Spausdinti šį puslapį

Mylimam darbui atidavė pusę amžiaus

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ty­je nuo lie­pos ne­be­dir­ba il­ga­me­tis me­te­o­ro­lo­gas Bro­nis­lo­vas Ka­se­lis. Į už­tar­nau­tą po­il­sį iš­ėjęs me­te­o­ro­lo­gas šiam dar­bui ati­da­vė dau­giau kaip pu­sę am­žiaus. Vy­ras pri­si­pa­žįs­ta – bū­tų dar dir­bęs, ta­čiau mo­der­nė­jant ste­bė­ji­mų įran­gai, įstai­go­se bu­vo ma­ži­na­mi eta­tai, tad da­lis žmo­nių at­leis­ta.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. B. Ka­se­lis iš­ly­dė­tas į už­tar­nau­tą po­il­sį.

Iš­ly­dė­ti ko­le­gos at­vy­ko jo ben­dra­dar­biai, ben­dra­par­tie­čiai –Tau­ti­nin­kų są­jun­gos na­riai, ra­jo­no va­do­vai.

Sei­mo na­rys Gin­ta­ras Son­gai­la Sei­mo ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to var­du Bro­nis­lo­vui Ka­se­liui įtei­kė pa­dė­ką už il­ga­me­tį dar­bą.

Už il­gus me­tus, ati­duo­tus šiai tar­ny­bai, ir gi­lų pėd­sa­ką, įmin­tą Uk­mer­gės is­to­ri­jo­je, skir­ta ir pa­dė­ka nuo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Ją įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­rė Vi­da Au­gu­lie­nė at­si­svei­kin­da­ma su ko­le­ga pa­žy­mė­jo, kad jis – vie­nas dau­giau­siai šiai tar­ny­bai veik­los me­tų ati­da­vęs me­te­o­ro­lo­gas. Už sa­vo dar­bą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja jį yra ap­do­va­no­ju­si gar­bin­ga Vik­to­ro Ber­go pre­mi­ja.

 

07-15-3_straipsnio_2_nuotr

Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro R. Ba­ra­vy­ko pa­dė­ka.


Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad Eu­ro­pos ša­ly­se me­te­o­ro­lo­gi­jos sri­ty­je dir­ba daug sa­va­no­rių. Lie­tu­vo­je kol kas tai ne­re­gė­tas da­ly­kas. Vieš­nia vy­lė­si, kad B. Ka­se­lis taps pir­muo­ju sa­va­no­riš­kai šią veik­lą vyk­dan­čiu lie­tu­viu.

Tik­ru pensi­nin­ku kad ir ne vi­sai sa­va­no­riš­kai ta­pęs 76 me­tų vy­ras pa­ti­ki­no šios min­ties ne­at­me­tan­tis.

At­si­svei­ki­ni­mo su ko­le­ga su­reng­tos šven­tės me­tu me­te­o­ro­lo­gai daug pa­sa­ko­jo apie sa­vo dar­bą. Ne­slė­pė – jis ver­ti­na­mas, rei­ka­lin­gas, ta­čiau la­bai men­kai at­ly­gi­na­mas. Spe­cia­lis­tai pri­vers­ti ten­kin­tis mi­ni­ma­liu at­ly­giu. Ir, ži­no­ma, to­kį at­ly­gį ati­tin­kan­čia pen­si­ja.

„Esu tre­čias bro­lis – ka­dais išsi­rin­kau dar­bą, ku­ris nė­ra ati­tin­ka­mai at­ly­gi­namas“, –  liūd­no­kai juo­ka­vo ren­gi­nio kal­ti­nin­kas.

Ir pats B. Ka­se­lis, ir jo ko­le­gos ge­rai pri­si­me­na ypač ša­lį su­krė­tu­sius įvy­kius, kai oro tar­šos ste­bė­ji­mus tek­da­vo at­lik­ti kas va­lan­dą: Čer­no­by­lio ato­mi­nę ka­tast­ro­fą, ava­ri­ją Jo­na­vos azo­to ga­myk­lo­je. Te­ko B. Ka­se­liui so­vie­tų lai­kais už­si­tar­nau­ti ir tuo­me­ti­nės val­džios pa­pei­ki­mą už lai­ku ne­su­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie vie­su­lą Šir­vin­to­se.

 

07-15-3_straipsnio_3_nuotr


Tap­ti sa­va­no­riu – ne vie­nin­te­lis veik­los ir taip ne­sto­ko­jan­čiam ener­gi­jos ku­pi­nam uk­mer­giš­kiui iš­sa­ky­tas pa­siū­ly­mas. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ra Use­lie­nė taip pat pri­mi­nė apie veik­las, ku­rias ji mie­lai pasiū­ly­tų ko­le­gai ben­dra­par­tie­čiui, – at­gai­vin­ti jų mo­kyk­los ob­ser­va­to­ri­ją ar pa­si­ner­ti į ki­tą jam mie­lą sri­tį ir at­gai­vin­ti šios mo­kyk­los Lai­čių sky­riaus mu­zie­jų.

Nuo gy­ve­ni­mo ne­pail­sęs, įvai­riais gy­ve­ni­mo klau­si­mais  be­si­do­min­tis, šie­met į ra­jo­no ta­ry­bą kan­di­da­ta­vęs B. Ka­se­lis ti­ki­na nuo­bo­džiau­ti ne­ke­ti­nan­tis ir tik­rai tu­rės kur pa­nau­do­ti su­kau­ptą gy­ve­ni­mo pa­tir­tį.

 

07-15-3_straipsnio_4_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)