Nemokius smurtautojus apgyvendins savivaldybė

Sa­vi­val­dy­bė pa­ga­liau ap­si­spren­dė, kur ap­gy­ven­din­ti at­skir­tus nuo au­kų šei­mo­se smur­tau­jan­čius as­me­nis. Smur­tau­to­jai ga­lės rink­tis – jau­kiai, bet bran­giai gy­ven­ti vieš­bu­ty­je ar­ba už dy­ką glaus­tis sa­vi­val­dy­bės bu­tu­ke.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gruo­džio vi­du­ry­je pri­im­tas Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja ran­ką prieš šei­mos na­rius pa­kė­lu­sius as­me­nis at­skir­ti nuo jų au­kų.

Šio įsta­ty­mo 11 straips­ny­je tei­gia­ma, kad „įta­ria­mas smur­tau­to­jas tu­ri tei­sę gau­ti iš po­li­ci­jos pa­rei­gū­no in­for­ma­ci­ją apie įstai­gas, tei­kian­čias nak­vy­nės pa­slau­gas, kai tai­ko­mas įpa­rei­go­ji­mas iš­si­kel­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos“.

Sa­vi­val­dy­bė, vyk­dy­da­ma so­cia­li­nę funk­ci­ją, ke­ti­na pa­si­rū­pin­ti tais as­me­ni­mis, ku­riems teis­mas sky­rė kar­do­mą­ją prie­mo­nę – įpa­rei­go­ji­mą gy­ven­ti at­skir­tam nuo au­kos iki by­los nag­ri­nė­ji­mo pa­bai­gos.

Pa­sak tei­sė­sau­gos at­sto­vų, šis pro­ce­sas ga­li už­si­tęs­ti net iki ke­le­to mė­ne­sių.

„Nors sa­vi­val­dy­bė nė­ra įpa­rei­go­ta įsta­ty­mu su­teik­ti lai­ki­ną būs­tą smur­tau­to­jams, žiū­rint iš žmo­niš­ko­sios pu­sės, tu­ri­me jais pa­si­rū­pin­ti“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Būs­tų, skir­tų mu­šei­koms, įren­gi­mas ir sky­ri­mas – sa­vi­val­dy­bei ne­ma­ža fi­nan­si­nė naš­ta ir di­de­lis gal­vos skaus­mas.

Jau ke­le­tą sa­vai­čių ra­jo­no va­do­vai svars­to šį klau­si­mą. Iki sau­sio pa­bai­gos būs­tų ad­re­sus jau tu­ri ži­no­ti ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, kad ga­lė­tų re­ko­men­duo­ti prieš sa­vo šei­mas pra­si­kal­tu­siems peš­tu­kams.

Ke­ti­na­ma skir­ti dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je, Be­la­za­riš­kių kai­mo dau­gia­bu­ty­je. Šis būs­tas rei­ka­lau­ja be­ne dau­giau­siai sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų. Bu­tas-vai­duok­lis jau ku­rį lai­ką sto­vi ne­gy­ve­na­mas, be du­rų ir kiau­rais lan­gais.

Anot Sie­si­kų se­niū­no Al­gir­do Kau­šo, ge­ro­kai ap­leis­tas ir pats aš­tuo­nių bu­tų pa­sta­tas. Ja­me  gy­ve­na pen­kios šei­mos. Dau­gu­ma iš jų – so­cia­li­nės ri­zi­kos.

Ne ką ge­res­nė ir vie­no kam­ba­rio bu­to Vil­niaus gat­vė­je būk­lė. No­rint įkur­din­ti ja­me smur­tau­to­jus, taip pat tek­tų keis­ti grin­dis, lan­gus bei du­ris. Ma­no­ma, kad su­si­dė­vė­ju­si ja­me ir elek­tros ins­ta­lia­ci­ja.

Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, ge­riau­sia ir ma­žiau­siai pi­ni­gi­nių są­nau­dų pa­rei­ka­lau­sian­ti vie­ta – In­va­li­dų ben­dra­bu­tis, esan­tis Vy­tau­to gat­vė­je. Pla­nuo­ja­ma skir­ti ben­dra­bu­čio pus­rū­sy­je esan­čius du kam­ba­rius. Šio būs­to pa­nau­do­ji­mas smur­tau­to­jų ap­gy­ven­di­ni­mui ne­nu­skriaus­tų ei­lė­je dėl so­cia­li­nio būs­to sto­vin­čių as­me­nų, nes nuo­la­ti­niam gy­ve­ni­mui jis ne­tinka.

Pa­na­šu, kad ra­jo­no va­do­vai ruo­šia­si tik­rai smur­tau­to­jų ata­kai – lai­ki­ną prie­globs­tį vie­nu me­tu sa­vi­val­dy­bė bus pa­jė­gi su­teik­ti 15 as­me­nų, kiek­vie­na­me kam­ba­ry­je ap­gy­ven­di­nant po du ar tris „ben­dra­min­čius“.

Šiuo me­tu skai­čiuo­ja­ma, kiek lė­šų rei­kės skir­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ruoš­ti lai­ki­no gy­ve­ni­mo būs­tus.

Tur­tin­ges­niems po­li­ci­jos ne­ma­lo­nėm pa­te­ku­siems uk­mer­giš­kiams bus pa­siū­ly­ti ge­ro­kai pra­ban­ges­ni kam­ba­riai. Jiems bus siūloma apsigyventi viešbutyje.

Nuo­lai­das il­ges­niam lai­kui ap­si­sto­jan­tiems klien­tams siū­lo Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tro „Si­ner­gi­ja“ vieš­bu­tis. Už mė­ne­sį, pra­leis­tą šia­me vieš­bu­ty­je, rei­kė­tų su­mo­kė­ti nuo 600 li­tų, kai tuo tar­pu vie­na nak­vy­nė pa­gal vieš­bu­čio ta­ri­fus kai­nuo­ja 60 li­tų.

Vie­nas iš „Si­ner­gi­jos“ sa­vi­nin­kų Ri­mas Ro­mu­tis Če­pe­lio­nis tei­gia, kad šios nuo­lai­dos tai­ko­mos vi­siems vieš­bu­čio sve­čiams, ne­iš­ski­riant jų į smur­tau­to­jus ar ki­to­mis ap­lin­ky­bė­mis ap­si­gy­ve­nu­sius klien­tus.

Nuo šei­mų įsta­ty­miš­kai at­skir­ti smur­tau­to­jai ga­lės rink­tis ne­bū­ti­nai vals­ty­bės pa­sto­gę, šį ar bet ku­rį ki­tą vieš­bu­tį. Kur ap­si­sto­ti, iš­ėjus iš na­mų, tu­rės ap­si­spręs­ti jie pa­tys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų