Nelaimės metą pasijuto ne vieni

Uk­mer­gė­je gy­ve­na la­bai daug ge­rų, sve­ti­mo skaus­mui ne­abe­jin­gų žmo­nių. Tuo įsi­ti­ki­no šei­mų aso­cia­ci­jos „Ne vie­ni“ na­riai ir laik­raš­tis „Uk­mer­gės ži­nios“, rin­kę pa­ra­mą di­de­lės ne­lai­mės iš­tik­tai Li­zū­nų šei­mai. Su­rink­tos lė­šos pa­dės po gim­dy­mo ko­mos iš­tik­tai ir ne­įga­liai li­ku­siai jau­nai mo­te­riai tęs­ti re­a­bi­li­ta­ci­ją bei at­sa­ky­ti į klau­si­mą: kas kal­tas dėl su­luo­šin­tos svei­ka­tos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Lizūnų šeima (centre) tarp rėmėjų.

 

 

Šei­mų aso­cia­ci­jos „Ne vie­ni“ va­do­vė Li­na Su­kac­kie­nė sa­ko, kad su­si­bū­ru­sios ak­ty­vios mies­to šei­mos, rik­da­mos pa­va­di­ni­mą sa­vo or­ga­ni­za­ci­jai, ne­ieš­ko­jo dei­vių var­dų, bet įra­šė mi­si­ją ir pras­mę. Džiaugs­me ir šven­tė­je – vi­sa­da ap­lin­kui šur­mu­lys. Ne­lai­mė ir bė­dos daž­nai už­klum­pa ne­ti­kė­tai. Tuo­met žmo­nės už­si­sklen­džia, ty­liai ken­čia ne­drįs­da­mi pra­šy­ti pa­gal­bos.

Prieš me­tus laik­raš­ty­je „Uk­mer­gės ži­nios“ ap­ra­šę gais­rą Pa­va­sa­rio gat­vė­je su­pra­to­me, kad pri­va­lo­me ne tik pa­vie­šin­ti bė­dą, pa­kvies­ti žmo­nes au­ko­ti, bet ir pa­da­ry­ti kai ką dau­giau: ak­ty­viai pri­si­dė­ti prie pa­ra­mos pa­ieš­kos. Su­vie­ni­jus jė­gas re­zul­ta­tas bu­vo ma­lo­niai ne­ti­kė­tas – uk­mer­giš­kiai dos­niai au­ko­jo dau­gia­vai­kei pa­sto­gės ne­te­ku­siai šei­mai.

Per­nai lab­da­rin­ga­me ren­gi­ny­je duo­tas pa­ža­das ir at­ei­ty­je pa­dė­ti ieš­ko­ti pa­ra­mos ne­lai­mės iš­tik­toms uk­mer­giš­kių šei­moms bu­vo iš­te­sė­tas.

Aso­cia­ci­jos na­rių nuo­mo­ne, šiais me­tais pa­ti skau­džiau­sia „Uk­mer­gės ži­nio­se“ ap­ra­šy­ta – Rū­tos Li­zū­nai­tės is­to­ri­ja. Abe­jin­gų ji ne­pa­li­ko.

Šių me­tų Jo­ni­nių nak­tį 23 me­tų Rū­ta į Uk­mer­gės li­go­ni­nės gim­dy­mo sky­rių at­vy­ko gim­dy­ti pir­mo­jo vai­ke­lio. Jau­ną, vi­siš­kai svei­ką mo­te­rį po gim­dy­mo me­tu at­lik­tos ne­jaut­ros iš­ti­ko ko­ma. Po to se­kė trys mė­ne­siai, ku­pi­ni ne­ži­nios, skaus­mo ir aša­rų gy­dy­mo įstai­go­se. Na­mo Rū­ta grį­žo ki­to­kia – la­bai sun­kiai vaikš­tan­ti ir vi­siš­kai pra­ra­du­si at­min­tį.

 

12-16-1_straipsnio_2_nuotr

Skam­bė­jo ly­riš­kos tau­jė­niš­kės Vik­to­ri­jos Pra­nai­ty­tės dai­nos.


 

Da­bar jau pu­sės me­tu­kų jos duk­re­lei Rus­nei ma­mą at­sto­ja mo­čiu­tė, Rū­tos ma­ma Dan­guo­lė. Ji iš­ėjo mo­ti­nys­tės atos­to­gų, au­gi­na vai­ke­lį ir kar­tu de­da mil­ži­niš­kas pa­stan­gas, kad duk­ra sveik­tų. Rū­tą kiek­vie­ną die­ną mo­ra­liai pa­lai­ko ir ja rū­pi­na­si dar du la­bai ar­ti­mi žmo­nės – jos tė­tis ir duk­ros tė­ve­lis.

Ieš­kant fi­nan­si­nės pa­gal­bos šei­mai pa­gel­bė­jo įmo­nių va­do­vai, ver­sli­nin­kai, pri­va­tūs as­me­nys, Dan­guo­lės ben­dra­dar­biai iš „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

La­bai jau­kia­me ir kuk­lia­me pa­ra­mos ak­ci­jos ren­gi­ny­je da­ly­va­vo tie, ku­rie no­rė­jo per­duo­ti pa­ra­mai skir­tas lė­šas ir nuo­šir­džiai pa­lai­ky­ti šei­mą žo­džiu.

Tą va­ka­rą bu­vo daug aša­rų, tram­do­mų ir ne­su­tram­dy­tų emo­ci­jų, bu­vo ku­ni­go pa­lai­mi­ni­mas, skam­bė­jo ly­riš­kos tau­jė­niš­kės Vik­to­ri­jos Pra­nai­ty­tės dai­nos.

Šv. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis pa­si­džiau­gė, kad nors ma­žo­ji Rus­nė ne­ga­li džiaug­tis ma­mos ran­kų ši­lu­ma ir jos akių švie­sa, bet au­ga šei­mo­je, tarp sa­vų. Ją au­gi­na ar­ti­mi žmo­nės kar­tu slau­gy­da­mi ir jau­ną ma­mą. Toks šei­mos su­si­tel­ki­mas ver­tas di­džiu­lės pa­gar­bos. Kle­bo­nas pa­lai­mi­no ma­žą­ją Rus­nę, pa­lin­kė­jo šei­mai stip­ry­bės ir kan­try­bės.

„Jū­sų Rus­nė – do­va­na Uk­mer­gės ben­druo­me­nei. O į to­kius ren­gi­nius vi­sa­da ma­lo­nu ei­ti, nes kar­tu no­riu pa­ro­dy­ti, kad pre­ky­bi­nin­kai – jaut­rūs ir pi­lie­tiš­ki žmo­nės. Pri­sidė­da­ma prie lab­da­ros ak­ci­jos ti­kiu, kad Rū­ta pa­sveiks ir ar­ti­miau­siu me­tu džiaug­sis sa­vo duk­re­le ir gy­ve­ni­mu“, – kal­bė­jo Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos pir­mi­nin­kė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė.

Ver­sli­nin­kas Val­das Pet­ro­nis pa­si­džiau­gė laik­raš­čio „Uk­mer­gės ži­nios“ po­zi­ci­ja, kad tin­ka­mą vie­tą už­ima Uk­mer­gės kraš­to žmo­nių gy­ve­ni­mai ir iš­gy­ve­ni­mai. Ne vie­nin­te­lį kar­tą jaut­riai re­a­guo­ta į žmo­nių bė­das ir su­lauk­ta la­bai di­de­lio uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo.

VšĮ Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­ti­ki­no, kad ne daž­nai ten­ka bū­ti tarp žmo­nių, ku­rie su­pran­ta sve­ti­mo žmo­gaus skaus­mą ir ne­lai­mę...

Ver­sli­nin­kė Zo­fi­ja Be­lic­kie­nė kar­tu su pa­ra­ma do­va­no­jo kny­gą apie Uk­mer­gę – ta­ry­tum sim­bo­lį, kad gy­ven­da­mi ben­druo­me­nė­je pri­va­lo­me ug­dy­ti ben­druo­me­niš­ku­mą.

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­rio­je dir­ba Dan­guo­lė ir mo­kė­si Rū­ta, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ri­ta Ge­lū­nie­nė lin­kė­jo šei­mai tvir­ty­bės ir sa­kė, kad mo­kyk­los ben­druo­me­nė šiuo me­tu ak­ty­viai įsi­trau­ku­si į pa­ra­mos šiai šei­mai rin­ki­mo ak­ci­ją.

Dan­guo­lė Li­zū­nie­nė dė­ko­jo vi­siems už su­pra­ti­mą ir bu­vi­mą ne­lai­mė­je ir kar­tu nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad gy­ve­na ap­sup­ta skaus­mui ne­abe­jin­gų žmo­nių.


Dė­ko­ja­me ir mes vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie to, kad Rū­ta sveik­tų kiek ga­li­ma grei­čiau ir kad būtų tei­siš­kai iš­aiš­kin­ta, kas kal­tas dėl šios tra­giš­kos is­to­ri­jos:

Sei­mo na­rei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei;

UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ di­rek­to­riui Val­dui Pet­ro­niui;

UAB „Auk­mer­gės bal­dai“;

ra­jo­no ta­ry­bos na­riams Arū­nui Du­dė­nui, Vy­dui Pa­kniui;

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo val­dy­bos pir­mi­nin­kei An­ge­lei An­dri­ko­nie­nei;

UAB „Ge­ras sko­nis“ va­do­vei, ra­jo­no ta­ry­bos na­rei Zo­fi­jai Be­lic­kie­nei;

Šv. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nui Dai­niui Lu­ko­nai­čiui;

Vi­dai, An­driui ir Liu­dui Me­liūkš­čiams;

Ri­tai Slap­šie­nei;

Si­gi­tai Ba­ka­naus­kie­nei;

Jo­lan­tai Luk­šie­nei;

Eval­dui Čir­bai;

Jo­nui Le­vu­liui;

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los ko­lek­ty­vui;

vi­siems, sky­ru­siems 2 proc. šei­mų aso­cia­ci­jai „Ne vie­ni“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų