Nuo telefoninių sukčių nukentėjo trys ukmergiškiai

Trys uk­mer­giš­kiai – dvi pen­si­nin­kės ir vai­kas – tą pa­čią die­ną už­ki­bo ant te­le­fo­ni­nių suk­čių kab­liu­ko ir nuo jų nu­ken­tė­jo.

Rug­sė­jo 5 die­ną apie 13 val. te­le­fo­no skam­bu­čio su­lau­kė 74 me­tų Žel­vos mies­te­lio gy­ven­to­ja T. D. Ne­pa­ži­nu­si skam­bi­nu­sios mo­ters bal­so, pa­si­tei­ra­vo, ar tai – ne duk­tė. Tuoj su­lau­kė tei­gia­mo at­sa­ky­mo. „Duk­tė“ aiš­ki­no, kad griū­da­ma pra­si­skė­lė lū­pą, to­dėl jos bal­sas pa­si­kei­tęs. Ji sa­kė pa­te­ku­si į ne­lai­mę, ne­ty­čia su­ža­lo­ju­si mer­gai­tę. Pas­kui da­vė te­le­fo­ną kal­bė­ti „pa­rei­gū­nui“. Šis pen­si­nin­kei aiš­ki­no, ne­va mer­gai­tei lū­žo kau­ko­lės pa­ma­tas, o gy­dy­mui rei­kia 9000 li­tų.

Pas­kui jis pa­ti­ki­no, kad pra­džiai pa­kaks 1000 li­tų rank­pi­ni­gių. Be to, pa­lie­pė nu­ei­ti į par­duo­tu­vę ir nu­pirk­ti „Te­le 2“ pa­pil­dy­mus už 200 li­tų. Tai įvyk­džiu­si mo­te­ris vėl su­lau­kė skam­bu­čio ir ėmė dik­tuo­ti pa­pil­dy­mų nu­me­rius. Ne­tru­kus į na­mus su­grį­žęs sū­nus puo­lė mo­ti­nai aiš­kin­ti, kad ją ap­gau­di­nė­ja suk­čiai.

Žel­vos se­niū­ni­jos Pa­žel­vių kai­me gy­ve­nan­čiai 76 me­tų G. D. vy­ras, pri­sis­ta­tęs pa­rei­gū­nu Bla­že­vi­čiu­mi, pa­skam­bi­no apie 16 val. Jis pra­ne­šė, ne­va jos gi­mi­nai­tė su­ža­lo­jo mer­gai­tę, ku­rios gy­dy­mui rei­kia 1000 li­tų. Apie 17 val. į na­mus at­vy­ku­siam ne­pa­žįs­ta­mam vy­riš­kiui mo­te­ris ati­da­vė vi­są rei­ka­lau­tą pi­ni­gų su­mą. Tik vė­liau ji pa­skam­bi­no duk­te­rė­čiai ir su­ži­no­jo, kad jai nie­ko ne­at­si­ti­ko.

Į suk­čių ža­ban­gas rug­sė­jo 5 die­ną pa­te­ko ir ma­ža­me­tis, ku­ris te­le­fo­no skam­bu­čio su­lau­kė apie 14 val. Pa­skam­bi­nęs vy­ras vai­ką iš­gąs­di­no, ne­va ma­ma pa­te­ko į ne­lai­mę. Jei­gu no­ri, kad vis­kas baig­tų­si ge­rai, jis pri­va­lan­tis ati­duo­ti pa­puo­ša­lus. Ma­ža­me­tis su­rin­ko auk­si­nius pa­puo­ša­lus, ki­tus bran­gius daik­tus ir vis­ką at­ida­vė at­vy­kė­liams. Apie 16 val. į na­mus su­grį­žo vai­ko tė­vas V. P. Tuo­met pa­aiš­kė­jo, kad ma­mos jo­kia ne­lai­mė ne­iš­ti­ko, o vai­ką tie­siog ap­ga­vo.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šiais me­tais ra­jo­ne už­re­gist­ruo­tos še­šios to­kio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nuo­lat in­for­muo­ja gy­ven­to­jus apie ga­li­mus suk­čia­vi­mo at­ve­jus, kal­ba apie tai su­si­ti­ki­muo­se, pa­ta­ria, kaip ap­si­sau­go­ti. Ben­dra­dar­biau­ja­ma su dva­si­nin­kais ir se­niū­nais, pra­šo­ma kuo pla­čiau pa­skleis­ti in­for­ma­ci­ją, ypač at­kreip­ti vai­kų ir se­ny­vo am­žiaus žmo­nių dė­me­sį. De­ja, suk­čiams vis dar pa­vyks­ta su­ras­ti au­kų.

UŽ inf.

 

Pa­rei­gū­nai pri­me­na, jog daž­niau­siai suk­čiai pa­si­ren­ka to­kį ap­ga­vys­tės bū­dą:  pa­skam­bi­nę pri­sis­ta­to ar­ti­mu gi­mi­nai­čiu ar vai­ku ir pra­ne­ša, ne­va pa­te­ko į bė­dą,  pa­da­rė  ava­ri­ją. Nau­do­da­mie­si jū­sų su­si­jau­di­ni­mu, jie pa­pra­šo sku­biai per­duo­ti rei­ka­lin­gą pi­ni­gų su­mą. Pi­ni­gus pra­šo per­ves­ti į nu­ro­dy­tą są­skai­tą ar ati­duo­ti žmo­gui, ku­ris at­vyks jų pa­si­im­ti. Ki­tas va­rian­tas – pra­šo nu­pirk­ti pa­pil­dy­mo kor­te­lių.

 

Sulaukę tokio skambučio:

• ne­sku­bė­ki­te vyk­dy­ti skam­bi­nu­sio­jo pra­šy­mo, ap­ga­vi­kai sten­gia­si sa­vo au­ką kuo il­giau iš­lai­ky­ti prie te­le­fo­no, kad dar ne­spė­jus at­si­to­kė­ti ki­tas ben­dras spė­tų at­vyk­ti pa­im­ti pi­ni­gų, to­dėl pats nu­trau­ki­te po­kal­bį;

• pa­skam­bin­ki­te gi­mi­nai­čiui ar ar­ti­mam as­me­niui, pa­te­ku­siam į ta­ria­mą bė­dą, ir įsi­ti­kin­ki­te, ar tik­rai jam rei­ka­lin­ga jū­sų pa­gal­ba;

• jei­gu tik­rai jū­sų ar­ti­mą iš­ti­ko ne­lai­mė, su­si­ti­ki­te su juo as­me­niš­kai;

• ne­per­duo­ki­te pi­ni­gų per tar­pi­nin­kus ar į nu­ro­dy­tas są­skai­tas;

• jei ki­lo įta­ri­mas, kad skam­bi­na suk­čius, ne­dels­da­mi pra­neš­ki­te po­li­ci­jai;

• įspė­ki­te sa­vo vai­kus apie ga­li­mus suk­čia­vi­mus te­le­fo­nu ir pa­aiš­kin­ki­te jiems, ką rei­kia da­ry­ti, su­lau­kus pa­na­šaus skam­bu­čio;

• jei pa­skam­bi­nęs as­muo pri­sis­ta­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ir pa­rei­ka­lau­ja pi­ni­gų už ne­va pa­da­ry­tą ava­ri­ją, ne­ti­kė­ki­te, ne­dels­da­mi apie tai in­for­muo­ki­te po­li­ci­ją;

• įsi­dė­mė­ki­te: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai te­le­fo­nu jo­kių pro­ce­si­nių veiks­mų ne­at­lie­ka! Po­li­ci­jos dar­buo­to­jai te­le­fo­nu ga­li tik iš­kvies­ti į ap­klau­są, o at­vy­kęs pas gy­ven­to­ją ne­dė­vin­tis uni­for­mos pa­rei­gū­nas pri­va­lo pri­sis­ta­ty­ti ir pa­ro­dy­ti pa­žy­mė­ji­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų