Nebespėjam prie greitai kintančio gyvenimo tempo

Juo­zas GALIAUSKAS

Psi­chiat­ras

 

Vis dau­gė­ja su­sir­gi­mų, ku­rių prieš ke­lis de­šimt­me­čius pa­si­tai­ky­da­vo re­tai, di­dė­ja psi­chi­nė įtam­pa, at­si­ran­da psi­chi­kos su­tri­ki­mų. Vie­nas to­kių – dep­re­si­ja. Ja kas­met pa­sau­ly­je su­ser­ga mi­li­jo­nai žmo­nių.

At­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad be­veik kas penk­tas žmo­gus, be­si­krei­pian­tis į šei­mos gy­dy­to­jus, tu­ri dep­re­si­jos po­žy­mių ar­ba jau ser­ga.

Dep­re­si­ja – tai pa­žeis­ta kū­no ir psi­chi­kos har­mo­ni­ja. Ji daž­nai sle­pia­si po fi­zi­nių simp­to­mų kau­ke, to­dėl ser­gan­tis žmo­gus prieš jam nu­sta­tant diag­no­zę daž­niau­siai in­ten­sy­viai ieš­ko li­gų: krei­pia­si į įva­rius spe­cia­lis­tus, iš­lei­džia ai­bę pi­ni­gų, nu­si­vi­lia gy­dy­to­jais, pyks­ta, kad yra „blo­gai“ gy­do­mas, vargs­ta pats ir var­gi­na ki­tus.

Kal­bant apie dep­re­si­jas bū­ti­na pažy­mė­ti, kad jos bū­na ir slap­to­sios, kai simp­to­mai ne­ati­tin­ka ti­piš­kų šios li­gos simp­to­mų. Slap­tą­sias dep­re­si­jas ypač sun­ku diag­no­zuo­ti.

Diag­no­zuo­ti šią li­gą ga­li­ma ir pa­tei­kiant simp­to­mų są­ra­šą – tai dep­re­si­jos tes­tas.

Įver­tin­ki­te kiek­vie­ną tei­gi­nį „taip“ ar­ba „ne“.

 

TESTAS

 

1. Aš jau­čiu liū­de­sį. Ma­ne daž­nai sle­gia liū­de­sys ar ne­ri­mas.

2. Ma­nęs ne­do­mi­na ir ne­džiu­gi­na veik­la, ku­ri anks­čiau teik­da­vo ma­lo­nu­mą (dar­bas, spor­tas, drau­gai, sek­sas).

3. Pa­ki­to ape­ti­tas (svo­ris), nors ne­si­lai­kau spe­cia­lio­sios die­tos.

4. Pa­ki­to mie­gas. Mie­gu per daug (ta­pau mie­guis­tas) ar­ba kan­ki­na ne­mi­ga, daž­nai nu­bun­du daug anks­čiau, nei esu įpra­tęs.

5. Vi­są lai­ką jau­čiuo­si pa­var­gęs, trūks­ta ener­gi­jos.

6. Ne­ga­liu su­si­kon­cen­truo­ti, pa­blo­gė­jo at­min­tis, ta­po sun­kiau pri­im­ti spren­di­mus ir pla­nuo­ti sa­vo veik­lą.

7. Ta­pau van­ges­nis, lė­tes­nis, o kar­tais be prie­žas­ties bū­nu su­si­jau­di­nęs, ne­ran­du sau vie­tos.

8. Jau­čiuo­si ne­pil­na­ver­tis, ka­muo­ja be­vil­tiš­ku­mas, kal­tės jaus­mas. Vis daž­niau pa­gal­vo­ju apie mir­tį, o kar­tais pa­mąs­tau ir apie sa­vi­žu­dy­bę.

Jei Jūs pa­ty­rė­te vie­nu me­tu pen­kis ar dau­giau iš šių simp­to­mų, jei­gu ši bū­se­na tę­sia­si il­giau nei dvi sa­vai­tes – bū­ti­na kreip­tis į gy­dy­to­ją.

Daž­nai li­go­nis ban­do sa­ve nu­teik­ti, kad jam nie­ko nė­ra, gy­do­si pa­tar­tas drau­gų, gy­dy­mas bū­na ne­pil­na­ver­tis, nie­ko ne­pa­de­da, būk­lė blo­gė­ja, li­ga įsi­se­nė­ja.

Dau­ge­lis dep­re­si­ja ser­gan­čių žmo­nių tu­ri įvai­rių fi­zi­nių ne­ga­la­vi­mų, kas tre­čiam to­kių ne­ga­la­vi­mų at­si­ra­do dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus iki psi­chiat­ri­nės simp­to­ma­ti­kos at­si­ra­di­mo. To­dėl ti­kė­ti­na, kad vi­są tą lai­ką to­kie li­go­niai bu­vo gy­do­mi nuo kū­no li­gų.

Dep­re­si­jai bū­din­ga simp­to­mų gau­su­mas, dvi­vei­diš­ku­mas, įvai­ru­mas, kin­ta­mu­mas, šios li­gos ne­įma­no­ma pa­aiš­kin­ti ku­ria nors or­ga­niz­mo li­ga.

Jei pa­cien­tas pa­tei­kia daug so­ma­ti­nių, kar­tais ne­mo­ty­vuo­tų skun­dų, ne­aiš­ki diag­no­zė, gy­dant li­ga ne­si­kei­čia, gi­lė­ja, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad li­go­nis ser­ga dep­re­si­ja.

Dep­re­si­jas le­mia ir tam­su­sis ru­dens, žie­mos lai­kas, kai su­ma­žė­ja švie­sos. Sme­ge­ny­se su­ma­žė­ja se­ro­to­ni­no (ku­ris ma­ži­na ne­ri­mą, ir­zlu­mą, skaus­mą, im­pul­sy­vu­mą, ag­re­si­ją, re­gu­liuo­ja ape­ti­tą, ge­ri­na ly­ti­nę funk­ci­ją). Su­ma­žė­ja ir ad­re­na­li­no, ku­ris ska­ti­na mo­ty­va­ci­ją.

Li­go­niai gy­do­mi kom­plek­siš­kai – ski­ria­mi trank­vi­lian­tai, nau­jos kar­tos an­ti­dep­re­san­tai, švie­sos te­ra­pi­ja, mu­zi­kos te­ra­pi­ja ir ki­ti me­to­dai.

Gai­la, bet dar daž­nai li­go­niai pa­tys ban­do ko­vo­ti su sa­vi­mi, ne­si­krei­pia į gy­dy­to­jus, ven­gia kreip­tis į psi­chiat­rus.

Jei žmo­gus įta­ria dep­re­si­ją, re­ko­men­duo­ti­na kaip ga­li­ma anks­čiau pra­dė­ti gy­dy­mą. Ser­gant sun­kia dep­re­si­ja re­ko­men­duo­ja­mas gy­dy­mas psi­chiat­ri­nia­me sta­cio­na­re, die­nos cen­truo­se, psi­chiat­ri­niuo­se cen­truo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų