Organų donorystė – galimybė dovanoti gyvenimą

Or­ga­nų do­no­rys­tė dau­gu­mai žmo­nių aso­ci­juo­ja­si su mir­ti­mi. Lie­tu­vo­je vis dar bi­jo­ma apie tai kal­bė­ti vie­šai. Ge­rai su­pras­da­ma šią pro­ble­mą ir siek­da­ma su­teik­ti kuo dau­giau ži­nių, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga ne­se­niai pa­kvie­tė uk­mer­giš­kius į ren­gi­nį „Or­ga­nų do­no­rys­tė – fak­tai ir mi­tai“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į renginį organizatoriai pakvietė daug svečių.

Apie or­ga­nų do­no­rys­tės svar­bą ren­gi­ny­je kal­bė­jo tie, ku­rie apie tai ži­no dau­giau­siai, – žmo­nės, pa­ty­rę or­ga­nų per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jas. Tai jie ge­riau­siai ži­no, ką reiš­kia, kai tau do­va­no­ja­ma gy­vy­bė.

 

Gy­ve­na su tė­čio inks­tu

 

Lie­tu­vos nef­ro­lo­gi­nių li­go­nių aso­cia­ci­jos „Gy­vas­tis“ va­do­vė Ug­nė Ša­kū­nie­nė su per­so­din­tu tė­ve­lio inks­tu gy­ve­na 22 me­tus. Mo­ters va­do­vau­ja­ma or­ga­ni­za­ci­ja sie­kia, kad kuo dau­giau žmo­nių su­ži­no­tų apie or­ga­nų do­no­rys­tės svar­bą.

Pa­sak ren­gi­nio vieš­nios, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­na maž­daug 700 žmo­nių su per­so­din­tais inks­tu, šir­di­mi, ke­pe­ni­mis, plau­čiais, ka­sa. Kai ku­rie per­so­di­nus or­ga­ną gy­ve­na dau­giau kaip 30 me­tų. Iš vi­so Lie­tu­vo­je per 40 me­tų at­lik­ta apie 1300 transp­lan­ta­ci­jų.

Nors or­ga­nų per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jų dau­gė­ja, do­no­ri­nių or­ga­nų vis dar trūks­ta. Dau­giau­siai žmo­nių lau­kia inks­to per­so­di­ni­mo.

Be­je, tik inks­tas ar­ba da­lis ke­pe­nų per­so­di­na­mi iš gy­vų žmo­nių – li­go­nio ar­ti­mų­jų. Ki­tų or­ga­nų do­no­rais ga­li bū­ti tik mi­ru­sie­ji. To­kių ga­li­mų do­no­rų per me­tus bū­na maž­daug 100, ta­čiau daug­maž pu­sė jų bū­na ne­tin­ka­mi dėl me­di­ci­ni­nių kri­te­ri­jų bei dėl to, kad ar­ti­mie­ji ne­su­tin­ka pa­do­va­no­ti mi­ru­sio­jo or­ga­nų lau­kian­tiems transp­lan­ta­ci­jos žmo­nėms.

 

Ra­gi­na  kal­bė­ti

 

Gy­ve­nan­tie­ji su per­so­din­tu or­ga­nu ir me­di­kai ra­gi­na pa­sa­ky­ti ar­ti­mie­siems, kad at­si­ti­kus ne­lai­mei jie bū­tų pa­si­ry­žę pa­au­ko­ti sa­vo or­ga­nus.

Pa­sak U. Ša­kū­nie­nės, net jei to­kia va­lia ir pa­reikš­ta, prieš per­so­din­da­mi or­ga­nus eti­kos su­me­ti­mais me­di­kai vis tiek ta­ria­si su mi­ru­sio­jo ar­ti­mai­siais, ar šie su­tin­ka au­ko­ti jo or­ga­nus. „Svar­biau­sia kal­bė­tis, nes spren­di­mą pri­ima ve­lio­nio ar­ti­mie­ji“, – tei­gė aso­cia­ci­jos „Gy­vas­tis“ pre­zi­den­tė.

Vie­na iš daž­nų prie­žas­čių, ko­dėl ar­ti­mie­ji bi­jo au­ko­ti mi­ru­sio­jo or­ga­nus, – ne­ži­no, ką žmo­gus mąs­tė, kol bu­vo gy­vas. Taip pat sun­ku su­si­tai­ky­ti su žmo­gaus ne­tek­ti­mi ir pa­ti­kė­ti, kad jis mi­ręs, kai mi­rus sme­ge­nims ki­tų or­ga­nų veik­la dar pa­lai­ko­ma apa­ra­tais. Ma­no­ma, kad kū­nas at­ro­dys ne­gra­žiai, kad re­li­gi­ja prieš­ta­rau­ja.

U. Ša­kū­nie­nės tei­gi­mu, krikš­čio­ny­bė, is­la­mas, bu­diz­mas ne­prieš­ta­rau­ja do­no­rys­tei. Po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II or­ga­nų do­no­rys­tę yra pa­va­di­nęs di­džiau­sia mei­lės iš­raiš­ka žmo­gui.

Be­je, ap­klau­sa at­sklei­dė – ne­tek­ties skaus­mui at­lė­gus, nė vie­nas, su­ti­kęs pa­au­ko­ti ar­ti­mo­jo or­ga­nus, dėl to­kio spren­di­mo ne­si­gai­li, o ne­su­ti­ku­sių­jų – net du treč­da­liai gai­li­si.

 

Do­no­ro kor­te­lė

 

Sa­vo ap­si­spren­di­mą po mir­ties tap­ti or­ga­nų do­no­ru ga­li­ma iš­reikš­ti įsi­gi­jus  do­no­ro kor­te­lę. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ją tu­ri per 16 300 žmo­nių.

Nors žmo­gus kar­tais prie­ta­rin­gai bai­mi­na­si, kad įsi­gi­jus to­kią kor­te­lę, ga­li ir tik­rai nu­tik­ti ne­lai­mė ar jis net ga­li bū­ti nu­žu­dy­tas dėl or­ga­no, „Gy­vas­ties“ pre­zi­den­tė to­kius mi­tus ka­te­go­riš­kai nei­gia. Jos žo­džius liu­di­ja fak­tas, jog nė vie­nas iš kor­te­lės tu­rė­to­jų or­ga­nų do­no­ru dar ne­ta­po.

 

Šir­dį pa­kir­to gri­pas

 

Šiais me­tais mi­ni­mas pir­mo­sios šir­dies per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je 25-me­tis. Uk­mer­gė­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo vy­ras, ku­rio krū­ti­nė­je per­so­din­ta šir­dis pla­ka še­še­rius me­tus. Šir­dies li­ga jį pa­lau­žė po per­sirg­to gri­po.

Rim­vy­das pa­sa­ko­jo, kad šir­dies transp­lan­ta­ci­ja jam bu­vo at­lik­ta, kuo­met jo sū­ne­liui bu­vo vos  ke­li mė­ne­siai. Da­bar sū­nui še­še­ri, o tė­čiui – di­džiau­sia do­va­na ma­ty­ti jį au­gan­tį.

Do­no­ro šir­dies Rim­vy­das lau­kė dve­jus me­tus. O pa­ti su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja tru­ko 25 va­lan­das.

Su sve­ti­ma šir­di­mi gy­ve­nan­tis vy­ras pa­sa­ko­jo da­bar be­si­jau­čian­tis kaip pil­na­ver­tis žmo­gus ir net spor­tuo­jan­tis. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je su per­so­din­ta šir­dimi gy­ve­na 45 žmo­nės.

Rim­vy­das taip pat pri­klau­so aso­cia­ci­jai „Gy­vas­tis“, jun­gian­čiai žmo­nes, gy­ve­nan­čius su per­so­din­tu or­ga­nu, ar­ba tuos, ku­rie lau­kia to­kios ope­ra­ci­jos. Šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai pri­me­na: li­ga, kai vie­nin­te­lė ga­li­my­bė gy­ven­ti yra or­ga­no transp­lan­ta­ci­jos, ga­li iš­tik­ti kiek­vie­ną.

Gri­po kom­pli­ka­ci­jos, smar­kus ap­si­nuo­di­ji­mas, ge­ne­ti­nės li­gos, trau­mos, ava­ri­jos – tai daž­nam tam­pa sun­kių gy­ve­ni­mo po­ky­čių pra­džia.

 

Ve­ža į dia­li­zes

 

Pro­jek­to „Or­ga­nų do­no­rys­tė – fak­tai ir mi­tai“ ren­gė­ja Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu Uk­mer­gė­je dau­giau­siai žmo­nių lau­kia inks­to per­so­di­ni­mo ope­ra­ci­jų.

Dia­li­zės mū­sų li­go­ni­nė­je šiuo me­tu at­lie­ka­mos 26 pa­cien­tams. Ne­ma­žai li­go­nių tris kar­tus per sa­vai­tę dia­li­zuo­tis nu­ve­ža ir na­mo par­ve­ža ne­įga­lių­jų są­jun­gos au­to­bu­siu­kas.

„Kai kiek­vie­ną die­ną daug me­tų dir­bi šį dar­bą, pri­si­lie­ti prie bė­dos ir iš­gy­ve­ni ne­tek­tį, no­ri­si, kad kuo dau­giau žmo­nių su­ži­no­tų apie do­no­rys­tės svar­bą“, – pa­sa­ko­jo L. Alek­sie­nė.

Į kvie­ti­mą at­vyk­ti į ren­gi­nį atsi­lie­pė me­di­kai, so­cia­li­nės sri­ties spe­cia­lis­tai, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, moks­lei­viai. Apie do­no­rys­tę pa­sa­ko­jo ir na­cio­na­li­nio transp­lan­ta­ci­jos biu­ro ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Pe­kars­kie­nė. Pro­jek­to ren­gė­jai ma­no šią te­mą plė­to­ti ir at­ei­ty­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų