Spausdinti šį puslapį

Naktį spigino šaltis

Pir­ma­die­nio nak­tį Uk­mer­gė­je spau­dė šal­tis. Me­te­o­ro­lo­gai sa­ko, kad 4 va­lan­dą nak­ties bu­vo už­fik­suo­ta že­miau­sia šią žie­mą – 26,6 laips­nio šal­čio tem­pe­ra­tū­ra.

Tie­sa, pa­ry­čiui tem­pe­ra­tū­ra pra­dė­jo spar­čiai kil­ti. Apie 8 va­lan­dą ry­to ter­mo­met­ro stul­pe­lis jau pa­sie­kė 18 laips­nių pa­da­lą.

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­res­nio­ji ste­bė­to­ja Jo­lan­ta Dun­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad nuo anks­ty­vo ry­to ne­ti­lo te­le­fo­no skam­bu­čiai. Daž­niau­siai skam­bi­na moks­lei­vių tė­ve­liai. Jiems su­ži­no­ti tiks­lią oro tem­pe­ra­tū­ra rū­pi dėl ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se vyks­tan­čių ar at­šau­kia­mų pa­mo­kų.

Anot ste­bė­to­jos, oro tem­pe­ra­tū­rą su­ži­no­ti žmo­nės no­ri ir dėl pa­tal­pų kū­re­ni­mo, na­mi­nių gy­vū­nų lai­ky­mo są­ly­gų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad esant 20 laips­nių šal­čio tem­pe­ra­tū­rai pa­mo­kos ga­li bū­ti ne­or­ga­ni­zuo­ja­mos vi­sų ti­pų ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų I–V kla­sė­se.

Tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus iki 25 laips­nių šal­čio, pa­mo­kos ne­vyks­ta ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų VI–XII kla­sių mo­ki­niams bei ben­drą­jį la­vi­ni­mą tei­kian­čių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų moks­lei­viams.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)