Nemokami atlyginimai išvedė iš kantrybės

Dėl men­ki­nan­čio darb­da­vių po­žiū­rio ne­be­ty­lė­ti nu­spren­dė UAB „Izo­ba­ra“ dar­buo­to­jai. Ant­ra­die­nį su­si­rin­kę įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, jie lie­jo nuos­kau­das dėl ke­lis mė­ne­sius ne­mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų, sa­kė jau­čia­si nuo­lat ap­gau­di­nė­ja­mi.

 

Vaidotės Šantarienės nuotr. Su dar­buo­to­jais su­si­ti­ko „Izo­ba­ros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, ta­čiau ap­gai­les­ta­vo ne­ku­ruo­jan­tis su at­ly­gi­ni­mais su­si­ju­sių klau­si­mų.

Pa­si­kal­bė­ti su įmo­nės va­do­vais prie „Izo­ba­ros“ ant­ra­die­nį ry­te su­si­rin­ko bū­re­lis me­cha­ni­nio pa­da­li­nio dar­buo­to­jų, mies­to gat­ves tvar­kan­čių mo­te­rų. Jie ne­slė­pė ne­be­ga­lin­tys kęs­ti su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos. Pa­sa­ko­jo, jog sa­vo už­dirb­tų pi­ni­gų ne­gau­nan­tys ke­lis mė­ne­sius, o su da­bar­ti­ne UAB „Izo­ba­ra“ va­do­vy­be jiems esą ne­pa­vyks­ta gra­žiuo­ju su­si­tar­ti.

„Tik kai su­ki­lom ir pa­sa­kėm, jog ne­be­dirb­sim, ėmė po tru­pu­tį mo­kė­ti, ta­čiau vi­so pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo ne­gau­nam“, – skun­dė­si dar­buo­to­jai. Mo­te­rys sa­kė ge­gu­žės pa­bai­go­je su­lau­ku­sios tik pu­sės ko­vo mė­ne­sio at­ly­gio. Ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo dėl to, jog al­ga net­gi bu­vo mo­ka­ma ne­di­de­lė­mis da­li­mis. „Bū­da­vo – pa­tru­pi­na po ko­kius 40 li­tų, nu­me­ta kaip šu­niui kau­lą... Ar­gi tai – ne pa­si­ty­čio­ji­mas iš žmo­nių?“ – guo­dė­si jos.

Žmo­nės pa­sa­ko­jo dėl sa­vo bė­dų krei­pę­si ir į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vus. Su­lau­kę pa­siū­ly­mo raš­tą dėl vė­luo­jan­čių at­ly­gi­ni­mų ad­re­suo­ti dar­bo ins­pek­to­riams. Dar­bo ins­pek­ci­jos at­siųs­tos iš­va­dos, kaip pa­aiš­kė­jo, įmo­nei ne­pa­lan­kios.

Dar­buo­to­jai pa­sa­ko­jo iš įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Dau­man­to Krau­ja­lio pa­si­ge­dę ge­ra­no­riš­ku­mo. „Jų mo­ty­vas – sun­ki įmo­nės pa­dė­tis, to­dėl nė­ra kuo mo­kė­ti. Siū­lė ir pa­reiš­ki­mus ra­šy­ti, ir pra­vaikš­to­mis gra­sin­ta, o mes mo­kes­čių už bu­tą su­si­mo­kė­ti ne­ga­lim, sko­los au­ga...“ – kal­bė­jo žmo­nės.

Su­si­rin­ku­sie­ji tei­gė at­si­sa­kan­tys vyk­dy­ti dar­bi­nę veik­lą, kol darb­da­viai juos ap­gau­di­nė­ja. „Te­gul ta­da gat­vės bū­na „šva­rios“, o mes lauk­sim sa­vo pi­ni­gų“, – bu­vo pa­si­ry­žę jie.

Kiek vė­liau aist­ros ap­ri­mo, o si­tu­a­ci­ją su­švel­ni­no tai, jog dar­buo­to­jams vis­gi bu­vo pa­ža­dė­ta iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus. „Po tru­pu­tį jau su­lau­kiam sa­vo li­ku­čių“, – ki­tą die­ną pa­sa­ko­jo „Izo­ba­ros“ dar­buo­to­jai.

Ta­čiau žmo­nės pri­si­pa­ži­no, jog da­bar juos bau­gi­na ki­tas da­ly­kas: ar dėl to, jog ry­žo­si pa­vie­šin­ti už­griu­vu­sius rū­pes­čius, ap­skri­tai iš­sau­gos sa­vo dar­bo vie­tas...

At­sa­ky­mą dėl su­si­da­riu­sios pa­dė­ties jie ne­se­niai ga­vo ir iš Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus te­ri­to­ri­nio sky­riaus. Į šią ins­ti­tu­ci­ją ge­gu­žės pa­bai­go­je kreip­ta­si su pra­šy­mu įver­tin­ti dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mo tvar­ką ben­dro­vė­je „Izo­ba­ra“.

Sky­riaus spe­cia­lis­tai iš­ana­li­za­vo si­tu­a­ci­ją ir nu­sta­tė Dar­bo ko­dek­so pa­žei­di­mų.

Anot vy­riau­sio­sios dar­bo ins­pek­to­rės Liud­mi­los Mi­ro­no­vie­nės, įmo­nės dar­buo­to­jams dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas, pa­žei­džiant dar­bo su­tar­ty­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus bei už pa­vė­luo­tą dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mą nė­ra mo­ka­mi dels­pi­ni­giai.

Už nu­sta­ty­tus dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mo tvar­kos pa­žei­di­mus „Izo­ba­ros“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui D. Krau­ja­liui bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są.

L. Mi­ro­no­vie­nė taip pat in­for­ma­vo dar­bo ins­pek­to­rių pa­gal­bos pra­šiu­sius dar­buo­to­jus apie ga­li­my­bę kreip­tis į dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų