Neįgalieji rezervuoja vietas automobiliams

 Au­to­mo­bi­liais už­grūs­ti dau­gia­bu­čių kie­mai ver­čia žmo­nes ieš­ko­ti iš­ga­nin­gų spren­di­mų. Vis daž­niau į sa­vi­val­dy­bę krei­pia­ma­si su pra­šy­mu leis­ti prie dau­gia­bu­čio na­mo re­zer­vuo­ti vie­tą ne­įga­lio­jo trans­por­to prie­mo­nei. Kai­my­nus ne­įga­lių­jų re­zer­vuo­tos vie­tos pik­ti­na.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Neįgaliojo ženklas ir geltona linija žymi vieno namo gyventojo "nuosavybę".

 

Į re­dak­ci­ją at­ėjęs Ta­das Ced­raus­kas pa­sa­ko­jo, kad prieš dve­jus me­tus ga­vo lei­di­mą prie dau­gia­bu­čio pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je, pa­žen­klin­to­je žen­klu „Ne­įga­lu­sis“. II in­va­li­du­mo gru­pę tu­rin­tis 70 me­tų vy­ras nu­ste­bo, kai į šį žen­klą im­ta kė­sin­tis.

T. Ced­raus­kas pa­ro­dė juo­du ant bal­to su­ra­šy­tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­gia­mą at­sa­ky­mą į jo pra­šy­mą sa­vo au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo vie­tą pa­žy­mė­ti ne­įga­lio­jo žen­klu.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­te nu­ro­do­ma: „Ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja (...) nu­spren­dė ne­pri­eš­ta­rau­ti dėl ke­lio žen­klu „Ne­įga­lie­ji“ sto­vė­ji­mo vie­tos pa­žen­kli­ni­mo prie dau­gia­bu­čio na­mo, esan­čio aikš­te­lė­je Žie­do g. 3a.“

Anot pa­šne­ko­vo, pas­ta­ruo­ju me­tu žen­klas pra­dė­jo kliū­ti ap­lin­ki­niams – tai kai­my­nai ne­pa­si­ten­ki­ni­mą iš­reiš­kia, tai kaž­kas jį su­lanks­to. Vie­ną ry­tą jo iš vi­so pa­si­ge­do – su­ra­do tik po ku­rio lai­ko to­liau nu­mes­tą.

O ne­se­niai į Žie­do gat­vę at­va­žia­vę žmo­nės žen­klą iš­si­ve­žė. Pa­sak T. Ced­raus­ko, žen­klą iš­ve­žu­sios tar­ny­bos dar­buo­to­jas dė­vė­jo oran­ži­nį kom­bi­ne­zo­ną, ant ku­rio ne­bu­vo jo­kio už­ra­šo. Jis iš­si­trau­kė kaž­ko­kius per­pus su­lenk­tus la­pus ir puo­lė įro­di­nė­ti, kad šis žen­klas pa­sta­ty­tas ne­le­ga­liai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis sa­ko, kad lei­di­mas pa­si­sta­ty­ti ne­įga­lio­jo žen­klą iš T. Ced­raus­ko ne­at­im­tas. „Kon­flik­tas su mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jais ki­lo dėl to, kad žen­klą ne­įga­lu­sis pa­si­sta­tė ne prie sa­vo, bet prie kai­my­ni­nio na­mo. Jam, at­seit, pro lan­gus ge­riau ma­to­si. O šio na­mo gy­ven­to­jai ne­su­tin­ka, kad šis čia sto­vė­tų“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Anot A. Pe­čiu­lio, T. Ced­raus­kas ga­lė­tų pa­si­sta­ty­ti ke­lio žen­klą „Ne­įga­lu­sis“ prie sa­vo na­mo, nes lei­di­mas te­be­ga­lio­ja. Tik jam be sa­vi­val­dy­bės pa­lai­mi­ni­mo dar rei­kė­tų sa­vo veiks­mus su­de­rin­ti su na­mo gy­ven­to­jais. „Sa­vi­val­dy­bė ne­pri­eš­ta­rau­ja, lei­di­mą da­vė, bet aikš­te­lė pri­klau­so ben­dri­jai, tai­gi ir su­ti­ki­mą jos na­rių žmo­gus tu­rė­tų gau­ti“, – sa­ko vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas.

Pa­na­ši is­to­ri­ja – ne vie­nin­te­lė mū­sų mies­te. Ne­se­niai ne­įga­lio­jo žen­klą pa­si­sta­tė vie­nas Jau­ni­mo gat­vės 58 na­mo gy­ven­to­jas. Nega­na to, dar ir ša­li­gat­vio bor­te­lį gel­to­nai nu­da­žė – su­prask, sto­vė­ti drau­džia­ma.

Kaip ti­ki­na ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai, žmo­gus apie jo­kį de­ri­ni­mą su kai­my­nais nė gal­vo­ti ne­gal­vo­jąs. At­virkš­čiai, pa­ma­tęs už­im­tą „nuo­sa­vą“ sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, puo­lė skam­bin­ti po­li­ci­nin­kams. „Gir­dė­jau, kad vie­ną mo­te­rį pat­ru­lis at­va­žia­vęs jau nu­bau­dė“, – pa­sa­ko­ja kai­my­nas, įsi­ti­ki­nęs, kad kie­me bręs­ta kon­flik­ti­nė si­tu­a­ci­ja.

Ma­moms su kū­di­kiais ir krep­šiais iš au­to­mo­bi­lių iš­li­pu­sioms, jo nuo­mo­ne, taip pat no­rė­tų­si ar­čiau na­mų ma­ši­ną pa­si­sta­ty­ti.

„Ma­nau, kad kiek­vie­na­me dau­gia­bu­ty­je ne­įga­lių žmo­nių gy­ve­na. Tai ką da­bar da­ryt rei­kės, jei jie vi­si pra­dės val­diš­ko­je že­mė­je „sa­vo“ aikš­te­les įsi­ren­gi­nė­ti. Dau­gia­bu­tis gi ne pre­ky­bos cen­tras. Pa­ga­liau ga­lė­jo su kai­my­nais pa­si­tar­ti, in­for­muo­ti, ką ke­ti­na da­ry­ti, o ne pa­teik­ti po vis­kam kaip jau įvy­ku­sį fak­tą. Ir dar po­li­ci­ja gąs­din­ti...“ – svars­to pa­šne­ko­vas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad Jau­ni­mo 58 na­mo gy­ven­to­jas iš tie­sų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­mas iš­duo­ti lei­di­mą prie na­mų pa­si­sta­ty­ti žen­klą „Ne­įga­lu­sis“. Bu­vo pa­teik­ti vi­si do­ku­men­tai, liu­di­jan­tys, kad žmo­gui bū­tų pa­to­giau, jei au­to­mo­bi­lis nuo­lat sto­vė­tų prie na­mų.

„Gy­ven­to­jai tu­rė­tų už­jaus­ti, juk ži­no, kad rim­tas li­go­nis“, – sa­ko di­rek­to­rius. Tie­sa, jis pri­pa­žįs­ta, kad ir pats ne­įga­lu­sis ne­tu­rė­tų mo­juo­ti kai­my­nams prieš no­sis šia sa­vo tei­se. „Ne­ge­rai, jei­gu taip da­ro – žmo­gus vaikš­tan­tis, ga­li apei­ti kai­my­nus, pa­si­kal­bė­ti“, – J. Varž­ga­lys ma­no, kad žmo­nės ki­taip re­a­guo­tų ir kon­flik­ti­nė si­tu­a­ci­ja ne­iš­kil­tų.

Sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mus gy­ven­to­jams jis pa­siū­lė raš­tu iš­dės­ty­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Tuo­met bus ban­do­ma ieš­ko­ti vi­siems pri­im­ti­nų spren­di­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų