Nulenkė galvas žudynių vietoje

Kas­met pir­mą­jį rug­sė­jo sekmadienį mi­ni­ma Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­na. Uk­mer­gė­je ji bu­vo pa­mi­nė­ta žy­dų žu­dy­nių vie­to­je, prie pa­min­klo Pi­vo­ni­jos ši­le. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ta pro­ga ati­da­ry­ta Vil­niaus ge­to afi­šų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Tai­cas pasveikino susirinkusius tautiečius.

Is­to­ri­jos šal­ti­niai liu­di­ja, kad iki Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ko­ne pu­sė Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jų bu­vo žy­dai. Lie­tu­vą oku­pa­vus vo­kie­čiams, na­ciai ėmė­si šios tau­tos ge­no­ci­do. 1941 m. Uk­mer­gės ir apy­lin­kių žy­dai bu­vo su­va­ry­ti į Vait­kuš­kio dva­re įkur­tą ge­tą. Iš ten jie bu­vo va­ro­mi į Pi­vo­ni­jos ši­lą ir žu­do­mi.

Šian­dien tuos krau­pius lai­kus me­na žu­dy­nių vie­to­je esan­tis pa­min­klas, ku­ris by­lo­ja, kad šio­je vie­to­je bu­vo nu­žu­dy­ti 10 239 žmo­nės. Vien tik 1941 m. rug­pjū­čio 18–19 ir rug­sė­jo 5 d. čia nu­žu­dy­ti 6354 žy­dų tau­ty­bės as­me­nys.

Vis dėlto pa­tys žy­dai įsi­ti­ki­nę, kad nie­kas tiks­liai ne­ži­no, kiek jų tau­tie­čių bu­vo nu­kan­kin­ta Pi­vo­ni­jos ši­le – gal ke­tu­rio­li­ka tūks­tan­čių, o gal dar dau­giau. Ši žu­dy­nių vie­ta įvar­di­ja­ma kaip vie­na ma­siš­kiau­sių Lie­tu­vo­je.

 

09-06-1_straipsnio_2_nuotr

Į Pivonijos šile vykusį renginį atvyko žydų iš visos Lietuvos.


Kas­met pir­mą­jį rug­sė­jo sek­ma­die­nį ly­giai 12 va­lan­dą čia su­si­ren­ka žy­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Šie­met, mi­nint tra­giš­kų įvy­kių 70-­me­tį, Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Tai­cas pa­brė­žė, kad lai­kas at­vyks­tan­čių­jų skai­čiaus ne­re­ti­na. At­virkš­čiai, kas­met tuo pa­čiu me­tu žu­dy­nių au­kų ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti at­vyks­ta vis dau­giau žmo­nių. Dau­gu­ma jų – žy­dų pa­li­kuo­nys, ta­čiau kas­met ren­gi­nį dai­no­mis ir po­smais su­šil­do ir Uk­mer­gės moks­lei­viai iš Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los To­le­ran­ci­jos ug­dy­mo cen­tro.

Uk­mer­giš­kis Hen­ri­kas Gin­tau­tas pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais apie ano me­to įvy­kius. Pri­si­mi­nė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pir­mą­ją die­ną, kuo­met jis mies­to cen­tre su­ti­ko sa­vo kla­sės drau­gą žy­dą Hir­šą. Ra­gi­no jį trauk­tis iš Uk­mer­gės į Ry­tus. Šis tuo­met taip ir pa­si­el­gė. Ir li­ko gy­vas, o jo tė­vai – už­kas­ti čia, Pi­vo­ni­jos ši­le. H. Gin­tau­to at­min­ty­je – ir daug ki­tų uk­mer­giš­kių žy­dų: gy­dy­to­jų, ad­vo­ka­tų, fo­to­gra­fų, smul­kių ver­sli­nin­kų. Vi­si jie il­si­si po ošian­čiom eg­lėm...

 

09-06-1_straipsnio_3_nuotr

Prisiminimais dalijosi H. Gintautas.


Čia – ir Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko A. Tai­co gi­mi­nės – se­ne­lio se­se­rys, ir vi­sų ki­tų at­vy­ku­sių­jų ar­ti­mie­ji. Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės, ku­rią vie­ni­ja per 50 na­rių, va­do­vas įsi­ti­ki­nęs, kad jau­ni žmo­nės pri­va­lo ži­no­ti sa­vo is­to­ri­ją.

Po mi­nė­ji­mo Pi­vo­ni­jos ši­le Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė vi­sus pa­kvie­tė į mu­zie­jų. Čia ati­da­ry­ta Vil­niaus ge­to afi­šų pa­ro­da. Pa­ra­dok­sa­lu, bet net žvelg­da­mi mir­čiai į akis žy­dai rin­ko­si į ge­te vy­ku­sius ren­gi­nius. Mu­zie­ji­nin­kė Jo­lan­ta Pet­ro­ny­tė skai­tė pra­ne­ši­mą apie Uk­mer­gės žy­dus, bu­vo fil­muo­ja­mi gy­vų liu­di­nin­kų pri­si­mi­ni­mai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų