Nutarta apklausti ir rinkimų komisijos narius

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me to­liau nag­ri­nė­ta va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la, ku­rio­je tei­sia­mi trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų,  po­sė­dy­je dar kar­tą pa­da­ry­ta per­trau­ka. Be to, nu­tar­ta ap­klaus­ti ir rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Kaltinamieji V. Sekmokas, S. Račickas ir V. Martyšius.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se bu­vo pra­dė­ta po va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mie­ji: 49 me­tų UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas 41 me­tų Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

 

Už nu­me­rį 16

 

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad vei­kiant gru­pė­je su ki­tais dviem kal­ti­na­mai­siais, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, sie­kė, kad pa­pirk­ti žmo­nės bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma, kaip rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus. Ei­lės tvar­ka tu­rė­jo bū­ti to­kia: 4, 6, 24, 26, 20. (Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.)

Re­mian­tis su­rink­ta me­džia­ga, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Ma­rty­šius  S. Ra­čic­kui da­vė 100 li­tų, o V. Sek­mo­kui – 500 li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16. To­kiu bū­du įta­ria­ma­sis truk­dė as­me­nims re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti at­sto­vus į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.

 

At­si­skai­tė ir pi­ni­gais, ir alu­mi

 

V. Sek­mo­kas ir S. Ra­čic­kas kal­ti­na­mi tuo, kad ži­no­da­mi rin­ki­mų už­sa­ky­mą iš V. Mar­ty­šiaus ga­vę pi­ni­gus ir ieš­ko­ję as­me­nų, ku­rie su­tik­tų bal­suo­ti taip, kaip nu­ro­dy­ta. Mi­nė­ti as­me­nys bal­suo­jant pa­pir­ko ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių. Su­mo­kė­jo jiems nuo 5 iki 10 li­tų ar­ba at­si­skai­tė al­ko­ho­liu bei ci­ga­re­tė­mis.

Į pra­ėju­sį teis­mo po­sė­dį at­vy­ko da­lis liu­dy­to­jų, ku­rie pa­tvir­ti­no, kad jų bu­vo pra­šo­ma bal­suo­ti už at­ly­gį, bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je nu­ro­dant rei­ka­lau­ja­mą są­ra­šą Nr. 16, o rei­tin­guo­jant lan­ge­liuo­se įra­šant skai­čius 4, 6, 26, 24, 20. Ta­čiau ne vi­sus liu­dy­to­jus pa­vy­ko ras­ti. Kai ku­rie iš jų ar­ba ne­at­vy­ko, ar­ba šau­ki­mų į teis­mą jiems įteik­ti ne­pa­vy­ko.

 

Ga­li­mai nar­ko­ti­kai – ne nar­ko­ti­kai

 

Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je teis­mas, at­si­žvelg­da­mas į ad­vo­ka­tų ir tei­sia­mų­jų pra­šy­mą, nu­ta­rė su­ras­ti ir ap­klaus­ti vi­sus be iš­im­ties liu­dy­to­jus. Be to, ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pra­šė iš­si­aiš­kin­ti, kur din­go kra­tos me­tu pas vie­ną kalti­na­mų­jų ras­ti ke­li, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­kų pa­ke­liai.

Ant­ra­ja­me, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me, po­sė­dy­je ap­klau­sus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­ją Dai­vą Ša­tie­nę apie ta­ria­mus nar­ko­ti­kus pa­aiš­kė­jo nau­jų fak­tų. Pa­si­ro­do, eks­per­ti­zė nu­sta­tė, kad nar­ko­ti­kams ras­tų­jų me­džia­gų pri­skir­ti ne­ga­li­ma. Tai­gi, nar­ko­ti­nis prie­sko­nis  iš rin­ki­mų by­los iš­ga­ra­vo.

 

Šak­ne­lės – vo­ke­ly­je

 

Teis­me taip pat liu­di­jo kra­tos V. Mar­ty­šiaus na­me vyk­dy­me da­ly­va­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jas Vai­das Še­rei­va. Jis pa­sa­ko­jo vo­ką, ku­ria­me bu­vo iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo rin­ki­mų šak­ne­lės, ra­dęs V. Mar­ty­šiaus na­muo­se, jo ka­bi­ne­to stal­čiu­je.

Taip pat liu­di­jo dar trys į pir­mą­jį po­sė­dį ne­at­vy­kę liu­di­nin­kai. Vie­nas jų pri­si­pa­ži­no iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu bal­sa­vęs už V. Sek­mo­ko ant la­pu­ko už­ra­šy­tus kan­di­da­tus. Už tai ga­vęs 10 li­tų. Ki­tas gy­nė­si jo­kių pi­ni­gų ne­ėmęs. Tre­čias – pa­pirk­tus rin­kė­jus bal­suo­ti ve­žio­jęs – liu­dy­to­jas pa­sa­ko­jo, kaip ir su kuo ve­žęs žmo­nes, kaip su jais bu­vo at­si­skai­to­ma ir kaip pri­trū­kus pi­ni­gų va­žia­vę jų pa­si­im­ti pas V. Mar­ty­šių.

 

No­rė­tų pri­si­kas­ti iki šak­nų

 

Ta­čiau vi­si liu­dy­to­jai ir šio­je by­lo­je ne­bu­vo ap­klaus­ti – jų vi­sų su­rink­ti ne­pa­vy­ko.

Pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis pra­šė at­si­žvel­giant į tai, kad ši by­la – ne­ei­li­nė, ap­klaus­ti vi­sus be iš­im­ties liu­dy­to­jus. Jei ne­su­tin­ka at­ei­ti – at­ves­din­ti tal­ki­nant po­li­ci­jai.

Sa­vo pa­gei­da­vi­mus iš­sa­kė kal­ti­na­ma­sis V. Mar­ty­šius. Jis pa­gei­da­vo, kad į po­sė­dį bū­tų pa­kvies­ti ir Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je už rin­ki­mus at­sa­kin­ga šios ko­mi­si­jos na­rė Kris­ti­na Ba­raus­kie­nė. Esą jie tu­rė­tų pa­aiš­kin­ti, ko­kių veiks­mų ėmė­si, kad už­kirs­tų rin­ki­mų tei­sės pa­žei­di­mus. Be to, gal po jų ap­klau­sos pa­aiš­kė­tų tik­ro­ji by­los es­mė ir jos šak­nys.

Kal­ti­na­ma­sis Ra­čic­kas pri­dū­rė, kad tei­sia­mas tu­rė­tų bū­ti ne jis, o vi­si už pi­ni­gus bal­sa­vę liu­dy­to­jai.

 

Liu­dy­to­jus at­ves­dins po­li­ci­ja

 

Ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pri­mi­nė sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kaip tu­ri bū­ti įfor­mi­na­mi rin­ki­mų pa­žei­di­mai. Tai esą tu­rė­jo pa­da­ry­ti H. Ži­žys bei K. Ba­raus­kie­nė. Tuo tar­pu ši by­la iš­kel­ta ne pa­gal už rin­ki­mus at­sa­kin­gų as­me­nų, bet pa­gal Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sar­go skun­dą.  To­kiu at­ve­ju ir tei­sia­mi ne tie as­me­nys. Tei­sia­ma že­mes­nio­ji gran­dis, o aukš­tes­nio­ji – ne. „O juk tie žmo­nės sė­di ta­ry­bo­je“, – pri­mi­nė po­li­ti­nę is­to­ri­jos es­mę ad­vo­ka­tė.

Tei­sė­ja Edi­ta Za­rem­bie­nė įspė­jo: teis­mas – ne­ po­li­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja ir rin­ki­mų ei­ga bei baig­tis – ne šios bau­džia­mo­sios by­los es­mė.

Pro­ku­ro­ras Š. Ši­mo­nis  prieš­ta­ra­vo, kad gy­nė­jai no­ri by­lą iš­pūs­ti iki po­li­tinio at­spal­vio, tuo tar­pu ši by­la tu­ri sa­vo kal­ti­ni­mo ri­bas. Jei rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai pa­da­rė pa­žei­di­mų, juos tu­rė­tų nag­ri­nė­ti ne teis­mas, o ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Vis dėlto tei­sė­ja nu­ta­rė į ki­tą teis­mo po­sė­dį at­ves­din­ti ne tik vi­sus liu­dy­to­jus, ku­rie bal­sa­vo už pi­ni­gus, bet ir Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Hu­ber­tą Ži­žį bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je už rin­ki­mus at­sa­kiu­sią Kris­ti­ną Ba­raus­kie­nę.

Ta­čiau tei­sė­ja įspė­jo gy­nė­jus – ruoš­ti tik šios by­los ap­lin­ky­bes lie­čian­čius klau­si­mus.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis pa­skir­tas sau­sio 18 die­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų