Nuo alkoholio prekeivių saugo metrai

Ra­jo­no po­li­ti­kai vėl grįž­ta prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su al­ko­ho­lio pre­ky­ba ra­jo­ne. Me­tus ga­lio­ju­si tvar­ka skel­bė, kad lei­di­mai pre­kiau­ti svai­ga­lais iš­duo­da­mi par­duo­tu­vei ar ka­vi­nei, esan­čiai ne ar­čiau kaip 50 met­rų iki ug­dy­mo įstai­gų. Ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Ge­nys siū­lo šią tvar­ką dar kar­tą per­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarybos narių diskusijų objektu tapo prekyba alkoholiu.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta pra­ėju­sių me­tų bir­že­lį.

Tuo­met la­bai il­gai dis­ku­tuo­ta dėl vie­no da­ly­ko – koks tu­ri bū­ti leis­ti­nas at­stu­mas nuo maž­me­ni­nės pre­ky­bos svai­ga­lais ob­jek­to iki ug­dy­mo įstai­gos. Svars­ty­ta, ar ap­skri­tai bū­ti­nas toks at­stu­mo ri­bo­ji­mas.

Vis dėlto ga­liau­siai pri­im­tas spren­di­mas pa­tvir­tin­ti tvar­ką, drau­džian­čią iš­duo­ti li­cen­ci­jas pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ar­čiau nei 50 m nuo ug­dy­mo įstai­gų.

 

Su­ren­gė ap­klau­są

 

Ta­ry­bos na­rys V. Ge­nys prie šio klau­si­mo pa­siū­lė grįž­ti šią va­sa­rą. Šiam pra­šy­mui iš­nag­ri­nė­ti bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Jos va­do­vė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad iš kar­to pra­dė­ta svars­ty­ti, kaip šį klau­si­mą iš­spręs­ti iš es­mės. Ka­dan­gi ben­druo­me­nių ap­klau­sa vy­ko prieš me­tus, o jų su­ti­ki­mas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­me yra bū­ti­na są­ly­ga nu­sta­tant drau­džia­mą at­stu­mą pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, nu­tar­ta su­reng­ti vi­sų 28 ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų ap­klau­są.

Į klau­si­mą, ar rei­kia nu­sta­ty­ti at­stu­mą, drau­džian­tį pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nuo ug­dy­mo įstai­gos, su­lauk­ta tik vie­no nei­gia­mo at­sa­ky­mo. Gau­ti trys pa­siū­ly­mai, kad toks at­stu­mas bū­tų dau­giau kaip100 met­rų, 10 siū­ly­mų – nuo 50 iki 100 met­rų, 13 – 50 met­rų.

Dau­gu­mos ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nės pa­si­sa­kė už tai, kad bū­tų pa­lik­tas ga­lio­ti šiuo me­tu nu­sta­ty­tas 50 met­rų at­stu­mas, ku­riuo drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

Iš­ana­li­za­vu­si ap­klau­sos re­zul­ta­tus dar­bo gru­pė pri­ėjo prie iš­va­dos siū­ly­ti ta­ry­bai iš es­mės ne­keis­ti nu­sta­ty­tos pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tvar­kos, pri­va­lo­mos nau­jiems rin­kos da­ly­viams.

Siū­lo­ma įtvir­tin­ti tik ne­di­de­lį pa­kei­ti­mą – kad pa­žy­mą, koks yra at­stu­mas nuo bū­si­mos ka­vi­nės ar par­duo­tu­vės du­rų iki ug­dy­mo įstai­gos, iš­duo­tų sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­rius.

Šiuo me­tu li­cen­ci­jas iš­duo­dan­tys spe­cia­lis­tai šį at­stu­mą pa­tys iš­ma­tuo­ja že­mė­la­py­je ir dėl to ga­li­mi ne­tiks­lu­mai.

 

Ma­no, kad met­rai – ne es­mė

 

Ne­pai­sant to, kad ug­dy­mo įstai­gos aiš­kiai iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją, pa­na­šu, kad svars­tant šį klau­si­mą ra­jo­no ta­ry­bo­je po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­skirs.

Iš­si­sky­rė jos ir pa­čio­je klau­si­mą nag­ri­nė­ju­sio­je dar­bo gru­pė­je: jos na­riai Va­len­ti­nas Ge­nys ir Ro­lan­das Ja­nic­kas su to­kia nuo­mo­ne ne­su­ti­ko.

V. Ge­nys sa­ko šiuo pa­siū­ly­mu ne­sie­kian­tis su­švel­nin­ti ga­lio­jan­čios tvar­kos. Pats 13 me­tų svai­ga­lų ne­var­to­jan­tis po­li­ti­kas ti­ki­na at­virkš­čiai – no­rin­tis pa­ska­tin­ti dis­ku­si­ją ir svai­ga­lų var­to­ji­mo pro­ble­mą spręs­ti iš es­mės, o ne ap­si­ri­bo­jant met­rų skai­čia­vi­mu. Šiuo at­ve­ju, jo įsi­ti­ki­ni­mu, tie­siog pa­de­da­mas paukš­čiu­kas – štai kaž­ką pa­da­riau, pre­ky­bą už­drau­džiau. Ta­čiau gir­tuok­lys­čių nuo to juk ne­su­ma­žė­ja.

„Esu už kom­plek­si­nį pro­ble­mos spren­di­mą, o ne už met­rus“, – sa­ko V. Ge­nys.

Be to, pa­sak pa­šne­ko­vo, to­kiais drau­di­mais iš­krei­pia­ma rin­ka ir pa­tai­kau­ja­ma svai­ga­lų pre­kiau­to­jams sen­bu­viams. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką jau pre­kiau­jan­čioms svai­ga­lais įstai­goms 50 met­rų at­stu­mo kar­te­lė ne­tai­ko­ma. Jei jau įstai­ga vei­kia, nu­si­žen­gi­mų ne­pa­da­ro ir li­cen­ci­jos iš jos ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos ne­at­ima, svai­ga­lais pre­kiau­ja­ma ir mo­kyk­lų pa­šo­nė­je. Ta­čiau nau­ja įstai­ga pa­na­šio­je vie­to­je veik­los vys­ty­ti ne­ga­li.

 

Svars­tys ki­tą sa­vai­tę

 

Šį klau­si­mą ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Jį nag­ri­nė­ju­sios dar­bo gru­pės va­do­vė E. Mi­ri­na­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių jų siū­ly­mui pri­tars.

„Ne­ma­tau šios dis­ku­si­jos pra­smės. Jei dau­gu­ma ben­druo­me­nių pa­si­sa­kė už siū­lo­mus ri­bo­ji­mus, ne­ga­li­ma į tai ne­kreip­ti dė­me­sio“, – sa­ko ji, pri­min­da­ma, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per me­tus yra ga­vu­si vie­nin­te­lį pra­šy­mą pa­nai­kin­ti mi­nė­tą drau­di­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų