Muziejaus kiemelyje kvepėjo žolynais ir medumi

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je kve­pė­jo žo­ly­nų ar­ba­ta, švie­žiu me­du­mi, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Ar­tė­jant Jo­ni­nėms – vais­ta­žo­lių rin­ki­mo me­tui, čia vy­ko po­pie­tė „Dėl ža­lio žo­ly­no“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Žo­li­nin­kė iš Vep­rių Ra­sa Ši­mo­nie­nė dos­niai da­li­jo­si sa­vo ži­nio­mis apie vais­ta­žo­les bei prie­sko­nius.

Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jai kar­tu su Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bu. Į jį su­gu­žė­jo tie, ku­rie do­mi­si liau­dies pa­pro­čiais, tra­di­ci­jo­mis.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­nu­si ir po­pie­tės da­ly­vius pri­sta­čiu­si ren­gi­nio ve­dė­ja Bi­ru­tė Gu­de­liaus­kie­nė žo­dį per­da­vė žo­li­nin­kei Ra­sai Ši­mo­nie­nei. Vep­riuo­se gy­ve­nan­ti mo­te­ris – tik­ra vais­ta­žo­lių ži­no­vė. Ji ne tik sa­vo kas­die­ny­bę sie­ja su žo­lė­mis, bet ir be­si­do­min­tiems jo­mis ne­gai­li pa­ta­ri­mų.

Mo­te­ris kuk­liai sa­vęs žo­li­nin­ke ne­va­di­na – sa­ko, kad vi­si kai­mo žmo­nės pa­žįs­ta dau­ge­lį žo­ly­nų, ži­no jų gy­do­mą­sias sa­vy­bes bei nau­do­ja su­sir­gę ar jo­mis gar­di­na val­gį. Nuo se­no iš lū­pų į lū­pas ei­na re­cep­tai įvai­rių žo­lių mi­ši­nių, gy­dan­čių li­gas ar pa­leng­vi­nan­čių jų ei­gą.

Ta­čiau su­ti­ki­me, kad tik­rai ne kiek­vie­no iš mū­sų na­muo­se ar pa­lė­pė­se džiū­na dau­giau kaip šim­to pa­va­di­ni­mų dar­žo, gė­ly­no, pie­vos bei miš­ko au­ga­lų, tu­rin­čių ste­buk­lin­gų gy­dy­mo ga­lių.

 

06-19-2_straipsnio_2_nuotr

Ar­tė­jant Jo­ni­nėms Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mokyklos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai py­nė vai­ni­kus.


O jos na­muo­se bū­tent taip ir yra – kiek­vie­na tuš­čia na­mo ker­te­lė iš­nau­do­ja­ma žo­ly­nų džio­vi­ni­mui. Iš­džiūvu­sios žo­lės tvar­kin­gai su­be­ria­mos į dro­bi­nius mai­še­lius. Sa­vo ge­rą­ją ener­gi­ją pa­sklei­džia ga­ruo­jan­čios ar­ba­tos puo­de­ly­je...

Žo­li­nin­kė pa­ra­gi­no do­mė­tis gy­do­mo­sio­mis vais­ta­žo­lių sa­vy­bė­mis, nes daž­nai ne­ma­lo­nių li­gos simp­to­mų ga­li­ma iš­veng­ti ir be tab­le­tės. Ji pa­sa­ko­jo apie tai, kaip pa­si­ruoš­ti su­rink­tą me­džia­gą džio­vi­ni­mui, kur ir kaip ge­riau­sia džio­vin­ti vais­ta­žo­les.

R. Ši­mo­nie­nė ne tik su­pa­žin­di­no su įvai­rio­mis vais­ta­žo­lė­mis, pa­ro­dė, kaip at­ro­do ža­lia ar džio­vin­ta au­ga­lo ša­ke­lė, jo žie­das, bet ir pa­pa­sa­ko­jo apie jų gy­do­mą­sias sa­vy­bes.

Nors sa­ko­ma, kad vi­sas vais­ta­žo­les ge­riau­sia rink­ti per Jo­ni­nes, žo­li­nin­kė sa­ko, jog yra dau­gy­bė žo­ly­nų, ku­rie pra­žys­ta tik va­sa­ros pa­bai­go­je.

Be­veik vi­si pa­žįs­ta­me ir su­ne­ga­la­vę nau­do­ja­me po­pu­lia­riau­sias – liep­žie­džius, čiob­re­lius, ra­mu­nė­les, mė­tų, že­muo­gių, avie­čių la­pus, kmy­nų sėk­las. Daž­nas va­sa­rą bū­da­mi gam­to­je pa­si­ska­bo­me jo­na­žo­lės ša­ke­lių. Į šluo­te­lę su­riš­ta ir iš­džio­vin­ta žo­lė žie­mą tik­rai pra­vers – ne vel­tui liau­dy­je ji va­di­na­ma žo­le nuo 99 li­gų.

Dau­ge­liui iš su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo ne­ma­ža nau­jie­na, kad su­karš­čia­vus as­pi­ri­ną ga­li­ma pa­keis­ti vin­gio­rykš­tės ar­ba­ta.

Lie­tu­viš­ku gin­kme­džiu pel­ny­tai va­di­na­mas laz­dy­nas. Tiems, kas no­ri pa­ge­rin­ti krau­jo­ta­ką ir iš­sau­go­ti ge­rą at­min­tį, reik­tų pri­sis­kin­ti laz­dy­no la­pų.

Pa­krū­mi­nės ba­jo­rės gy­do šir­dies ir krau­jo­ta­kos sis­te­mos, inks­tų ir šla­pi­mo pūs­lės li­gas.

Miš­kuo­se au­gan­tis vir­žis nau­do­ja­mas inks­tų, šla­pim­ta­kių, šla­pi­mo pūs­lės li­goms gy­dy­ti. Žy­din­čių ūg­lių ant­pi­las tu­ri su­trau­kia­mų­jų sa­vy­bių, ska­ti­na pra­kai­to sky­ri­mą­si, va­lo or­ga­niz­mą, pa­leng­vi­na at­si­ko­sė­ji­mą, vei­kia kaip švel­nūs ra­mi­na­mie­ji ir su­trau­kia krau­ja­gys­les.

Ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo mu­zi­ka. Liau­dies dai­nas at­li­ko Kris­ti­na ir Egi­di­jus Da­ru­liai, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Py­nia­va“.

Mu­zie­jaus kie­me­lis kve­pė­jo ne tik žo­ly­nais, bet ir šių­me­čiu me­du­mi. Juo pre­kia­vo bei ra­gau­ti už­si­te­pus ant agur­ko siū­lė bi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Mar­kaus­kas.

Ko­kia žo­ly­nų šven­tė be vai­ni­kų? Jais pa­si­rū­pi­no Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­viai. Jie, pa­de­da­mi mo­ky­to­jų – pa­pil­do­mo ug­dy­mo or­ga­ni­za­to­rės Dan­guo­lės Gri­guo­lie­nės bei flo­ris­ti­kos pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos Jū­ra­tės Mi­ši­nie­nės, py­nė vai­ni­kus, iš au­ga­lų žie­dų bei la­pų pa­ga­mi­no flo­ris­ti­nį ki­li­mą.

Su­si­rin­ku­sie­ji ra­ga­vo rė­mė­jų – UAB „Ro­kiš­kio sū­ris“ vai­šių. Už pa­ra­mą mu­zie­jaus dar­buo­to­jai dė­ko­ja Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rei An­ge­lei An­dri­ko­nie­nei.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų