Spausdinti šį puslapį

Muziejai draugystę sutvirtino sutartimi

Šie­met su­kan­ka 10 me­tų, kai tarp Uk­mer­gės ir Po­do­lės Ka­me­ne­co Uk­rai­no­je pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Ta pro­ga šie­met pa­si­ra­šy­ta dar vie­na drau­gys­tę įpras­mi­nan­ti su­tar­tis tarp šių mies­tų mu­zie­jų.

Su­tar­tį penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­da Sa­kol­ni­kie­nė ir Po­do­lės Ka­me­ne­co vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vik­tor Tra­vins­kyj.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Su­tar­tį penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­da Sa­kol­ni­kie­nė ir Po­do­lės Ka­me­ne­co vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vik­tor Tra­vins­kyj.

Mu­zie­ji­nin­kas ir ki­ti Uk­rai­nos de­le­ga­ci­jos na­riai Uk­mer­gė­je da­ly­va­vo Mies­to šven­tė­je. Prieš sa­vai­tę šven­tė­je Podolės Ka­me­nece vie­šė­jo ir mū­sų mies­to de­le­ga­ci­ja.

Šio mies­to mu­zie­jus tu­ri la­bai se­nas tra­di­ci­jas. Mu­zie­jui jau 120 me­tų ir tai vie­nas di­džiau­sių mu­zie­jų ša­ly­je. Jo di­rek­to­rius V. Tra­vins­kyj pa­brė­žė, kad mū­sų mies­tus ir vals­ty­bes sie­ja gi­lios is­to­ri­nės tra­di­ci­jos. Jis ti­ki­si, kad pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis at­vers ke­lius dar glaudesniems abie­jų mu­zie­jų ry­šiams. Ti­ki­ma­si keis­tis ir pa­ro­do­mis, ir pa­tir­ti­mi, ir de­le­ga­ci­jo­mis.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė V. Sa­kol­ni­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad su to­kiu di­de­liu mu­zie­ju­mi drau­gau­ti yra di­de­lė gar­bė.

Mu­zie­ji­nin­kas Rai­mon­das Ra­ma­naus­kas ap­ro­dė sve­čiams mu­zie­jaus eks­po­na­tus.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus jau yra pa­si­ra­šęs su­tar­tį su Vo­kie­ti­jos Miuhl­hau­se­no mu­zie­ju­mi. Uk­mer­gė­je bu­vo eks­po­nuo­ja­mos šio mu­zie­jaus di­rek­to­riaus To­mo T. Miul­ler nuo­trau­kos. Su­tar­ties su uk­rai­nie­čiais pa­si­ra­šy­mo iš­kil­mė­se da­ly­va­vo ir sve­čiai iš Vo­kie­ti­jos.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)