Nuveiktus darbus apžvelgė verslininkai

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo ver­sli­nin­kai me­tus pa­ly­dė­jo bū­ry­je. Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas ap­žvel­gė nu­veik­tus dar­bus ir ap­do­va­no­jo la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius fi­lia­lo na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas svei­ki­na šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­jai va­do­vau­jan­tį Ro­lan­dą Ja­nic­ką.

„2013-ie­ji  ver­slui bus iš­šū­kių me­tai. Mū­sų lau­kia daug per­mai­nų ir pa­si­kei­ti­mų. Ti­kė­ki­mės, kad jie bus ge­rai ap­gal­vo­ti ir at­neš nau­dos ver­slui“, – svei­kin­da­ma su­si­rin­ku­sius Uk­mer­gės ver­sli­nin­kus kal­bė­jo Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų vi­ce­pre­zi­den­tė Na­dež­da Fi­li­po­va. Ji pa­brė­žė, kad mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mas tik­rai skau­džiai pa­lies smul­kias įmo­nes. Vieš­nios ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo elg­tis at­virkš­čiai – ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no vi­ce­me­ras, bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.  „Esam la­bai darbš­ti tau­ta ir vi­si sun­ku­mai yra įvei­kia­mi ver­slo iš­tver­min­gu­mu“, – ti­kė­ji­mą iš­sa­kė vi­ce­me­ras.

Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­ti­ki­no, kad sto­jus prie rū­mų di­rek­to­riaus vai­ro iš pra­džių ki­lo daug ne­aiš­ku­mų ir pro­ble­mų. Ta­čiau per me­tus pa­vy­ko įgy­ven­din­ti ir daug gra­žių su­ma­ny­mų: rū­mai įgy­ven­di­na iš da­lies ES lė­šo­mis re­mia­mą pro­jek­tą, Mies­to šven­tės me­tu su­reng­ta ra­jo­no ver­slo įmo­nių pa­sie­ki­mų pa­ro­da, per pra­ėju­sius me­tus pa­lai­ky­ti glau­dūs ry­šiai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, reng­tos Rū­mų die­nos...

 

12-28-5_straipsnio_2_nuotr

Palydėti senųjų metų susirinko rajono verslininkai.


Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, kad į or­ga­ni­za­ci­ją su­grį­žo ku­riam lai­kui iš jos pa­si­trau­kę ar lig šiol or­ga­ni­za­ci­jai ne­pri­klau­sę na­riai – už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės AASE, „Val­do lei­dyk­la“, „Stra­di­va­ri­jai“, Ge­mos Pa­stuš­ko­vie­nės va­do­vau­ja­ma įmo­nė „Gin­dra­ja“.

Dar vie­nas ženg­tas svar­bus žings­nis – me­ta­lo įmo­nių su­vie­ny­tos jė­gos, sie­kiant po­pu­lia­rin­ti me­ta­lo ap­dir­bi­mo spe­cia­ly­bę.

Šį pro­jek­tą pri­sta­tė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius. Jis pa­si­džiau­gė, kad UAB „Stan­se­fab­rik­ken, „Ume­ga“ ir „Uk­mer­gės stak­lės“ su­si­vie­ni­jo po­pu­lia­rin­da­mos me­ta­lis­to pro­fe­si­ją. Šios įmo­nės mo­ka pa­pil­do­mas sti­pen­di­jas moks­lei­viams, pa­si­rin­ku­siems me­ta­lur­go pro­fe­si­ją. To­kia sti­pen­di­ja taip pat mo­ka­ma juos mo­kan­tiems dės­ty­to­jams. „Tai ne tik ma­te­ria­li­nė, bet ir mo­ra­li­nė pa­ska­ta“, – ak­cen­ta­vo mo­kyk­los va­do­vas.

Už no­va­to­riš­ką ir Uk­mer­gei la­bai rei­ka­lin­gą pro­jek­tą šių įmo­nių va­do­vams įteik­tos pa­dė­kos.

Pa­dė­ka ap­do­va­no­tas ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius.

Rū­mų vi­ce­pre­zi­den­tė N. Fi­li­po­va  pa­dė­ką  įtei­kė Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vei An­ge­lei An­dri­ko­nie­nei.

Vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mą sky­rė UAB „Re­mon­to ir sta­ty­bos pro­jek­tas“ di­rek­to­rei Bi­ru­tei Kudž­mie­nei.

 

12-28-5_straipsnio_3_nuotr

Šventė neapsiėjo be Kalėdų Senelio.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų