Spausdinti šį puslapį

Mo­kyk­lų šur­mu­lį su­stab­dė gri­pas

 

Dėl sa­vai­tės pra­džio­je pa­skelb­tos gri­po epi­de­mi­jos nuo tre­čia­die­nio lai­ki­nai už­da­ry­tos vi­sos Uk­mer­gės mies­to mo­kyk­los. Kai ku­rio­se iš jų ser­ga be­veik pu­sė mo­ki­nių. Uk­mer­gė­je dar ne­bū­ta to­kio at­ve­jo, kad dėl gri­po vie­nu me­tu pa­mo­kos bū­tų nu­trauk­tos vi­so­se mo­kyk­lo­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę gri­po re­kor­di­nin­kais ta­po Už­upio vi­du­ri­nė­ mo­kyk­la. Jo­je pa­mo­kų dėl li­gos ne­lan­kė 46 proc. mo­ki­nių, la­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je, kur su­sir­go 40 proc. vai­kų. Dau­giau nei treč­da­lis mo­ki­nių su­ne­ga­la­vo ir abie­jo­se gim­na­zi­jo­se bei Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Pa­mo­kos mies­to mo­kyk­lo­se ne­vyks šią sa­vai­tę.

 

 

Epi­de­mi­jos me­tu re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Nuo ket­vir­ta­die­nio iki lap­kri­čio 25 die­nos už­da­ry­ta Pa­ši­lės pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Tau­jė­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir jos Užu­gi­rio pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių nu­tar­ta už­da­ry­ti dviem die­noms. Ka­dan­gi čia di­džio­ji ser­ga­mu­mo ban­ga jau pra­ėjo, ti­ki­ma­si, kad pir­ma­die­nį dau­gu­ma vai­kų bus pa­svei­kę. Vi­soms ug­dy­mo įstai­goms duo­ti nu­ro­dy­mai at­šauk­ti ren­gi­nius, olim­pia­das.

Mo­kyk­las dėl gri­po epi­de­mi­jos re­ko­men­duo­ja­ma už­da­ry­ti, jei vi­ru­si­nė­mis li­go­mis su­ser­ga 20 pro­cen­tų vai­kų. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­kė, kad dėl epi­de­mi­jos nu­tar­ta už­da­ry­ti ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­gas, tad už­si­ė­mi­mai ne­vyks Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. Var­žy­bos at­šauk­tos, tre­ni­ruo­tės ne­vyks ir Uk­mer­gės spor­to cen­tre.

Di­džiu­lis ser­ga­mu­mas už­fik­suo­tas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se. Ta­čiau vai­kų dar­že­lių kol kas nu­tar­ta ne­už­da­ry­ti: juk dir­ban­tys tė­vai tu­ri kaž­kur pa­lik­ti sa­vo at­ža­las.

Gri­po epi­de­mi­ja mū­sų ra­jo­ne sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skelb­ta nuo pir­ma­die­nio. Epi­de­mi­ja skel­bia­ma, kai ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVKTI) ro­dik­lis yra ne ma­žes­nis kaip 100 at­ve­jų 10 tūkst. gy­ven­to­jų per sa­vai­tę, o iš jų gri­po at­ve­jų skai­čius su­da­ro apie 30 proc. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, mū­sų ra­jo­ne ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVKTI ro­dik­lis praėjusią savaitę pa­sie­kė 268,75 at­ve­jus 10 tūkst. gy­ven­to­jų. Iš vi­so per pra­ėju­sią sa­vai­tę re­gist­ruo­ta 1210 gri­po ir ŪVKTI at­ve­jų, tarp jų - 74 proc. re­gist­ruo­ti vai­kams. Vai­kų ir moks­lei­vių ser­ga­mu­mo gri­pu ro­dik­lis buvo net 13 kar­tų di­des­nis už su­au­gu­sių­jų.

Šią sa­vai­tę li­go­nių to­liau dau­gė­ja. Dau­gė­ja ir gri­pu su­sir­gu­sių su­au­gu­sių­jų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­rius šiuo me­tu kas­dien ren­ka ir pa­tei­kia duo­me­nis apie ser­ga­mu­mą gri­pu. Anks­tes­niais me­tais to­kie duo­me­nys bu­vo ren­ka­mi tik kar­tą per sa­vai­tę.

Kol kas aki­vaiz­du, kad gri­pas dau­giau­siai ker­ta vai­kams, tad pir­miau­siai ir su­skub­ta nu­trauk­ti veik­lą vai­kų ug­dy­mo įstai­go­se. Jei duo­me­nys pa­ro­dys, kad ser­ga­mu­mas žen­kliai šok­te­lė­jo ir tarp su­au­gu­sių­jų, bus im­ta­si ir ki­tų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Tuo­met ga­li tek­ti at­šauk­ti vi­sus kul­tū­ri­nius ren­gi­nius: te­at­rus, spek­tak­lius, kon­cer­tus.

Ka­dan­gi spe­cia­lis­tai jau nu­sta­tė, kad šiuo me­tu plin­ta pan­de­mi­nis gri­po vi­ru­sas, ti­kė­ti­na, kad po ke­lių mė­ne­sių ne­iš­veng­si­me ir se­zo­ni­nio gri­po ban­gos ar net epi­de­mi­jos. Se­zo­ni­nio gri­po epi­de­mi­ja mū­sų ra­jo­ne skel­bia­ma be­veik kas­met. Iš­im­tis bu­vo tik pra­ėju­sie­ji me­tai.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pri­me­na, kad pa­skel­bus gri­po epi­de­mi­ją, bū­ti­na lai­ky­tis gri­po pli­ti­mą ri­bo­jan­čių prie­mo­nių: daž­nai plau­ti ran­kas ar­ba jas va­ly­ti drėg­no­mis ser­ve­tė­lė­mis; ko­sė­jant ar čiau­dint bur­ną pri­si­deng­ti ne del­nais, o vien­kar­ti­ne no­si­ne, pa­nau­do­tas vien­kar­ti­nes no­si­nes tuo­jau pat iš­mes­ti; ki­tam žmo­gui čiau­dint ar ko­sint, su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mą ir ke­lis žings­nius pa­si­trauk­ti nuo jo; įstai­go­je ar di­des­nia­me žmo­nių su­si­bū­ri­me dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes; daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas, va­ly­ti grin­dis ir daž­nai lie­čia­mus daik­tus, to­kius kaip du­rų ran­ke­nos, laip­tų tu­rėk­lai, kom­piu­te­rių kla­via­tū­ros ir pe­lės, van­dens nu­py­li­mo sis­te­mų ran­ke­nė­lės ar myg­tu­kai tu­a­le­tuo­se ir kt.; su­sir­gus nei­ti į dar­bą ar į pa­mo­kas, gu­lė­ti lo­vo­je; su me­di­kais re­ko­men­duo­ja­ma ben­drau­ti te­le­fo­nu.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)