per­spek­ty­vas va­di­na ne­pa­vy­dė­ti­no­mis. Mi­nis­te­ri­jos va­do­vams už­si­mi­nus apie pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jų dar­bo vie­tas, Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nė są­jun­ga kri­ti­kuo­ja tau­py­mo pla­nus.

Ma­žė­jan­tį mo­kyk­lų dar­buo­to­jų po­rei­kį le­mia nuo­lat kin­tan­tis mo­ki­nių skai­čius – nau­jus moks­lo me­tus ša­lies įstai­go­se pra­de­da vis ma­žiau vai­kų. Šis pro­ce­sas skau­dus ir mū­sų ra­jo­ne. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad jau da­bar aiš­ku, jog ge­ro­kai ma­žiau moks­lei­vių su­si­rinks ir at­ei­nan­tį rug­sė­jį.

Ta­čiau bū­ti­ny­bė nai­kin­ti mo­ky­to­jų dar­bo vie­tas, ve­dė­jos tei­gi­mu, ne­su­si­ju­si su bū­tent pen­si­nio am­žiaus pe­da­go­gais. Dar­bo įsta­ty­muo­se ne­nu­ma­ty­ta, kad žmo­gus ga­li bū­ti at­lei­džia­mas iš dar­bo dėl am­žiaus. Ant­raip, anot jos, tai trak­tuo­ti­na kaip dis­kri­mi­na­ci­ja. Be to, am­žių ne vi­sa­da ga­li­ma lai­ky­ti kri­te­ri­ju­mi, nuo ku­rio pri­klau­so pui­kūs ar su­pras­tė­ję dar­bo re­zul­ta­tai.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog ra­jo­no mo­kyk­lo­se kas­met ma­žė­jant mo­ki­nių, ten­ka at­leis­ti ir po ke­le­tą mo­ky­to­jų. To­kiu at­ve­ju su­si­ta­ri­mo pir­miau­sia ieš­ko­ma su su­lau­ku­siai­siais pen­si­nio am­žiaus. Ta­čiau ne vien dėl ga­li­my­bės iš­ei­ti į už­tar­nau­tą po­il­sį, bet ir dėl pa­lan­kių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

Pro­ble­mi­nis švie­ti­mo sis­te­mo­je – ne vien pe­da­go­gų at­lei­di­mo iš dar­bo klau­si­mas. Ne­ma­žai rū­pes­čių ke­lia ir spe­cia­lis­tų trū­ku­mas. Pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­jo, jog itin pa­si­gen­da­ma spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų, ug­dan­čių įvai­rių su­tri­ki­mų tu­rin­čius vai­kus. Ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se taip pat trūks­ta psi­cho­lo­gų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų