Moterų klubas pakvietė į pirmąją šventę

Veik­lios mo­te­rys iš Tau­jė­nų ne­se­niai įkū­rė mo­te­rų klu­bą „Fe­ri­dė“. Jo įkū­rė­jos pra­ėju­sią sa­vai­tę bi­čiu­lius pa­kvie­tė į pir­mą­jį klu­bo ren­gi­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta Rū­tos Bu­ge­nie­nės ro­ži­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ja.

Mo­te­rų klu­bo „Fe­ri­dė“ pre­zi­den­tė Ri­ma Pi­vo­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad idė­ją įkur­ti to­kią or­ga­ni­za­ci­ją tau­jė­niš­kės bran­di­no jau se­niai. Iš pra­džių ma­nė, kad tai bus tik Tau­jė­nų se­niū­ni­jos mo­te­ris vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Ta­čiau veik­lo­je pa­no­ro da­ly­vau­ti ir ki­tur gy­ve­nan­čios mo­te­rys, tad nu­tar­ta pra­plės­ti ir klu­bo veik­los ra­tą.

 

Dei­vių var­dai bu­vo už­im­ti

 

11-23-2_straipsnio_2_nuotr

„Krikš­ta­tė­vio“ Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko  svei­ki­ni­mai „Fe­ri­dės“ pre­zi­den­tei Ri­mai Pi­vo­rie­nei.

 


Or­ga­ni­za­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja dau­giau nei 30 mo­te­rų. Tarp jų – se­niū­ni­jos dar­buo­to­jos, me­di­kės, ver­sli­nin­kės, ūki­nin­kės, me­ni­nin­kės ir ki­tų sri­čių at­sto­vės. Va­do­vė džiau­gė­si, kad nė vie­nos iš jų ne­rei­kė­jo įkal­bi­nė­ti da­ly­vau­ti veik­lo­je: vi­sos at­ėjo pa­čios.

Klu­be mo­te­rys ke­ti­na įgy­ven­din­ti daug su­ma­ny­mų: da­ly­vau­ti kul­tū­ri­nė­je, svei­ka­ti­ni­mo, so­cia­li­nė­je veik­lo­je. „Svar­bu ne tai, kiek dar­bų pa­da­ry­ti, o kaip juos įgy­ven­din­ti“, –  apie at­ei­tį kal­ba or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė.

O kaip gi­mė klu­bo pa­va­di­ni­mas? R. Pi­vo­rie­nė sa­ko, kad jį su­gal­vo­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Vi­sų dei­vių var­dai jau se­niai už­im­ti“, – juo­ka­vo pa­šne­ko­vė, kal­bė­da­ma apie or­ga­ni­za­ci­jos var­do su­tei­ki­mą. Fe­ri­dė – ry­tie­tiš­kas mo­ters var­das, reiš­kian­tis vie­nin­te­lę, ne­pa­kar­to­ja­mą mo­te­rį.

 

Pir­mą­jį ren­gi­nį sky­rė „Ne­delsk“

 

11-23-2_straipsnio_3_nuotr

Kon­cer­ta­vo Vil­niaus Juo­zo Ta­llat-Kelp­šos kon­ser­va­to­ri­jos auk­lė­ti­niai.


Pir­ma­sis mo­te­rų klu­bo pro­jek­tas, pra­dė­tas įgy­ven­din­ti dar ta­da, kai pa­ti or­ga­ni­za­ci­ja ne­bu­vo įkur­ta, – „Ne­delsk“. Tai res­pub­li­ki­nis pro­jek­tas, skir­tas ko­vai su krū­ties vė­žiu, ku­ria­me da­ly­vau­ja vi­sos mū­sų se­niū­ni­jos. „Fe­ri­dės“ mo­te­rys tę­sia šią veik­lą. Pa­tį pir­mą­jį sa­vo ren­gi­nį, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį Tau­jė­nų dva­re, jos sky­rė bū­tent pro­jek­tui „Ne­delsk“.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no vie­na iš klu­bo ini­cia­to­rių Tau­jė­nų se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė. VšĮ Uk­mer­gės li­go­ninės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­si­džiau­gė mo­te­rų ini­cia­ty­va im­tis krū­ties vė­žio pre­ven­ci­jos. Me­di­kams tai – pa­ti di­džiau­sia pa­gal­ba. „Ne­delsk“ veik­lą ir is­to­ri­ją pri­mi­nė mo­te­rų cen­tro „Ga­ja“ pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė.

„Fe­ri­dę“ ju­ridiš­kai įtei­sin­ti pa­dė­jęs klu­bo „krikš­ta­tė­vis“ ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­si­džiau­gė, kad Tau­jė­nų mo­te­rys sa­vo kil­niais dar­bais pa­si­žy­mė­jo dar ne­bū­da­mos klu­bo na­rė­mis.

 

11-23-2_straipsnio_4_nuotr


Šven­tės da­ly­viams už pa­ra­mą ir pa­lai­ky­mą dė­ko­jo klu­bo „Fe­ri­dė“ pre­zi­den­tė Ri­ma Pi­vo­rie­nė. Ji ža­dė­jo, kad mo­te­rys pa­tei­sins šį pa­va­di­ni­mą ir vi­sa­da bus uni­ka­lios bei ne­pa­kar­to­ja­mos.

 

Pri­mi­nė liūd­ną sta­tis­ti­ką

 

Apie vė­ži­nius su­sir­gi­mus su­si­rin­ku­siems in­for­ma­ci­jos su­tei­kė gy­dy­to­ja Ja­ni­na Pra­ne­vi­čie­nė. Jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per­nai šio­mis li­go­mis su­sir­go 248 uk­mer­giš­kiai. Iš jų 26 – krū­ties vė­žiu. Me­di­kė tu­rė­jo ir op­ti­mis­ti­nių ži­nių: iš mi­nė­tų 26 mo­te­rų 18-ai li­ga nu­sta­ty­ta pir­mi­nė­je sta­di­jo­je. Ir la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, kad bus išgy­dy­ta. Dviem iš per­nai su­sir­gu­sių mo­te­rų li­ga nu­sta­ty­ta per vė­lai...

 

11-23-2_straipsnio_5_nuotr


Me­di­kė pri­mi­nė ir apie ki­tus daž­niau pa­si­tai­kan­čius vė­ži­nius su­sir­gi­mus – vy­rams di­džiau­sia ri­zi­ka su­sirg­ti  pro­sta­tos vė­žiu, o vi­siems rū­ka­liams – plau­čių vė­žiu. J. Pra­ne­vi­čie­nė pa­ra­gi­no su­si­rin­ku­siuo­sius rū­pin­tis svei­ka­ta, o su­ne­ga­la­vus ne­dels­ti ir kreip­tis į me­di­kus.

 

Ap­žvel­gė nu­veik­tus dar­bus

 

11-23-2_straipsnio_6_nuotr


Šven­tė­je ap­žvelg­ti per me­tus nu­veik­ti dar­bai, įam­žin­ti fo­tokad­ruo­se: bė­gi­mo, dvi­ra­čių žy­giai, pa­skai­tos, vie­ni­šų mo­te­rų lan­ky­mas.

Klu­bo įkū­rė­jas ir na­res svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, Tau­jė­nų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Ja­nic­kas, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Ba­le­lių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va ir ki­ti sve­čiai.

 


11-23-2_straipsnio_7_nuotr


11-23-2_straipsnio_8_nuotr


11-23-2_straipsnio_9_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų