Nors įmo­nės nuos­to­lin­gos – al­gos pa­sa­kiš­kos

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas ne­se­niai pats pa­si­pra­šė ta­ry­bos su­ma­žin­ti jo at­ly­gi­ni­mą. Ra­jo­no me­ras pa­ra­gi­no ir ki­tus sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vus sek­ti to­kio kil­naus po­el­gio pa­vyz­džiu. Ta­čiau į šį ra­gi­ni­mą re­a­guo­ti nie­kas ne­sku­ba.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra įstei­gu­si ke­le­tą pel­no sie­kian­čių įmo­nių. Di­de­liu pel­nu pa­si­gir­ti ne­ga­li nė vie­na iš jų, o dau­gu­ma daug me­tų ne­iš­bren­da iš mi­nu­so. Ne­žiū­rint to, kai ku­rių nuos­to­lin­gų įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai – pa­sa­kiš­ki.

 

 

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mus nu­sta­to ra­jo­no ta­ry­ba.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tai – tik ge­gu­žę

Nors me­tai bai­gė­si prieš mė­ne­sį ir pats lai­kas bū­tų įver­tin­ti įmo­nių veik­los re­zul­ta­tus, pa­gal mū­sų sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ta­ry­bai bus pa­teik­ta tik ge­gu­žės mė­ne­sį. Šiuo me­tu įmo­nių veik­la ver­ti­na­ma pa­gal 2008 me­tų duo­me­nis.

Pa­nag­ri­nė­jus juos ma­ty­ti, kad be­veik vi­sos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės pel­nu pa­si­gir­ti ne­ga­li, o jų va­do­vų at­ly­gi­ni­mai la­bai ski­ria­si. Kai ku­rių iš jų be­veik sie­kia mi­nist­ro al­gą, o ki­tų triū­sas įver­ti­na­mas nė dvie­jų tūks­tan­čių ne­sie­kian­čiu at­ly­giu.

Di­džiau­sios – gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų

Sa­vo­tiš­ką re­kor­dą mu­ša Uk­mer­gės PSPC. Ne­žiū­rint į di­džiau­sius nuos­to­lius, „bran­giau­sias“ šiuo me­tu yra šio cen­tro va­do­vo eta­tas. Vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo at­ly­gi­ni­mas sie­kia apie 7200 li­tų per mė­ne­sį. Ne­daug nuo jo at­si­lie­ka ir ki­tos me­di­ci­nos įstai­gos – VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nė – vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo al­ga. Va­do­vo pi­ni­gi­nę kas mė­ne­sį pa­pil­do be­veik 6900 li­tų.

Uk­mer­gės PSPC bei VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės, ku­rių stei­gė­jas – sa­vi­val­dy­bė, pel­nas nė­ra pa­grin­di­nis tiks­las, ta­čiau šios įstai­gos taip pat jo sie­kia. Iš vi­sų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių PSPC už­per­nai dir­bo nuos­to­lin­giau­siai. Jo fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je – dau­giau kaip 315 tūks­tan­čių li­tų mi­nu­sas.

Ski­ria­si ke­lis kar­tus

Prie 5000 li­tų ge­ro­kai pri­ar­tė­ję UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio bei UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rių at­ly­gi­ni­mai. Abi šios įmo­nės, už­pra­ei­tų me­tų duo­me­ni­mis, dir­ba nuos­to­lin­gai. Au­to­bu­sų par­ko mi­nu­sas – 119 tūks­tan­čių, Bu­tų ūkio – net 194 tūks­tan­čiai li­tų.

Į ma­žiau­siai ap­mo­ka­mų są­ra­šą įei­na VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro, UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, UAB „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“ va­do­vų at­ly­gi­ni­mai. Jų dy­dis svy­ruo­ja apie 2000 li­tų.

Pra­dė­jo nuo sa­vęs

Be­veik prieš me­tus į ra­jo­no ta­ry­bą krei­pė­si UAB “Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas. Jis pats pa­pra­šė su­ma­žin­ti jo at­ly­gi­ni­mą. Ta­ry­ba pra­šy­mą pa­ten­ki­no ir iki nau­jų me­tų di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mą su­ma­ži­no 10 pro­cen­tų. Pa­si­bai­gus šiam ter­mi­nui, di­rek­to­rius pa­si­pra­šė su­si­ta­ri­mą pra­tęs­ti. Su­ma­žin­ta di­rek­to­riaus al­ga – 5040 li­tų.

R. Ar­lins­kas sa­ko, kad su­ma­žė­jus re­a­li­za­ci­jai, įmo­nei pa­kvi­po nuos­to­liu. „Tik pra­dė­jau nuo sa­vęs. At­ly­gi­ni­mus te­ko ma­žin­ti vi­siems dar­buo­to­jams. Kaip kirp­ti dar­buo­to­jų al­gas, ne­ju­di­nant sa­vo­sios? Ne­ga­lė­jau ki­taip pa­si­elg­ti“, - at­vi­rau­ja jis.

Į ra­gi­ni­mą ne­re­a­ga­vo

Dau­giau nė iš vie­no įmo­nės va­do­vo ge­ros ini­cia­ty­vos ne­su­lauk­ta. Ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to tei­gi­mu, į jo ra­gi­ni­mą pa­tiems su­si­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus įmo­nių gal­vos ty­lė­jo. „Kai kam dar kar­tą as­me­niš­kai pa­siū­liau, bet ty­lė­jo kaip Ma­ry­tė Mel­ni­kai­tė“, - šmaikš­ta­vo me­ras.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių va­do­vų at­ly­gi­ni­mus nu­sta­to ra­jo­no ta­ry­ba. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ren­gia spren­di­mo pro­jek­tą ma­žin­ti di­rek­to­rių al­gas, ku­rį tu­rė­tų teik­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­riams svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je.

Anot A. Ko­pūs­to, spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma su­ma­žin­ti al­gas me­di­ci­nos įstai­gų va­do­vams, ne­se­niai bu­vo pa­reng­tas. „Vė­liau ap­si­gal­vo­jo­me ir nu­spren­dė­me me­di­kų ne­iš­skir­ti. Ma­ži­ni­mas tu­rė­tų pa­lies­ti vi­sų įmo­nių va­do­vus“, - sa­ko jis.

Ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­gal­vo­ja par­duo­ti nuos­to­lin­gai dir­ban­čių įmo­nių, A. Ko­pūs­tas kol kas ne­at­sklei­dė. „Kaž­ką da­ry­ti rei­kia. Jau svars­to­me apie nuos­to­lin­gai dir­ban­čių įmo­nių per­tvar­ką“, – kal­bė­jo me­ras.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų