Nuobodulį jaunimas malšina alkoholiu

Pa­va­sa­rį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sie­ja su ne­leis­ti­no­mis jau­ni­mo pra­mo­go­mis. Kai ne­be­šal­ta, jau­nuo­liai trau­kia ieš­ko­ti vie­tų, tin­kan­čių leis­ti lai­ką gurkš­no­jant al­ko­ho­lį. To­kie pa­si­bu­vi­mai ga­li baig­tis pa­rei­gū­nų mo­ra­lais ir šo­ki­ruo­tų tė­vų re­ak­ci­ja.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Geriančius nepilnamečius pareigūnai vadina visos Lietuvos problema.

„Orai at­šy­la – pra­si­de­da links­my­bės“, – sa­ko po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tė In­gri­da Ju­zė­nie­nė. Žie­mą slap­čia stip­riuo­sius gė­ri­mus ra­gau­jan­čius ne­pil­na­me­čius pa­rei­gū­nams ten­ka vai­ky­ti iš na­mų laip­ti­nių. Tuo tar­pu da­bar, anot pa­šne­ko­vės, rei­kia lauk­ti tuoj pri­si­pil­dy­sian­čių pau­pių, par­ko, mies­to sta­dio­no.

Ge­rian­tys ne­pil­na­me­čiai, pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, yra vi­sos Lie­tu­vos pro­ble­ma, o leng­viau at­si­kvėp­ti lei­džian­čiais ro­dik­liais Uk­mer­gė tik­rai neiš­si­ski­ria. Ne­blai­vūs jau­nuo­liai po­li­ci­jai įkliū­va pa­tik­ri­ni­mų, pre­ven­ci­nių prie­mo­nių me­tu. Dėl gir­ta­vi­mo per­nai pro­to­ko­lais „pre­mi­juo­ti“ apie šim­tas ne­pil­na­me­čių. Už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je vie­to­je šie­met jau nu­baus­ti de­vy­ni.

 

Pa­mė­go ap­leis­tus bu­tus

 

At­ši­lus orams, jau­nų­jų nu­si­dė­jė­lių ap­tin­ka­ma mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių te­ri­to­ri­jo­se, au­to­bu­sų sto­te­lė­se, ypač – kai­muo­se. Juos lyg mag­ne­tas trau­kia „Ei­fe­lio“ pri­ei­gos. Gau­siai slam­pi­nė­jan­čių prie šio pre­ky­bos cen­tro mo­ki­nių po­li­ci­jos dar­buo­to­jai ran­da net pa­mo­kų me­tu.

Už­baig­ti gir­tau­jan­čių jau­nuo­lių „puo­tų“ pa­rei­gū­nai taip pat vyks­ta į ben­dra­bu­čius, ap­šnerkš­tus bu­tus, ku­riuo­se įsi­kū­rę aso­cia­lūs as­me­nys. Čia gau­siai be­si­lan­kan­čios kom­pa­ni­jos tei­sė­sau­gi­nin­kų ne­be­ste­bi­na. „Kai rei­kia pa­švęs­ti, at­ran­da, kur pa­bū­ti, nors ir apleista...“ – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Į ne­ma­lo­nu­mus įsi­pai­nio­jan­čių as­me­nų am­žius – 14–17 me­tų. Pa­šne­ko­vė pri­si­me­na at­ve­jį, kai po­li­ci­jos dė­me­sio ne­iš­ven­gė jau­niau­sias pa­žei­dė­jas, ku­riam bu­vo de­vy­ne­ri. Jis bu­vo už­klup­tas ant mies­to pi­lia­kal­nio, kur „gai­vi­no­si“ sid­ru.

 

Pra­šo ne­iš­duo­ti tė­vams

 

Ap­svai­gu­sius vai­kus pri­va­lo­ma pri­sta­ty­ti tė­vams. Jei­gu na­muo­se jų ne­ran­da­ma, ieš­ko­ma ki­to su­au­gu­sio as­mens – te­tos, dė­dės. Iš­si­gan­dę jau­nuo­liai pra­šo pa­rei­gū­nų nie­ko ne­sa­ky­ti gim­dy­to­jams, pri­sie­ki­nė­ja ne­be­gir­tuok­liau­sian­tys. Per to­kius at­ža­lų pokš­tus į keb­lią si­tu­a­ci­ją pa­puo­la ir tė­vai. „Nė vie­nas neap­si­džiau­gia, pa­ma­tęs vai­ką su pa­rei­gū­nu ir su­ži­no­jęs, kas nu­ti­ko“, – sa­ko spe­cia­lis­tė. Kai ku­rie tė­vai, anot jos, bū­na šo­ki­ruo­ti dėl to­kios sū­naus ar duk­ters „staig­me­nos“.

Už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je vie­to­je, ku­ria lai­ko­mi ir au­to­mo­bi­lis ar ka­vi­nė, nu­sta­ty­tos bau­dos. Jei pa­žei­dė­jui nė­ra 16 me­tų, bau­dą – nuo 50 iki 100 li­tų – tu­ri su­mo­kė­ti tė­vai. Še­šio­lik­me­čiai už sa­vo el­ge­sį at­sa­ko pa­tys: bau­da su­lai­ky­tam gir­tam jau­nuo­liui – 30–50 li­tų. Kai ku­rių iš jų no­ro vie­šai links­min­tis bau­dos ne­at­bai­do. Per me­tus po tris ar ke­tu­ris sy­kius po­li­ci­jai įkliū­van­čius tuos pa­čius as­me­nis pa­rei­gū­nė va­di­na tu­rin­čiai­siais „ge­rą pa­tir­tį“.

 

Blai­vė­si li­go­ni­nė­je

 

Po­pu­lia­riau­si tarp jau­ni­mo svai­ga­lai – 6–8 laips­nių stip­ru­mo alus bei sid­ras. Jų pri­si­ra­ga­vę vy­ru­kai ne­re­tai į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pri­pu­čia dau­giau kaip 2 pro­mi­les. Vie­na pen­kio­lik­me­tė sy­kį pri­pū­tė dau­giau nei 3 pro­mi­les.

Ap­si­nuo­di­ju­siems al­ko­ho­liu kar­tais pri­rei­kia ir me­di­kų pa­gal­bos. Prieš ku­rį lai­ką dėl to į li­go­ni­nę pa­te­ko try­li­ka­me­tė.

Pa­si­tei­si­ni­mų, ko­dėl ge­ria, ne­pil­na­me­čiai tu­ri per akis: jiems karš­ta ar ne­tu­ri ką veik­ti. Ki­ti pri­si­pa­žįs­ta ši­taip ke­lian­tys sau nuo­tai­ką. „To­kie jų at­sa­ky­mai – kai ku­rie nie­ko blo­go čia ne­ma­to“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Ji ap­gai­les­tau­ja, jog kai ku­rie pre­ky­bi­nin­kai par­duo­da al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ne­pil­na­me­čiams. Nors bu­vo nu­baus­ta ke­le­tas par­da­vė­jų, drau­di­mų pai­so ne vi­si.

Skun­dų dėl laip­ti­nė­se ar ki­tur gir­tau­jan­čių jau­nuo­lių pa­rei­gū­nai su­lau­kia ir iš gy­ven­to­jų. I. Ju­zė­nie­nė sa­ko, jog žmo­nės ne­tu­rė­tų bū­ti abe­jin­gi šiai pro­ble­mai. Pa­ste­bė­jus vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, ga­li­ma skam­bin­ti į po­li­ci­ją te­le­fo­nais 60433 ar­ba 8 612 75796.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų