Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­las ke­ti­na­ma su­jung­ti

 

Vie­nas iš ki­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mų klau­si­mų – siū­ly­mas re­or­ga­ni­zuo­ti Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­las. Pla­nuo­ja­ma jas su­jung­ti į vie­ną Me­nų mo­kyk­lą. Su šiuo pro­jek­tu pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­pa­žin­din­ti abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į su­si­ti­ki­mą at­vy­kęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ti­ki­no, kad ki­to pa­si­rin­ki­mo, kaip tik re­or­ga­ni­za­ci­ja, tie­siog nė­ra. Ra­jo­no biu­dže­tas šie­met, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, ma­žė­ja 30 pro­cen­tų. Iš­lai­ky­ti mo­kyk­las tie­siog nė­ra ga­li­my­bių. Su­jun­gus jas į vie­ną bū­tų su­tau­py­ti val­dy­mo iš­lai­doms skir­ti pi­ni­gai.

 

 

Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lų pe­da­go­gai ne itin džiu­giai su­ti­ko ži­nią apie bū­si­mas per­mai­nas.
Au­to­rės nuotr.

Pe­da­go­gai bai­mi­na­si vie­no: ar po žo­džiu „re­or­ga­ni­za­ci­ja“ ne­sly­pi ki­ti kės­lai – ma­si­niai eta­tų ma­ži­ni­mai. Ra­jo­no va­do­vas ti­ki­no, kad taip tik­rai nė­ra. „Svar­biau­sia – tu­rim iš­gy­ven­ti“, – ti­ki­no jis.

Koks ki­tas pa­si­rin­ki­mas? La­bai jau liūd­nas – lai­ki­nai vi­sai už­da­ry­ti abi mo­kyk­las. Sa­vi­val­dy­bės eko­no­mis­tų skai­čia­vi­mu, re­or­ga­ni­za­vus mo­kyk­las, pa­vyk­tų per me­tus su­tau­py­ti 50 000 li­tų. Ta­čiau pu­se lū­pų už­si­min­ta, kad tiek at­ei­ty­je tik­rai ne­už­teks.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė ko­le­goms iš­dės­tė vi­są re­or­ga­ni­za­ci­jos es­mę. Pa­reng­tą pir­mi­nį re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba, jei pri­tars, bus vyk­do­mi to­les­ni ju­ri­di­niai veiks­mai, o dar­buo­to­jams įteik­ti pra­ne­ši­mai apie įstai­gų lau­kian­čius pa­si­kei­ti­mus. Įstei­gus Me­nų mo­kyk­lą su dviem Mu­zi­kos ir Dai­lės sky­riais, abu pa­da­li­niai lik­tų sa­vo­se pa­tal­po­se ir gy­ve­ni­mas to­liau te­kė­tų se­na va­ga. Ži­no­ma, su vie­nu įstai­gos va­do­vu, vie­nu jo sek­re­to­riu­mi bei fi­nan­si­nin­ku.

La­bai griež­tų ir ka­te­go­riš­kų pa­si­prie­ši­ni­mų iš pe­da­go­gų pu­sės lyg ne­si­gir­dė­jo. Tie­sa, Mu­zi­kos mo­kyk­los prof­są­jun­gų va­do­vas Va­len­ti­nas Plis­kus šmaikš­ta­vo, jog kad ir kaip abi mo­kyk­los my­li vie­na ki­tą, tuok­tis ir gul­ti į vie­ną lo­vą tik­rai ne­no­rė­tų. Esą lais­vės ir sa­vos tra­di­ci­jos yra la­bai svar­bu.

Tė­vų at­sto­vai pri­mi­nė, kad jei ra­jo­no va­do­vai ne­te­sės sa­vo pa­ža­do ir po re­or­ga­ni­za­ci­jos skrais­te sle­pia ma­si­nių at­lei­di­mų pla­nus, jie rink­sis į pi­ke­tus gin­ti sa­vo at­ža­lų mo­ky­to­jų.

Re­or­ga­ni­zuo­jant įstai­gas pa­pras­tai vie­nu iš skau­džiau­sių da­ly­kų bū­na va­do­vų kė­dės. Šiuo at­ve­ju Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rės kė­dė lie­ka lais­va. Su­si­rin­ku­siems ko­le­goms ir ra­jo­no va­do­vams di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ba­guc­kie­nė pri­si­pa­ži­no ne­tru­kus iš­ei­nan­ti iš dar­bo – ke­liau­ja į už­tar­nau­tą po­il­sį.

Be­je, Mu­zi­kos mo­kyk­los šie­met lau­kia ne tik re­or­ga­ni­za­ci­ja, bet ge­ro­kai ma­lo­nes­nis da­ly­kas – re­no­va­ci­ja. Lai­mė­jus ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą mo­kyk­la bus re­no­vuo­ta. Jau pa­skelb­tas kon­kur­sas dar­bų ran­go­vams.

Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­los, skir­tin­gai nei ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los, yra iš­lai­ko­mos ne iš mo­ki­nių krep­še­lių, o iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­ru­tė
Ba­guc­kie­nė pra­ne­šė apie iš­ėji­mą iš dar­bo.

 

Valentinas Pliskus siūlė mokyklų nejungti.

 

 

 

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų