Moterų šventė kolektyvus išpuošia gėlėmis

Mo­te­rų die­na va­di­na­ma ko­vo 8-oji lai­ko­ma vie­na pel­nin­giau­sių die­nų gė­lių par­da­vė­jams. Sa­vo mo­te­ris ir ko­le­ges tą­dien sku­ban­tys svei­kin­ti vy­rai įsi­ti­ki­nę: dė­me­sio ir gra­žių žo­džių joms nie­ka­da ne­bū­na per daug.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Lie­tu­vo­je ko­vo 8-oji – Tarp­tau­ti­nė mo­te­rų so­li­da­ru­mo die­na – tarp at­min­ti­nų die­nų. Kai ku­rio­se ša­ly­se tai – vals­ty­bi­nė šven­tė.

Tra­di­ci­jų iš­skir­ti­nai pa­gerb­ti mo­te­ris iš­ta­kų is­to­ri­kai ran­dan­tys dar An­ti­kos lai­kuo­se. Esą dėl jų net­gi bū­da­vo trum­pam nu­trau­kia­mi ka­rai, kad vy­rai vie­ną ypa­tin­gą die­ną ga­lė­tų pra­leis­ti su my­li­mo­sio­mis.

Šios die­nos kil­mės taip pat ieš­ko­ma XX a. pra­džio­je ir ji sie­ja­ma su mo­te­rų pro­tes­tais dėl ly­gių tei­sių, mi­tin­gais, fe­mi­nis­ti­niais, so­li­da­ru­mo ju­dė­ji­mais.

1910 m. ko­vo 8 d. Ko­pen­ha­go­je su­reng­ta pir­mo­ji tarp­tau­ti­nė mo­te­rų kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je pri­tar­ta žy­mios vo­kie­čių so­cia­lis­tų vei­kė­jos Cla­ros Cet­kin pa­siū­ly­mui įsteig­ti Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną, skir­tą pa­gerb­ti ju­dė­ji­mą už mo­ters tei­ses. 1911 m. mo­ters die­ną im­ta švęs­ti Eu­ro­po­je ir JAV.

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ko­vo 8-oji šven­čia­ma dau­ge­ly­je ša­lių, dar iki Jung­ti­nėms Tau­toms pa­skel­biant ją kaip Tarp­tau­ti­nę mo­te­rų die­ną 1977 me­tais.

 

Mo­te­rims – ne­ti­kė­tu­mai

 

Įvai­rio­se ša­ly­se tą­dien vyks­ta ren­gi­niai mo­te­rims, ren­gia­mos kon­fe­ren­ci­jos. Lie­tu­vo­je šia pro­ga or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­cer­tai, o staig­me­no­mis le­pi­na­mos ne vien gro­žio sa­lo­nų klien­tės, bet ir už­si­re­gist­ra­vu­sio­sios sa­na­to­ri­jo­se, vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­se.

Uk­mer­gė­je ko­vo 8-ąją mo­te­rų taip pat lau­kian­tys ma­lo­nūs ne­ti­kė­tu­mai par­duo­tu­vė­se, ka­vi­nė­se. Vai­ruo­to­jas su gė­lė­mis tra­di­ciš­kai svei­ki­na po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Po­li­ti­nės, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir šie­met pa­kvie­tė sa­vo na­rius ga­min­ti su­ve­ny­rus – gat­vė­se jie da­li­ja­mi mer­gi­noms ir mo­te­rims.

 

Pa­ger­bia iš­skir­ti­nai

 

„Ko­vo 8-ąją do­va­no­ti sa­vo ko­lek­ty­vo mo­te­rims gė­lių pas mus – se­na tra­di­ci­ja“, – sa­ko Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Egi­di­jus Pet­ri­kas. Vy­rai vi­sa­da pa­svei­ki­nan­tys sa­vo ko­le­ges, ku­rių mo­kyk­lo­je dir­ba ko­ne tri­gu­bai dau­giau ne­gu jų.

Di­rek­to­rius ma­no, jog ta­ry­bi­nis at­spal­vis šiai šven­tei su­tei­kia­mas be­rei­ka­lin­gai: „La­bai gra­ži ge­gu­žės pir­mą sek­ma­die­nį mi­ni­ma Mo­ti­nos die­na, bet la­bai gra­ži ir ši. O jei­gu ji ir sie­ja­ma su anų lai­kų re­lik­tu, tai – gra­ži, ge­ra tra­di­ci­ja. Juk mo­te­rims dė­me­sio nie­kad ne per daug.“

Iš­skir­ti­nio ko­le­gų dė­me­sio su­lau­kian­čios ir sep­ty­nios mies­to se­niū­ni­jo­je dir­ban­čios mo­te­rys. „Mes tą­dien – vi­sa­da su gė­ly­tėm. Ra­gin­ti tik­rai ne­rei­kia – mo­kam pa­gerb­ti sa­vo dar­buo­to­jas“, – šyp­so­si se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas. Jis ti­ki­na vi­suo­met pa­si­rū­pi­nan­tis, jog bū­tų pa­svei­kin­tos ne tik ko­le­gės, bet ir ki­tų ko­lek­ty­vų mo­te­rys.

Svei­ki­ni­mus ko­vo 8-osios pro­ga se­niū­nas lai­ko ir ge­ru­mo mo­te­rims iš­raiš­ka: „Nė kar­to ne­iš­gir­dau, kad joms ne­ma­lo­nu gau­ti gė­lių ar bū­tų per daug gė­rio. To­dėl ko­le­gės mū­sų ge­ru­mo su­lau­kia ne tik šią die­ną, bet ir ki­to­mis pro­go­mis.“

 

Nu­run­gė fes­ti­va­lis

 

Anot Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos In­gos Ka­se­lie­nės, šio­je įstai­go­je dir­ban­čių vy­rų – ma­žu­ma. „Ko­vo pra­džio­je pas mus – įtam­pa: daug ren­gi­nių, vi­si – nuo­la­ti­niam bė­gi­me. Ta­čiau vy­rai vis tiek nie­kuo­met ne­pa­mirš­ta mū­sų pa­svei­kin­ti to­kia pro­ga. Kas – gė­lė­mis, kas sal­dai­niais pa­le­pi­na“, – pa­sa­ko­jo ji.

Ki­ta­dos tarp vi­suo­me­nei ren­gia­mų kul­tū­ros cen­tro šven­ti­nių kon­cer­tų, pa­sak pa­va­duo­to­jos, bū­da­vo ir skir­tų­jų mo­te­rims. Ta­čiau vi­sas or­ga­ni­za­to­rių pa­stan­gas da­bar su­si­že­ria ko­vą tra­di­ciš­kai vyks­tan­tis tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų