Nužudymų priežastys – alkoholis ir pavydas

Daž­niau­sios pas­ta­rų­jų mū­sų ra­jo­ne įvyk­dy­tų nu­žu­dy­mų prie­žas­tys – al­ko­ho­lis ir pa­vy­das.

Pir­ma­die­nį Vil­niaus gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo bu­te ras­ta ne­gy­va 59 me­tų A. S. Ant jos vei­do ir ki­tų kū­no vie­tų ras­tos mu­ši­mo žy­mės.

Iš­va­ka­rė­se bu­te, ku­ria­me mo­te­ris gy­ve­no kar­tu su su­gy­ven­ti­niu N. O., bu­vo gir­tau­ja­ma. Bu­to šei­mi­nin­ko tei­gi­mu, į sve­čius pas jį už­su­ko bu­vu­si žmo­na 49 me­tų V. O. Kar­tu bu­vo ir jos da­bar­ti­nis gy­ve­ni­mo drau­gas 42 me­tų A. S.

Tarp girtaujančiųjų ki­lo kon­flik­tas ir sve­čiai su­mu­šė bu­to šei­mi­nin­ko su­gy­ven­ti­nę A. S. Ry­te mo­te­ris ras­ta be gy­vy­bės žen­klų.

Įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­mo pa­reikš­ti 42 me­tų A. S. ir dviem mo­te­rims – 49 me­tų V. O. ir 46 me­tų A. K.

Vie­na iš įta­ria­mų­jų V. O. po­li­ci­jai ži­no­ma, anks­čiau teis­ta už va­gys­tes. Įta­riant nu­žu­dy­mu ji ir jos su­gy­ven­ti­nis A. S. su­im­ti.

Ži­no­mas po­li­ci­jai ir bu­tas, ku­ria­me įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas. Dėl gir­ta­vi­mų ir triukš­mo kai­my­nai skun­dė­si ne vie­ną kar­tą.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šiuo me­tu baig­tos tir­ti dar dvi per­nai įvyk­dy­tų nu­žu­dy­mų by­los.

Jų tra­giš­ka baig­tis pa­na­ši – be­sai­kis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ir pa­vy­das.

Ge­gu­žės 28 d. grei­to­sios pa­gal­bos dar­buo­to­jai Del­tu­vos mies­te­ly­je „Au­di 80“ mar­kės au­to­mo­bi­ly­je ra­do gu­lin­tį ne­gy­vą vy­rą.

Ant jo vei­do ma­tė­si smur­to žy­mės. Nu­sta­ty­ta, kad tai Gin­ta­rų kai­mo gy­ven­to­jas 35 me­tų V. K. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu iš­si­aiš­kin­ta, kad iš­va­ka­rė­se jis sve­čia­vo­si pas to pa­ties kai­mo gy­ven­to­ją 33 me­tų R. B.

Vy­rai kar­tu  gir­ta­vo. Iš­ger­tu­vių me­tu ki­lo kon­flik­tas dėl to, kad V. K. ėmė mei­lin­tis R. B.  su­gy­ven­ti­nei O. G.

Įpy­kęs R. B. stip­riai su­mu­šė su­gė­ro­vą. Su­muš­tą vy­rą į na­mus par­si­ve­dė ša­lia gy­ve­nan­ti jo drau­gė. Ji ry­te pa­ste­bė­jo, kad sve­čias ne­te­ko są­mo­nės. Tuo­met pa­si­kvie­tė O. G. ir iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ma­ny­da­mos, kad grei­čiau pa­sieks me­di­kus, mo­te­rys nu­spren­dė au­to­mo­bi­liu ne­lai­mė­lį nu­ga­ben­ti į Uk­mer­gę pa­čios. Grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį jos su­ti­ko Del­tu­vo­je. Su­muš­tą vy­rą ap­žiū­rė­ju­si fel­če­rė kon­sta­ta­vo jo mir­tį.

Gin­ta­rų kai­mo gy­ven­to­jas R. B. bu­vo tą pa­čią die­ną su­lai­ky­tas. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai nu­žu­džius žmo­gų. Vy­riš­kis tei­sia­mas pir­mą kar­tą.

Ki­ta mir­ti­mi pa­si­bai­gu­si tra­ge­di­ja įvy­ko bir­že­lio 25 die­ną. Kuo­met 22 me­tų A. M. ne­te­ko gy­vy­bės, vi­si įvy­kio da­ly­viai taip pat bu­vo ne­blai­vūs. Kon­flik­tas tarp vai­ki­nų ki­lo dėl mer­gi­nos.

Bir­že­lio 24-osios va­ka­re Ku­rė­nų kai­me jau­ni­mas šven­tė Jo­ni­nes – gė­rė sid­rą, alų, deg­ti­nę. A. M. links­mi­no­si prie Ku­rė­nų už­ei­gos. Su­grį­žęs su kom­pa­ni­ja į kai­mą, vai­ki­nas su­si­ti­ko R. P. Pas­ta­ra­sis Jo­ni­nių švęs­ti bu­vo at­va­žia­vęs pas se­se­rį. Abu vai­ki­nai bu­vo ne­abe­jin­gi tai pa­čiai mer­gi­nai. Tad jau ku­rį lai­ką jie­du bu­vo prie­šiš­kai nu­si­tei­kę.

Ki­lus ei­li­niam kon­flik­tui, jie­du nu­spren­dė iš­si­aiš­kin­ti san­ty­kius. A. M. iš­ėjo į lau­ką ne­ši­nas kir­viu, o R. P.  jį puo­lė su pei­liu. Dū­riai bu­vo mir­ti­ni – dar ne­spė­jus at­va­žiuo­ti grei­ta­jai pa­gal­bai, vai­ki­nas mi­rė. Apie įvy­kį bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jai. At­vy­kę pa­rei­gū­nai su­lai­kė įta­ria­mą­jį.

Uk­mer­giš­kiui 25 metų R. P. pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­mo. Pra­ei­ty­je jis bu­vo 6 kar­tus teis­tas už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų