Neišspręstus klausimus atidėjo kitiems metams

Nors sa­ko­ma, kad pra­dė­tus dar­bus rei­kia už­baig­ti iki me­tų pa­bai­gos, ra­jo­no ta­ry­bai to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko. Prieš­šven­ti­nia­me po­sė­dy­je li­ko ne­iš­spręs­tas ra­jo­no bi­ti­nin­kams ak­tu­a­lus klau­si­mas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Po­sė­dy­je iš pi­lie­čių tri­bū­nos vie­nu klau­si­mu pa­si­sa­kė net trys as­me­nys. Jau ku­rį lai­ką ta­ry­ba ne­iš­spren­džia klau­si­mo dėl Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mo. Pa­si­kei­ti­mai bū­tų ak­tu­a­lūs bi­ti­nin­kams.

Iš tri­bū­nos pa­si­sa­kė bi­ti­nin­kas Jo­nas Šan­ta­ras, tu­rin­tis sa­vo ūky­je per tūks­tan­tį bi­čių šei­mų. Jo tei­gi­mu, ra­jo­ne ban­do­ma pa­tvir­tin­ti tai­syk­les, ku­rios yra nu­kreip­tos ir prieš jį, kaip vie­ną stam­biau­sių ša­lies bi­ti­nin­kų, ir prieš ki­tus, lai­kan­čius bi­tes.

Sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si skun­dų iš J. Šan­ta­ro kai­my­nų, kad po kie­mus skrai­dan­čios, ge­lian­čios bei ap­lin­ką te­šian­čios bi­tės tie­siog nuo­di­ja jų gy­ve­ni­mus.

Pats bi­ti­nin­kas ti­ki­no, kad kai­my­nai ne­pa­grįs­tai jį kal­ti­na, žlug­do ver­slą, o sa­vi­val­dy­bės stal­čiuo­se pra­dings­ta jo pa­teik­ti do­ku­men­tai.

„Mes pa­var­gom nuo Šan­ta­ro bi­čių“, – į ta­ry­bą to­kiais žo­džiais krei­pė­si bi­ti­nin­ko kai­my­nė Gied­rė Ra­dze­vi­čiū­tė. Mo­te­ris net pa­kvie­tė vi­są sa­lę va­sa­rą į sve­čius, kad ga­lė­tų įsi­ti­kin­ti jos žo­džių tei­su­mu. Anot jos, taip pa­žei­džia­mos gy­ven­to­jų kon­sti­tu­ci­nės tei­sės į gy­ve­ni­mą ir po­il­sį.

Ki­ta kai­my­nė Ra­sa Pi­pi­rie­nė ta­ry­bos na­riams pa­ro­dė fil­muo­tą me­džia­gą, ku­rio­je ma­ty­ti ne­ma­žai į van­dens ba­sei­nė­lį at­skri­du­sių bi­čių. Mo­te­ris sa­ko, kad nuo bi­tės įgė­li­mo vai­ką iš­ti­ko prie­puo­lis ir me­di­kams jį te­ko gai­vin­ti.

Tuo tar­pu J. Šan­ta­ras ti­ki­no, kad prieš fil­ma­vi­mą bi­tės bu­vo „su­kvies­tos“ dirb­ti­nai – pa­bars­čius į van­de­nį cuk­raus.

 

Bi­tės – ne­kal­čiau­sios?

 

Nors ta­ry­bos dar­bo veik­los reg­la­men­te nu­ma­ty­ta, kad gy­ven­to­jų pa­si­sa­ky­mai iš kar­to ne­dis­ku­tuo­ja­mi, šį kar­tą jie su­ta­po su jau pa­reng­tu svars­ty­ti klau­si­mu.

Pa­teik­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma mies­te leis­ti lai­ky­ti 1 sta­ti­niais ne­ap­sta­ty­to aro plo­te 1 bi­čių šei­mą, ta­čiau ne dau­giau kaip 5 šei­mas vie­no­je na­mų val­do­je.

Vie­ni siū­lė di­din­ti avi­lių skai­čių iki 6, ki­ti – vi­sai iš­veng­ti mak­si­ma­laus skai­čiaus nu­ro­dy­mo.

Pa­sak „vals­tie­tės“ Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės, šio gin­čo kal­ti­nin­kas – ne bi­tės, o ūki­nė veik­la. Kai ji vyk­do­ma, su­si­da­ro ne­prog­no­zuo­ja­mų ne­pa­to­gu­mų. Anot po­li­ti­kės, sa­vo reik­mėms pa­kan­ka 3–5 avi­lių: „Jei žmo­gus iš tos veik­los gy­ve­na, jo ūki­nė veik­la ne­tu­ri truk­dy­ti kai­my­nams.“

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ap­skri­ty­je Aud­rius Skais­tys re­ziu­ma­vo, kad su­da­ry­to­se tai­syk­lė­se kai ku­rios są­vo­kos yra per­tek­li­nės, su­da­ran­čios pa­pil­do­mus rei­ka­la­vi­mus bi­ti­nin­kams, ku­riuos pas­kui ga­li bū­ti sun­ku in­ter­pre­tuo­ti. Pa­vyz­džiui, nu­ro­dy­mas ap­tver­ti na­mų val­dą ak­li­na tvo­ra. Ar koks nors ply­še­lis ne­taps prie­lai­da kal­tin­ti tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mu?

Pa­sak J. Ar­ma­na­vi­čiaus, jei gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne kas nors su­ma­ny­tų įsi­reng­ti au­to­mo­bi­lių re­mon­to pa­tal­pas, to­kių dis­ku­si­jų ne­kil­tų. Jis siū­lo J. Šan­ta­rui iš­kel­ti ga­my­bi­nes pa­tal­pas iš Krekš­lių.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Ja­sai­tis ne­su­tin­ka, kad kai­my­nams jų kie­mai ta­po pa­di­din­tos ri­zi­kos te­ri­to­ri­ja. Anot jo, bi­tė ga­li įgel­ti ir Kęs­tu­čio aikš­tė­je.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­siū­lė spren­di­mo pro­jek­tą grą­žin­ti į dar­bo gru­pę ir, įver­ti­nus bi­ti­nin­ko, kai­my­nų bei ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nes, pri­im­ti spren­di­mą. Šiam siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta.

 

Ro­žės li­ko ne­įteik­tos...

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė du pro­jek­tų spren­di­mus dėl Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rės Skais­tės Va­si­liaus­kai­tės at­lei­di­mo iš pa­rei­gų.

Pro­jek­tai pa­reng­ti, at­si­žvel­giant į di­rek­to­rės pra­šy­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų gruo­džio 21 die­ną ša­lių su­si­ta­ri­mu.

Jau bu­vo pa­ruoš­ta ir at­si­svei­ki­ni­mo su va­do­ve ro­žių puokš­tė. Ta­čiau ji taip ir li­ko ne­įteik­ta.

Pa­gal vie­ną pro­jek­to spren­di­mą siū­ly­ta di­rek­to­rę at­leis­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu ir iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją už 44 ka­len­do­ri­nes die­nas ne­pa­nau­do­tų atos­to­gų.

Ki­tas spren­di­mo pro­jek­tas siū­lė S. Va­si­liaus­kai­tei dar pa­pil­do­mai iš­mo­kė­ti vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką.

Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Da­lis jų tvir­ti­no, kad sa­vo no­ru at­si­sa­kan­čiam pa­rei­gų as­me­niui iš­mo­kos mo­kė­ti ne­rei­kė­tų.

So­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas ne­gai­lė­jo liaup­sių ben­dra­par­tie­tei ir ra­gi­no pri­tar­ti šiai iš­mo­kai.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius tei­gė, kad iš­ei­ti­nės iš­mo­kos at­si­ran­da, kai pa­rei­gos nai­ki­na­mos. Šiuo at­ve­ju taip nė­ra.

Li­be­ral­cen­tris­tas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis  pa­siū­lė bal­sa­vi­mui ir tre­čią va­rian­tą – ne­at­leis­ti di­rek­to­rės. Ta­čiau jo pa­siū­ly­mas bu­vo su­kri­ti­kuo­tas kaip „ne į te­mą“ ir ta­ry­bos na­rys jį at­si­ė­mė.

S. Va­si­liaus­kai­tė pra­šė ta­ry­bos ap­svars­ty­ti abu pro­jek­tus ir už juos bal­suo­ti. Ta­čiau bal­suo­jant iš­si­pil­dė S. Ma­siu­lio­nio „pra­na­šys­tė“ – ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas nė vie­nas spren­di­mas.

Šio­mis die­no­mis S. Va­si­liaus­kai­tė tu­rė­jo bū­ti pa­skir­ta į Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no pa­dė­jė­jos pa­rei­gas, ta­čiau kol jos ne­at­lei­do ta­ry­ba, di­rek­to­rė tu­rės to­liau va­do­vau­ti Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui.

Ka­dan­gi ša­lių su­si­ta­ri­mu S. Va­si­liaus­kai­tė at­leis­ta ne­bu­vo, tu­rė­tų ra­šy­ti pra­šy­mą at­leis­ti pa­gal pa­čios pra­šy­mą. Kai ta­ry­ba su­lauks to­kio do­ku­men­to, bus šau­kia­mas ne­ei­li­nis po­sė­dis. Jis tu­rė­tų įvyk­ti ki­tais me­tais.

 

Fi­nan­sa­vi­mo ne­pa­di­di­no

 

Ta­ry­ba svars­tė klau­si­mą nu­sta­ty­ti ki­tiems me­tams so­cia­li­nės glo­bos Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se kai­ną vie­nam vai­kui per mė­ne­sį – 1650 li­tų. To­kia pa­ti su­ma bu­vo ir per­nai.

Vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis pa­tei­kė vie­no mė­ne­sio iš­lai­ky­mo iš­lai­das vie­nam ug­dy­ti­niui. Jas su­da­ro iš­lai­dos įstai­gos ad­mi­nist­ra­vi­mui ir ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos bei iš­lai­dos vai­ko ug­dy­mui ir prie­žiū­rai. 2013 me­tais iš­lai­ky­mo iš­lai­dos vie­nam vai­kui di­dė­ja 39,33 li­to per mė­ne­sį.

Ta­čiau pri­im­tas spren­di­mas kai­ną pa­lik­ti 1650 li­tų per mė­ne­sį. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bė yra sko­lin­ga šiai įstai­gai apie 1 mi­li­jo­ną li­tų, 2013 me­tų biu­dže­te bus nu­ma­ty­tos di­des­nės lė­šos įsi­sko­li­ni­mui pa­deng­ti.

 

At­ly­gi­ni­mas di­dės

 

Ne­pai­sant tau­po­mo biu­dže­to, Vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mui pa­kel­ti pi­ni­gų at­si­ra­do.

Rug­sė­jį so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras pa­pil­dė so­cia­li­nį dar­bą dir­ban­čių­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą punk­tu, by­lo­jan­čiu, kad šių įstai­gų va­do­vams ir dar­buo­to­jams ga­li bū­ti nu­sta­to­mi iki 45 pro­cen­tų di­des­ni tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tai.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­riaus tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo ko­e­fi­cien­tas bu­vo nu­sta­ty­tas 19,5 ba­zi­nės mė­ne­si­nės al­gos dy­džiais. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­skai­čia­vo, kad įstai­gos dar­bo už­mo­kes­čio fon­das lei­džia di­din­ti va­do­vo at­ly­gį.

Ka­dan­gi Vai­kų glo­bos na­mai iki 2014 me­tų pri­va­lo bū­ti li­cen­ci­juo­ja­mi ir įstai­ga lau­kia per­tvar­kos, po­sė­dy­je bu­vo pri­im­tas spren­di­mas di­din­ti di­rek­to­riaus tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo ko­e­fi­cien­tą iki 28 ba­zi­nės mė­ne­si­nės al­gos dy­džio. V. Ka­se­lio „po­pie­ri­nis“ at­ly­gi­ni­mas bu­vo 3330 li­tų, da­bar jis di­dės iki 3416 li­tų.

 

Nu­sta­tė eta­tų skai­čių

 

Po­sė­dy­je svars­ty­tas klau­si­mas dėl ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus nu­sta­ty­mo.

Uk­mer­gės ra­jo­ne yra 17 ben­dro­jo ug­dy­mo  mo­kyk­lų, 1 mo­kyk­la-dar­že­lis, 6 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, 4 ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo, 2 švie­ti­mo pa­gal­bos įstai­gos.

Po­sė­dy­je nu­tar­ta, kad di­džiau­sias leis­ti­nas vi­sų jų pa­rei­gy­bių skai­čius – 779. Iš jų 186 fi­nan­suo­ja­mos iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, 560 – iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, 32 – iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, 2 – iš įstai­gos gau­tų pa­ja­mų.

Pro­jek­to spren­di­mas su­lau­kė kri­ti­kos dėl per ma­žo kiem­sar­gių eta­tų skai­čiaus. Vie­nas eta­tas ski­ria­mas pri­žiū­rė­ti 15 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų te­ri­to­ri­ją.

Ta­čiau, anot Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, su­ma­ži­nus plo­tą treč­da­liu, pa­dau­gė­tų 34 kiem­sar­gių eta­tais. Tai sa­vi­val­dy­bei pa­pil­do­mai kai­nuo­tų apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

 

„Per­stum­dė“ biu­dže­tą

 

Kaip ir kas­met, bai­gian­tis me­tams per­žiū­ri­mos tu­ri­mos biu­dže­to lė­šos ir dėl jų trū­ku­mo su­si­da­riu­sios „sky­lės“. Ta­ry­bai pa­siū­ly­ta pri­tar­ti spren­di­mui, ku­riuo ne­iš­nau­do­ti pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi ki­tiems sa­vi­val­dy­bės po­rei­kiams.

Po­li­ti­kams pri­ta­rus 117,6 tūks­tan­čio li­tų pa­di­di­na­mos įmo­kos už vai­kų iš­lai­ky­mą švie­ti­mo įstai­go­se bei 345,5 tūks­tan­čio li­tų ski­ria­ma kom­pen­sa­ci­joms už gy­ven­to­jams pa­tiek­tą ši­lu­mos ener­gi­ją ir kie­tą ku­rą.

 

In­for­ma­vo apie mo­kyk­lų per­tvar­ką

 

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja D. Ste­po­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo ta­ry­bą apie Ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo 2012–2015 me­tų per­tvar­kos pla­no įgy­ven­di­ni­mą, mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mą ir struk­tū­ros per­tvar­ky­mus.

Kal­bė­ta apie su­au­gu­sių­jų vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos vyk­dy­mą Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je, nu­trauk­tą vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mų vykdymą „Ši­lo“ ir Už­upio mo­kyk­lo­se bei pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mų vyk­dy­mą Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Tul­pia­kie­mio, Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los Sli­žių, Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los Kul­niš­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riuo­se.

Šie­met Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nė mo­kyk­la bu­vo pri­jung­ta prie Žel­vos vi­du­ri­nės. Pas­ta­ro­sios mo­kyk­los struk­tū­ro­je at­si­ra­do Že­mait­kie­mio pro­gim­na­zi­jos sky­rius. Ta­čiau jau da­bar ma­ty­ti, kad mo­ki­nių čia ma­žė­ja. Pla­nuo­ja­ma, kad po dve­jų me­tų jų liks 16, tad sky­rių ga­li tek­ti ir už­da­ry­ti.

Re­or­ga­ni­zuo­ta ir Še­šuo­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­la pri­jun­giant ją prie „Ši­lo“ pa­grin­di­nės.

Spe­cia­lio­ji mo­kyk­la ir spe­cia­laus ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“ su­jung­ti į vie­ną įstai­gą – Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą.

Ve­dė­ja pa­brė­žė, kad liūd­na si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Užu­gi­rio A. Sme­to­nos pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je – čia ki­tais me­tais su­si­rinks tik 4 vai­kai. Siū­lo­ma šį sky­rių už­da­ry­ti.

Re­tė­jant mo­kyk­lų tin­klui, su Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ku su­de­rin­ti mies­to bei prie­mies­ti­nių marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų gra­fi­kai. 733 mo­ki­niams iš­duo­ti ne­mo­ka­mo va­žia­vi­mo bi­lie­tai. Mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais pa­ve­ža­mi 609 vai­kai.

Ve­dė­ja ap­gai­les­ta­vo, kad dėl ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti ir Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą pri­jun­giant ją prie Už­upio pa­grin­di­nės.

Svars­ty­ta už­da­ry­ti ir dar vie­ną ug­dy­mo įstai­gą – mo­kyk­lą-dar­že­lį „Var­pe­lis“. Ta­čiau įver­ti­nus vi­sus pri­va­lu­mus ir grės­mes, siū­lo­ma tęs­ti pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mos vyk­dy­mą šio­je įstai­go­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų