Ne vi­sos mo­kyk­los rug­sė­jo pir­mą­ją pra­vers du­ris

 

Kas­met prieš rug­sė­jo pir­mą­ją ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai ren­ka­si ap­tar­ti, kuo bu­vo ge­ri pa­ei­ti me­tai, ko­kios pro­ble­mos lau­kia bū­si­mais moks­lo me­tais. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mo­kyk­lų ir dar­že­lių di­rek­to­rių su­si­ti­ki­mas bu­vo su­reng­tas An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je.

Ar­vy­das PĖŠINA

Pe­da­go­gus svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas sa­kė, kad iš jų ti­ki­ma­si pro­tin­gų spren­di­mų ir ben­dra­dar­bia­vi­mo. Nes at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to prog­no­zės – tra­giš­kos.

 

 

Rug­sė­jo 1-ąją vėl ai­di mo­kyk­li­nis skam­bu­tis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, šiuos moks­lo me­tus pra­de­da 28 ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos. Kai ku­rios iš jų pa­si­kei­tė – bu­vo re­or­ga­ni­zuo­tos. Ne­be­li­ko Pa­ge­le­žių, Liau­šių pra­di­nių mo­kyk­lų. Ba­le­liuo­se pa­lik­ta pra­di­nė mo­kyk­la, pa­grin­di­nės mo­kyk­los vie­to­je įkur­tas dau­gia­funk­ci­nis cen­tras. Pra­di­ne mo­kyk­la ta­po bu­vu­si Lai­čių pa­grin­di­nė. Šių mo­kyk­lų vy­res­ni vai­kai tu­rė­jo pa­si­rink­ti ki­tas mo­ky­mo­si įstai­gas.

Dėl de­mog­ra­fi­nės si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne mo­ki­nių kas­met ma­žė­ja. Per­nai 1-4 kla­sė­se mo­kė­si 1653 mo­ki­niai, da­bar - 1537. Dviem šim­tais mo­ki­nių su­ma­žės ir 5-10 kla­sė­se. Tik 11-12 kla­sės tru­pu­tį pa­pil­nės.

Mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­jos dau­ge­liui skaus­min­gos. Vai­kai pri­va­lo pa­si­rink­ti pla­nuo­se nu­ma­ty­tas mo­kyk­las. Ta­čiau tė­vai ne vi­sa­da tuo pa­ten­kin­ti ir ren­ka­si ki­tas ug­dy­mo įstai­gas, ku­rių pe­da­go­gai mo­ki­nius vi­lio­ja vi­so­kiais pa­ža­dais. Daž­niau­siai vi­lio­nė­mis su­si­gun­do vai­kai iš so­cia­liai pa­žei­džia­mų šei­mų.

Mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad da­lis mo­ki­nių į mo­kyk­las ir iš jų bū­tų pa­ve­ža­mi. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais bu­vo ve­ža­mas 1191 moks­lei­vis. 400 va­žiuo­da­vo mo­kyk­lų au­to­bu­sais, 700 – marš­ru­ti­niu trans­por­tu, 77 – ki­to­kiais bū­dais. Vie­no vai­ko ke­lio­nė į mo­kyk­lą pi­giau kai­nuo­ja mo­kyk­los trans­por­tu. Tam rei­kė­jo per 90 li­tų, vai­ko pa­vė­žė­ji­mas marš­ru­ti­niu trans­por­tu – 110 li­tų.

Lė­šų re­mon­tams ma­žė­ja

Di­de­lė pro­ble­ma – re­mon­to dar­bai ug­dy­mo įstai­go­se. Pla­nuo­ta kai ku­rių mo­kyk­lų re­mon­tams skir­ti di­de­les su­mas. Ta­čiau iš­ėjo ki­taip. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ir Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los re­mon­tui vie­toj nu­ma­ty­tų po pu­sę mi­li­jo­no li­tų skir­ta po 300 tūks­tan­čių. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jai šioms reik­mėms pi­ni­gai nu­kirp­ti per­pus - su­ma­žin­ta iki 200 tūks­tan­čių li­tų.

Dai­lės mo­kyk­los nau­jų pa­tal­pų re­mon­tui skir­ta 750 tūks­tan­čių, lop­še­lių-dar­že­lių „Žio­ge­lis“, „Bu­ra­ti­nas“, „Ši­le­lis“ – be­veik pen­ki mi­li­jo­nai li­tų. Be­veik ke­tu­ri mi­li­jo­nai bus ski­ria­mi „Ši­lo“ vi­du­ri­nei, Vep­rių sto­vyk­lai – dau­giau kaip du mi­li­jo­nai li­tų. Re­mon­tų pra­džia už­si­tę­sė dėl su­dė­tin­go do­ku­men­ta­ci­jos tvar­ky­mo ir ki­tų prie­žas­čių.

Kai ku­rios mo­kyk­los da­ly­vau­ja įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, fi­nan­suo­jan­čiuo­se bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mą, ski­ria­mos in­ves­ti­ci­jos į iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se.Ta­čiau D. Ste­po­na­vi­čie­nė abe­jo­ja, ar ra­jo­no įstai­gos ski­ria pa­kan­ka­mi dė­me­sio in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui ir ren­gi­mui.

Krep­še­lis tuš­tė­ja

Per me­tus ge­ro­kai su­ma­žė­jo lė­šos, skir­tos moks­lei­vių krep­še­liui. Me­tų pra­džio­je bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šioms reik­mėms bus skir­ta 31,5 mi­li­jo­no li­tų. De­ja, iš pra­džių bu­vo nuim­ta pu­sė mi­li­jo­no, o vė­liau krep­še­lis dar su­ma­žė­jo. Per šiuos me­tus lė­šos mo­ki­nių krep­še­liui su­ma­žė­jo mi­li­jo­nu ir 300 tūks­tan­čių li­tų, tad ve­dė­ja įstai­gų va­do­vų pra­šė fi­nan­si­nės draus­mės.

Bet yra kuo ir pa­si­džiaug­ti. Iš­lie­ka Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das. Jam lė­šos ski­ria­mos iš ra­jo­no biu­dže­to, taip pat ieš­ko­ma rė­mė­jų.

Ša­lies val­džios spren­di­mu ga­li ma­žė­ti ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai. To­dėl mo­kyk­lų di­rek­to­rių pra­šy­ta pa­tiems ne­im­ti daug pa­mo­kų, jas ge­riau skirs­ty­ti ko­le­goms. Mo­kyk­lų va­do­vai, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį už­dir­ba 4264, lop­še­lių-dar­že­lių va­do­vai – 3459 li­tus. Tuo tar­pu ra­jo­no pe­da­go­go vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ne­at­skai­čius mo­kes­čių sie­kia 1400 li­tų.

Šiuo me­tu ra­jo­ne dir­ba 773 mo­ky­to­jai. Trūks­ta spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų. Dau­gu­ma dir­ban­čių pe­da­go­gų ates­tuo­ti. Pa­reng­ti mo­ky­to­jai-kon­sul­tan­tai, mo­kan­tys ko­le­gas, kaip dirb­ti su nau­jo­mis pro­gra­mo­mis.

Ve­dė­ja džiau­gė­si mo­kyk­lų ir vie­tos ben­druo­me­nių ben­dra­dar­bia­vi­mu, bet ap­gai­les­ta­vo, kad kai ku­rios mo­kyk­los rei­ka­lau­ja ben­druo­me­nių su­si­mo­kė­ti už jų pa­sta­tuo­se nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas.

 

 

Su­si­rin­ku­sius dai­na pa­svei­ki­no An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ki­nių an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Jū­ra­tės Mar­tin­ku­tės.

 

 

Įstai­gų va­do­vai at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais pla­nuo­ja tau­py­ti.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų