Neaiškumai dėl kraujo tyrimų

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Rug­sė­jo 6 die­nos „Uk­mer­gės ži­nių“ nu­me­ry­je spaus­di­no­me skai­ty­to­jo klau­si­mą dėl krau­jo ty­ri­mų.

Ja­me ra­šo­ma, jog šei­mos gy­dy­to­jas li­go­nei pa­sky­rė TSH ty­ri­mą ir nu­siun­tė kon­sul­ta­ci­jai pas en­dok­ri­no­lo­gą. Šis pa­kon­sul­ta­vęs prie li­go­nės kor­te­lės pri­lip­dė la­pe­lį, kad šei­mos gy­dy­to­jas iš­ra­šy­tų FT4 ty­ri­mą. Žmo­gui vėl rei­kė­jo ke­liau­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją mi­nė­to­jo ty­ri­mo siun­ti­mo. Skai­ty­to­ja klau­sė, kas tu­ri iš­ra­šy­ti FT4 ty­ri­mą ir pa­kar­to­ti­ną ty­ri­mą – en­dok­ri­no­lo­gas ar šei­mos gy­dy­to­jas.

 

Į šį klau­si­mą at­sa­kė Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Pa­slau­gų eks­per­ti­zės, me­to­di­nio va­do­va­vi­mo ir kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ok­sa­na Bu­ro­kie­nė.

Ji pa­aiš­ki­no, kad gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jų iš­lai­dos ap­mo­ka­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų, va­do­vau­jan­tis As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo ir ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka, pa­tvir­tin­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu.

Ši tvar­ka nu­sta­to, kad gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­ja yra lai­ko­mas pa­cien­to ap­si­lan­ky­mas pas jį tu­rint siun­ti­mą dėl kon­kre­čios prie­žas­ties; šio ap­si­lan­ky­mo me­tu at­lie­ka­mi pa­gal gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kom­pe­ten­ci­ją vi­si bū­ti­ni ti­ria­mie­ji ir gy­do­mie­ji veiks­mai ir raš­tu tei­kia­mi pa­ta­ri­mai siun­tu­sia­jam gy­dy­to­jui. Va­di­na­si, jei­gu jūs, tu­rė­da­ma siun­ti­mą, krei­pė­tės į en­dok­ri­no­lo­gą diag­no­zei nu­sta­ty­ti ir gy­dy­mui, rei­ka­lin­gi ty­ri­mai (gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kom­pe­ten­ci­jos ri­bo­se) tu­rė­jo bū­ti pa­skir­ti bei at­lik­ti kon­sul­ta­ci­jos me­tu ir už šiuos ty­ri­mus jūs mo­kė­ti ne­tu­rė­jo­te.

Be to, neat­si­žvel­giant į tai, kad kai ku­rie la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai yra pri­skir­ti ir šei­mos gy­dy­to­jo kom­pe­ten­ci­jai (pvz., skyd­liau­kės hor­mo­nų ty­ri­mai), jei­gu tu­rė­da­mas siun­ti­mą pa­cien­tas krei­pė­si į gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą kon­sul­ta­ci­jai ir jis ma­no, jog ty­ri­mas rei­ka­lin­gas diag­no­zei nu­sta­ty­ti ar gy­dy­mo tak­ti­kai pa­rink­ti, pa­cien­tas ne­ga­li bū­ti siun­čia­mas at­gal pas šei­mos gy­dy­to­ją vien tik ty­ri­mams at­lik­ti.

Ta­čiau Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Rū­ta Srio­gie­nė pa­ti­ki­no, kad šis at­sa­ky­mas nė­ra vi­siš­kai tiks­lus.

Jis bu­vo per­siųs­tas Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių kasos kon­tro­lės ir eks­per­ti­zės po­sky­rio ve­dė­jai Ai­mei Dum­šie­nei. Jos tei­gi­mu, tei­kiant pa­slau­gas tu­ri­ma lai­ky­tis SAM įsa­ky­mų.

Siun­ti­mą am­bu­la­to­ri­nėms pa­slau­goms gau­ti pas spe­cia­lis­tus iš­duo­da šei­mos gy­dy­to­jas. Siun­ti­mų tvar­ka reg­la­men­tuo­ta SAM įsa­ky­mais. Iš­duo­da­mas siun­ti­mą šei­mos gy­dy­to­jas pri­va­lo į siun­ti­mą įra­šy­ti ty­ri­mų re­zul­ta­tus, kon­sul­ta­vu­sių spe­cia­lis­tų iš­va­das ir da­tas (Įsa­ky­mas 2008 m. bir­že­lio 28 d. Nr. V-636).

Pa­gal šei­mos gy­dy­to­jo dar­bo nor­ma­ty­vus jis pri­va­lo at­lik­ti ei­lę ty­ri­mų: ben­dras krau­jo ty­ri­mas, CRB, šla­pi­mo ty­ri­mas, gliu­ko­zė krau­jyje ir pa­gal nau­ją nor­mos pa­pil­dy­mą (įsa­ky­mas 2013 m. va­sa­rio 21 d. Nr. V-190) ALAT, ASAT, bi­li­ru­bi­no, TTH, FT4, PSA ge­le­žies, mik­ro­al­bu­mi­no kie­kio šla­pi­me.

A. Dum­šie­nės tei­gi­mu, jei­gu Uk­mer­gės PSPC šei­mos gy­dy­to­jai at­lik­tų pa­cien­tams ty­ri­mus pa­gal jiems nu­sta­ty­tas nor­mas, pa­cien­tai grei­čiau bū­tų iš­tir­ti ir gau­tų jiems rei­ka­lin­gą gy­dy­mą.

„Spe­cia­lis­tas tu­ri tei­sę grą­žin­ti pa­cien­tą pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją at­lik­ti jiems bū­ti­nų ty­ri­mų. Jei ty­ri­mai ne­įra­šy­ti į siun­ti­mą, li­go­nių ka­sos to­kio ty­ri­mo ne­už­skai­to ir ga­li ne­ap­mo­kė­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja R. Srio­gie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų