Neramumai Egipte padidino kelionių kainas

Ne­ra­mu­mai Egip­te su­jau­kė tu­ris­tų pla­nus. Tu­riz­mo agen­tū­ros „Kip­ri­dė“ dar­buo­to­jai sa­ko, kad dau­gu­ma atos­to­gas su­si­pla­na­vu­sių uk­mer­giš­kių ieš­ko ke­lio­nių į sau­ges­nius kraš­tus. Ta­čiau ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­snau­džia – šią sa­vai­tę ge­ro­kai šok­te­lė­jo kai­nos į ki­tus ku­ror­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Egip­to ku­ror­tų pa­plū­di­miai iš­tuš­tė­jo pa­čia­me tu­ris­ti­nio se­zo­no įkarš­ty­je.

Iki šio ant­ra­die­nio Hur­ga­do­je „il­sė­jo­si“ ir ke­tu­ri uk­mer­giš­kiai, sa­vai­tės truk­mės po­il­si­nę ke­lio­nę įsi­gi­ję tu­riz­mo agen­tū­ro­je „Kip­ri­dė“. Ne­ži­nia, kiek dar jų iš­vy­ko per ki­tas agen­tū­ras.

„Pra­si­dė­jus ne­ra­mu­mams ku­ror­to gat­vė­se, į mū­sų agen­tū­rą jie ne­si­krei­pė. Mes pa­tys jiems nu­siun­tė­me ži­nu­tę, kad ant­ra­die­nį ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius tik­rai siun­čia lėk­tu­vą par­si­skrai­din­ti po­il­siau­to­jų“, – tei­gia „Kip­ri­dės“ sa­vi­nin­kė Gied­rė Pet­raus­kie­nė.

„Be jo­kių at­si­kal­bi­nė­ji­mų grą­ži­na­me pi­ni­gus ke­lio­nes į Egip­tą įsi­gi­ju­siems klien­tams“, – ti­ki­na G. Pet­raus­kie­nė. Uk­mer­gė­je jų nė­ra daug – mat va­sa­rio mė­ne­siui žmo­nės dar tik rin­ko­si ke­lio­nes, bet ne­bu­vo spė­ję jų įsi­gy­ti.

 

Ieš­ko sau­ges­nės ša­lies

 

Pa­šne­ko­vė sa­ko, kad dau­ge­lis atos­to­gas su­si­pla­na­vu­sių žmo­nių jų ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti ir agen­tū­ros dar­buo­to­jų pra­šo su­ras­ti ke­lio­nę į ki­tą, sau­ges­nę ša­lį.

Va­sa­rio bei ko­vo mė­ne­siais pa­siū­ly­mų są­ra­šas trum­pas. Žie­mą ir anks­ty­vą pa­va­sa­rį be sau­lė­to­jo Egip­to uk­mer­giš­kiai daž­niau­siai mi­na ta­kus į Te­ne­ri­fę, Gran Ka­na­ri­ją, Tai­lan­dą. Po­il­siau­to­jų taip pat pa­mėg­to­se Tur­ki­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je se­zo­nas pra­si­de­da tik nuo ba­lan­džio pa­bai­gos. Grai­ki­jos bei Por­tu­ga­li­jos ku­ror­tai po žie­mos at­gy­ja dar vė­liau.

Ke­le­tas klien­tų, pla­na­vu­sių va­sa­rį bei ko­vą ke­liau­ti į Egip­tą, sa­vo atos­to­gas ati­dė­jo ir nu­si­pir­ko ke­lio­nes į Tur­ki­ją ba­lan­džio mė­ne­sį.

 

Kai­nos au­ga aky­se

 

„Nuo sa­vai­tės pra­džios ope­ra­to­rių tin­kla­piuo­se ke­lio­nių kai­nos ki­lo tie­siog aky­se. Per pus­die­nį po­il­sis ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je Tai­lan­de ar Te­ne­ri­fė­je pa­di­dė­jo net ke­liais šim­tais li­tų“, – pa­sa­ko­jo G. Pet­raus­kie­nė.

Ji pri­pa­žįs­ta, kad pa­ma­čius tin­kla­py­je pus­die­nio ei­go­je taip be­si­kei­čian­čias ke­lio­nių kai­nas, pir­miau­sia ki­lo min­tis, kad tai dėl Egip­to. „Gal ope­ra­to­rius tu­ri ir ki­tų mo­ty­vų, ta­čiau į Te­ne­ri­fę ir Gran Ka­na­ri­ją pri­si­dė­ję pa­pil­do­mi lėk­tu­vų skry­džiai ro­do į šiuos kraš­tus plūs­te­lė­ju­sį di­des­nį tu­ris­tų srau­tą“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

 

02-04-1_straipsnio_2_nuotr

Po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja Egip­te ki­še­nę ge­ro­kai iš­tuš­tins ir pre­kei­viams.


Ke­lio­nių kai­nos šie­met nu­vi­lia prieš ke­le­tą me­tų „pas­ku­ti­nių mi­nu­čių“ iš­le­pin­tus tu­ris­tus. Už 700-800 li­tų sa­vai­tę il­sė­ję­si tik­rai ne pras­čiau­siuo­se vieš­bu­čiuo­se tu­ris­tai, anot G. Pet­raus­kie­nės, ga­li jų šį se­zo­ną ne­si­ti­kė­ti. „Ma­nau, kad kai­nas ge­ro­kai iš­au­gi­no ir ru­de­nį ban­kru­ta­vęs vie­nas ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius“, – svars­to ji.

 

Pa­ta­ria re­zer­vuo­ti iš anks­to

 

Bal­tic Tra­vel Ser­vi­ce agen­tū­ros pro­jek­tų va­do­vė Lo­re­ta Vis­kaus­kie­nė per­spė­ja, kad už­sa­ky­mų pa­gau­sė­ji­mas vie­no­je ar ki­to­je ša­ly­je ga­li iš­pro­vo­kuo­ti kai­nų už pa­slau­gas ki­li­mą.

„Vi­si šie įvy­kiai nė­ra tik Lie­tu­vos, bet vi­so pa­sau­lio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių pro­ble­ma“, – sa­ko ji. Pa­tys po­pu­lia­riau­si vieš­bu­čiai jau da­bar pra­dė­jo siųs­ti in­for­ma­ci­ją, kad yra iš­par­duo­ti, o iš­anks­ti­nes kam­ba­rių už­sa­ky­mų kvo­tas va­sa­ros se­zo­nui la­bai ri­bo­ja.

Mi­nė­tą ke­lio­nių agen­tū­ros sis­te­mą Lie­tu­vo­je su­da­ro 10 biu­rų. Ji pri­klau­so tarp­tau­ti­niam tin­klui, vie­ni­jan­čiam dau­giau nei 600 agen­tū­rų. Ši agen­tū­ra dėl įvy­kių Egip­te, Tu­ni­se ir ki­to­se Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­ly­se pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis dve­jo­jan­tiems pa­ta­ria pas­ku­bė­ti re­zer­vuo­ti va­sa­ros ke­lio­nes sau­ges­nė­se ša­ly­se.

 

Tu­ris­tų mėgs­ta­mas kraš­tas

 

Egip­tas pas­ta­rai­siais me­tais bu­vo vie­nas svar­biau­sių trau­kos cen­trų iš at­šiau­rios žie­mos pa­bėg­ti bent trum­pam sva­jo­jan­tiems lie­tu­viams. Po­pu­lia­ru­mu ši ša­lis ki­tas len­kia ir tarp uk­mer­giš­kių ke­liau­nin­kų. La­biau­siai šis kraš­tas vi­lio­ja po­il­siau­to­jus sa­vo sau­lė­tu dan­gu­mi, pa­ly­gin­ti ne­di­de­lė­mis ke­lio­nių kai­no­mis bei at­stu­mu. Kiek dau­giau kaip ke­tu­rios va­lan­dos skry­džio lėk­tu­vu – ir tu jau po svi­li­nan­čia Af­ri­kos sau­le.

Ma­no­ma, kad sau­sio 24 die­ną pra­si­dė­ju­sios riau­šės Egip­te tu­ris­tų srau­tą į šią ša­lį nu­trau­kė il­gam. Lie­tu­viams teks pa­si­ieš­ko­ti ki­tų po­il­siui tin­kan­čių kraš­tų ar­ba il­sė­tis sa­vuo­se ku­ror­tuo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų