Naujagimius laidojo srutų duobėje

 

Krau­pus nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas Ly­duo­kių se­niū­ni­jo­je, Ku­rė­jų kai­me. Pa­aiš­kė­jo, kad šio kai­mo gy­ven­to­ja Ra­sa B. nu­žu­dė ir sru­tų duo­bė­je pa­lai­do­jo ne vie­ną sa­vo nau­ja­gi­mį.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Nu­si­kal­ti­mų siū­lą Ku­rė­juo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo trauk­ti po to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­vo pra­ne­ši­mą, jog šio kai­mo gy­ven­to­ja 30-me­tė Ra­sa ga­lė­jo bū­ti nėš­čia, bet vai­ko ne­tu­ri. Šiais įta­ri­mais su pa­rei­gū­nais pa­si­da­li­no Ly­duo­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Ir ji, ir ki­ti kai­mo žmo­nės ma­tė, kad Ra­sa lau­kia­si, ta­čiau ši ka­te­go­riš­kai nei­gė esan­ti nėš­čia.

 

Ku­rė­jų kai­mo gy­ven­to­jų sru­tų duo­bė­je pa­rei­gū­nai trau­kė kū­di­kio kau­le­lius.
Dai­vos Zim­blie­nės nuotr.

Lie­pos 1 die­ną vėl pa­ma­čiu­si mo­te­rį so­cia­li­nė dar­buo­to­ja pa­ste­bė­jo, kad ši jau be pil­vo. Tai tik su­stip­ri­no įta­ri­mus ir pa­ska­ti­no pra­neš­ti apie įvy­kį po­li­ci­jai.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­klau­sė įta­ria­mą­ją. Iš pra­džių ji sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė, bet po to pri­si­pa­ži­no pa­gim­džiu­si ir nu­žu­džiu­si nau­ja­gi­mį.

Sa­vo pa­ro­dy­muo­se mo­te­ris tei­gė, kad są­rė­miai jai pra­si­dė­jo bir­že­lio 29-osios nak­tį. Nu­ė­ju­si į at­ski­rą kam­ba­rį ji gim­dė nie­kie­no ne­pa­de­da­ma ke­lio­li­kos lit­rų tal­pos van­dens du­be­ny­je. Gi­mu­sį ber­niu­ką mo­ti­na pa­li­ko van­de­ny­je, o pa­ti iš­ėjo į ki­tą kam­ba­rį ir žiū­rė­jo te­le­vi­zi­jos lai­dą. Po kiek lai­ko jau ne­be­gy­vą vai­ke­lį iš­ne­šė į lau­ką ir įme­tė į ūki­nia­me pa­sta­te esan­čią sru­tų duo­bę. Ją gim­dy­vė už­den­gė dang­čiu, o ant vir­šaus už­ri­de­no au­to­mo­bi­lio pa­dan­gą.

Du vai­kus jau au­gi­nan­ti mo­te­ris tik­riau­siai ti­kė­jo­si nu­si­kal­ti­mą nu­slėp­ti. Ta­čiau pa­rei­gū­nai duo­bė­je su­ra­do ne tik prieš sa­vai­tę gi­mu­sį vai­ke­lį, bet ša­li­mais ap­ti­ko ir daug kau­lų. At­li­kus jų eks­per­ti­zę pa­aiš­kė­jo bai­si tie­sa – pa­si­ro­do, sru­tų duo­bė­je, ša­lia šių me­tų bir­že­lį įmes­to nau­ja­gi­mio, yra ir ki­to vai­ke­lio ar net ke­lių kū­di­kių pa­lai­kai.

Įkal­čių pri­rem­ta mo­ti­na įvy­kį ti­rian­tiems pa­rei­gū­nams pri­si­pa­ži­no, kad prieš po­rą me­tų į tą pa­čia duo­bę įme­tė taip pat na­muo­se pa­gim­dy­tą vai­ke­lį. Eks­per­tai nu­sta­tys, ke­lių nau­ja­gi­mių ka­pu bu­vo ta­pu­si sru­tų duo­bė. Kol kas mo­te­ris pri­si­pa­žįs­ta dėl prieš po­rą me­tų įvyk­dy­to to­kio pa­ties nu­si­kal­ti­mo, ta­čiau žmo­nės kal­ba, kad nėš­čia ji bu­vo ir prieš pen­ke­rius me­tus.

Ra­sa ir jos su­tuok­ti­nis Gin­tau­tas po ap­klau­sos bu­vo su­lai­ky­ti. Įta­ria­ma, kad su­tuok­ti­nis ži­no­jo, ko­kiu bū­du jo žmo­na at­si­kra­to nau­ja­gi­miais, o gal net pa­dė­jo tai da­ry­ti.

Už pa­na­šų nu­si­kal­ti­mą jį įvyk­džiu­siam as­me­niui gre­sia ne to­kia jau ir di­de­lė – iki 5 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė sa­kė, kad su to­kiu at­ve­ju, kai mo­ti­na at­si­kra­to ne vie­nu sa­vo nau­ja­gi­miu, per 17 me­tų su­si­du­ria pir­mą kar­tą. Anot A. Le­o­na­vi­čie­nės, į ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą Ra­sos ir Gin­tau­to šei­ma bu­vo įtrauk­ta pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Pa­grin­di­nė su­tuok­ti­nių pro­ble­ma – so­cia­li­nių įgū­džių sto­ka. Ta­čiau šei­mos la­bai ap­si­lei­du­sia tik­rai ne­bu­vo ga­li­ma pa­va­din­ti – su­tuok­ti­niai iki pra­ėju­sių me­tų tu­rė­jo dar­bus, my­lė­jo ir rū­pi­no­si sa­vo vai­kais. Pas­ta­ruo­ju me­tu vy­ras ir žmo­na – be­dar­biai.

„Džiau­giuo­si, kad šis nu­si­kal­ti­mas bu­vo at­skleis­tas, kad so­cia­li­nė dar­buo­to­ja bu­vo pa­sta­bi, nes ne­aiš­ku, ke­liais dar vai­kais ji bū­tų at­si­kra­čiu­si“, - kal­bė­jo ve­dė­ja.

Šiuo me­tu di­džiau­sias Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jų rū­pes­tis – dvie­jų šei­mos vai­kų li­ki­mas. Ant­ra­die­nį, kai abu tė­vai bu­vo su­im­ti ir iš­vež­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, dvy­li­kos ir vie­nuo­li­kos me­tų po­ros vai­kus sky­riaus dar­buo­to­jai iš­ve­žė ir lai­ki­nai ap­gy­ven­di­no glo­bos na­muo­se. Kol kas ne­pa­vy­ko ras­ti gi­mi­nių ar ar­ti­mų­jų, ga­lin­čių pri­glaus­ti ir pa­si­rū­pin­ti di­džiu­lį stre­są pa­ty­ru­siais ne­pil­na­me­čiais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų