Nei gatvės, nei adreso – tiesiog Ukmergė

Dau­giau nei 200 uk­mer­giš­kių šiuo me­tu te­oriš­kai ne­tu­ri pa­sto­gės –  jų de­kla­ra­vi­mo vie­ta – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ska­ti­nan­tis de­kla­ruo­ti to­kią gy­ve­na­mą­ją vie­tą, – pa­šal­pos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ma­no pa­sto­gė – tie­siog Uk­mer­gė...

Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ja­nė Zim­blie­nė pa­sa­ko­jo, kad ra­jo­no gy­ven­to­jai, ku­rie ne­tu­ri sa­vo būs­to ir nė­ra re­gist­ruo­ti pas sa­vo šei­mų na­rius, tu­ri tei­sę „ap­si­gy­ven­ti“ sa­vi­val­dy­bė­je.

Bū­tent to­kia jų de­kla­ra­ci­jos vie­ta – nei gat­vės, nei na­mo. Tie­siog – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Ta­čiau se­niū­no pa­va­duo­to­ja iš po­kal­bių su tais žmo­nė­mis su­pran­ta, kad anaip­tol ne vi­si jie yra be­na­miai. Dau­gu­ma tu­ri sto­gą virš gal­vos ir tik­rai ga­lė­tų nu­ro­dy­ti kon­kre­čią gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ta­čiau jos ne­tu­rė­ti jiems tie­siog ap­si­mo­ka.

Kai ku­rių jau­nų žmo­nių tė­vai pra­si­ta­ria – jų su­au­gę vai­kai būs­tus nuo­mo­ja­si pas pri­va­čius as­me­nis. Iš gim­tų­jų na­mų jie iš­re­gist­ruo­ja­mi, nes tuo­met tė­vai tu­ri tei­sę pre­ten­duo­ti į tam tik­ras pa­šal­pas ar kom­pen­sa­ci­jas.

Ki­ta ver­tus, pa­va­duo­to­jos tei­gi­mu, jei šei­ma nuo­mo­ja­si būs­tą pas pri­va­ti­nin­ką, šis tu­rė­tų su­teik­ti ga­li­my­bę nuo­mi­nin­kui nuo­mo­ja­ma­me bu­te de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą. De­ja, jei to­kių at­ve­jų Uk­mer­gė­je yra, tai tik vie­ne­tai...

J. Zim­blie­nė pa­ste­bi, kad pas­ta­ruo­ju me­tu žmo­nių, de­kla­ruo­jan­čių gy­ve­na­mą­ją vie­tą tie­siog sa­vi­val­dy­bė­je, spar­čiai dau­gė­ja. Vien šiais me­tais į to­kią ap­skai­tą įtrauk­ta 240 uk­mer­giš­kių.

Pa­šne­ko­vė pri­mi­nė ir kiek ki­to­kios ka­te­go­ri­jos uk­mer­giš­kius. Mū­sų ra­jo­ne gy­ve­nę, bet šiuo me­tu už­sie­ny­je už­dar­biau­jan­tys žmo­nės lai­ki­nai grį­žę į Lie­tu­vą tu­ri tei­sę čia gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ruo­ti pus­me­tį. Jei lie­ka il­ges­niam lai­kui, jau pri­va­lo nu­ro­dy­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Ta­čiau ir per tą pus­me­tį žmo­nės at­si­du­ria įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se, kuo­met gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­ci­ja tam­pa bū­ti­na. Vie­na to­kių – au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tų įfor­mi­ni­mas.

Pri­vers­ti rei­ka­lo žmo­nės at­ei­na į se­niū­ni­ją ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ruo­ja.

Iš sa­vo dar­bo pa­tir­ties pa­ste­bė­ji­mų se­niū­no pa­va­duo­to­ja da­ro iš­va­dą – gy­ve­na­mo­sios vie­tos be­veik nie­kas ne­dek­la­ruo­ja šiaip sau. Daž­niau­siai to rei­ka­lau­ja­ma at­si­dū­rus tam tik­ro­je gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­je, kai rei­kia nu­ro­dy­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, – pra­dė­jus stu­di­juo­ti, dirb­ti ar sie­kiant gau­ti so­cia­li­nę pa­ra­mą.

De­ja, kar­tais nu­tin­ka, kad to pa­da­ry­ti tie­siog ne­spė­ja dėl stai­ga iš­ti­ku­sios mir­ties

Ne­se­niai bu­vo ke­li at­ve­jai, kuo­met pi­ni­gi­nė pa­ra­ma mi­ru­sio­jo ar­ti­mie­siems bu­vo ne­ga­li­ma dėl to, kad šis ne­bu­vo nu­ro­dęs sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad nie­kur gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių žmo­nių ra­jo­ne tik­rai nė­ra daug. Prie­žas­tis pa­pras­ta – to­kie as­me­nys ne­ga­li ti­kė­tis jo­kių so­cia­li­nių pa­šal­pų.

Vis dėlto gy­ve­ni­mas ro­do, kad iš­im­čių esa­ma. An­tai vie­nas Še­šuo­liuo­se gy­ve­nęs nie­kur ne­dir­ban­tis as­muo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­bu­vo de­kla­ra­vęs nuo 1997 me­tų. Jam mi­rus pa­aiš­kė­jo, kad pa­ra­ma mir­ties at­ve­ju ar­ti­mie­siems ne­pri­klau­so. Šiuo me­tu mi­nė­ta pa­ra­ma sie­kia 1040 li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų