Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja sa­vait­ga­lį iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie tai, jog yra pa­reiš­kusi ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ro pa­va­duo­to­ju, li­ber­alcen­tris­tu Re­gi­man­tu Ba­ra­vy­ku. Pra­dė­ta vi­ce­me­ro in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na R. Ba­ra­vy­ko veiks­mai ku­ruo­jant at­lie­kų klau­si­mus: šiukš­lių iš­ve­ži­mo to­nos kai­na šie­met pa­ki­lo nuo 128,88 iki 244 li­tų. Pa­skai­čiuo­ta, jog per pus­me­tį ra­jo­no gy­ven­to­jai su­mo­kės be­veik mi­li­jo­nu li­tų dau­giau nei anks­čiau.

Opo­zi­ci­ja ne­tin­ka­ma va­di­na ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mą. Ji esą bu­vu­si cha­o­tiš­ka ir ne­efek­ty­vi. Pa­pra­šius pa­teik­ti efek­ty­vu­mo ro­dik­lius, jie ne­bu­vo pa­teik­ti. Pa­skai­čiuo­ta, kad sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ros re­or­ga­ni­za­ci­ja kai­na­vo 206 tūks­tan­čius.

Taip pat opo­zi­ci­ja pri­me­na, jog Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me strin­ga va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la, ku­rio­je trys as­me­nys yra kal­ti­na­mi pir­kę bal­sus Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos nau­dai. Šios par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riui tuo me­tu va­do­va­vo R. Ba­ra­vy­kas.

„Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė po­li­ti­ko­je bū­ti­na, ir sie­kia­me, kad už ža­lin­gus veiks­mus Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams po­li­ti­kai at­sa­ky­tų“, – tei­gia opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas An­drius Ka­les­ni­kas.

Opo­zi­ci­nės frak­ci­jos taip pat pa­si­sa­ko prieš ke­ti­ni­mus di­din­ti rin­klia­vos mo­kes­tį ra­jo­no gy­ven­to­jams, nes yra įsi­ti­ki­nu­sios, kad už ga­li­mai ko­rup­ci­nius spren­di­mus pri­va­lo at­sa­ky­ti juos pri­ėmę po­li­ti­kai, o ne ei­li­niai gy­ven­to­jai.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ru ir vi­ce­me­rais ga­li pa­reikš­ti ne ma­žiau kaip treč­da­lis ta­ry­bos na­rių, o už jų at­lei­di­mą iš pa­rei­gų pri­va­lo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip pu­sė po­li­ti­kų.

Šiuo me­tu vyks­ta pa­ra­šų rin­ki­mo pro­ce­dū­ra. Jei juos pa­vyks su­rink­ti, pa­ti bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ra tu­rė­tų vyk­ti ar­ti­miau­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je opo­zi­ci­nė­mis yra pa­si­skel­bu­sios Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų ir Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos.

Iš 25 ra­jo­no ta­ry­bos na­rių opo­zi­ci­jai pri­klau­so 11. Esant to­kiai arit­me­ti­kai sun­ku ti­kė­tis, kad bal­suo­jant opo­zi­ci­jai pa­vyk­tų su­rink­ti rei­kia­mą bal­sų skai­čių.

Tai su­pran­ta ir pa­tys ne­pa­si­ti­kė­ji­mą R. Ba­ra­vy­ku pa­reiš­kę po­li­ti­kai. Ta­čiau, pa­sak A. Ka­les­ni­ko, ti­ki­ma­si, kad į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją bus at­kreip­tas dė­me­sys, o gal­būt ir tarp val­dan­čio­sios dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių at­si­ras to­kių, ku­rie į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją pa­žiū­rės re­a­liai ir su­voks, kad už sa­vo veiks­mus po­li­ti­kai tu­ri at­sa­ky­ti as­me­niš­kai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų