Padėti pasirengusi slaugos tarnyba

Li­gos už­klup­tam žmo­gui vie­nin­te­le vil­ti­mi kar­tais tam­pa ki­to as­mens pa­gal­ba. Ta­čiau li­go­niai, ypač se­ny­vo am­žiaus, ne­re­tai jau­čia­si pa­mirš­ti net ar­ti­mų­jų. Pa­dė­ti tiems, ku­riais nė­ra kam pa­si­rū­pin­ti, – to­kią sva­jo­nę puo­se­lė­ja slau­gos tar­ny­bą Uk­mer­gė­je įstei­gu­si Vai­da Šid­laus­kie­nė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Ne tik vai­kai yra mū­sų at­ei­tis, bet – ir mū­sų se­nat­vė“, – sa­ko slau­gos tar­ny­bos va­do­vė Vai­da Šid­laus­kie­nė.

Iš­ti­si vie­nat­vės mė­ne­siai pa­la­to­je ir sun­kios pa­stan­gos pa­čiam at­si­ger­ti van­dens, ap­si­reng­ti. Apie to­kią re­a­ly­bę pa­sa­ko­ja Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je slau­gy­to­ja dir­ban­ti V. Šid­laus­kie­nė. Čia gy­do­miems žmo­nėms di­džiau­sias džiaugs­mas – ap­si­lan­kę ar­ti­mie­ji, pa­ro­dy­tas dė­me­sys. De­ja, šei­mos na­rius ne vie­nam at­sto­ja vien sky­riaus dar­buo­to­jai.

Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rius lai­ki­nais na­mais tam­pa li­go­niams, įstai­gon pa­te­ku­siems dėl on­ko­lo­gi­nių li­gų, šir­dies bei krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mų, lū­žių, in­sul­to. Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką sky­riu­je ne­mo­ka­mai jie ga­li gu­lė­ti 120 pa­rų per me­tus. „Ter­mi­nui pa­si­bai­gus, dau­ge­lis su­si­du­ria su pro­ble­ma – ką da­ry­ti to­liau? Vai­kai, ar­ti­mie­ji tu­ri sa­vo šei­mas ir dar­bus, gy­ve­na at­ski­rai, iš­vy­kę į ki­tus mies­tus ar už­sie­nį. Pa­si­li­go­ję jų tė­ve­liai, se­ne­liai lie­ka vie­ni“, – pa­sa­ko­ja V. Šid­laus­kie­nė.

Anot jos, su­ne­ri­mus, kad teks pa­lik­ti li­go­ni­nę, vėl pa­šly­ja pa­cien­tų svei­ka­ta. Slau­gy­to­jų tei­rau­ja­ma­si, kas li­go­nį ga­lė­tų lan­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti na­muo­se.

„In­for­ma­ci­jos apie vie­ni­šus se­nu­kus slau­gy­ti su­tin­kan­čius as­me­nis ieš­ko­ma laik­raš­čių skel­bi­muo­se. Ta­čiau sve­ti­mą žmo­gų įsi­leis­ti į na­mus – di­de­lė ri­zi­ka“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

 

Įkū­rė slau­gos tar­ny­bą

 

Šios prie­žas­tys pa­ska­ti­no ją įgy­ven­din­ti se­niai puo­se­lė­ja­mą idė­ją. Mo­te­ris ry­žo­si su­bur­ti spe­cia­lis­tų, ap­tar­nau­jan­čių svei­ka­tos bė­dų tu­rin­čius gy­ven­to­jus, ko­lek­ty­vą. Įkū­ru­si vie­šą­ją įstai­gą Uk­mer­gės slau­gos tar­ny­bą, ėmė­si jos va­do­vės pa­rei­gų.

Tar­ny­bos veik­la ap­ima šei­mos gy­dy­to­jo, chi­rur­go, psi­chiat­ro, psi­cho­lo­go pa­slau­gas. Pas­ta­ro­jo pa­gal­bos, anot V. Šid­laus­kie­nės, ne­re­tai pri­stin­ga pa­tiems sun­kų li­go­nį slau­gan­tiems šei­mos na­riams. Rei­kia di­de­lės kan­try­bės kas die­ną pa­dė­ti žmo­gui nu­si­praus­ti, su­si­tvar­ky­ti, at­lik­ti ki­tas svei­ka­jam įpras­tas už­duo­tis. Slau­gy­to­ja ne kar­tą įsi­ti­ki­no, jog ne vi­si pa­jė­gūs at­lai­ky­ti ner­vi­nę įtam­pą, už­griu­vus to­kiems rū­pes­čiams.

Pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­ja ir apie at­ve­jus, kai se­no­lį į li­go­ni­nę at­ve­žę ar­ti­mie­ji jį tie­siog „pa­mirš­ta“: „Bū­na, kad ir ke­tu­ris mė­ne­sius ne­ga­li pri­si­šauk­ti ar­ti­mų žmo­nių. Skau­du žiū­rė­ti į se­nu­kus, ku­rie jų lauk­da­mi nuo­lat ry­mo prie lan­go ir lie­ja aša­ras...“

Mo­te­rį ypač ste­bi­na kai ku­rių po­li­ti­kų itin nepagarbūs komentarai apie se­nyvus žmo­nes. Pri­si­pa­žįs­ta ne­su­vo­kian­ti to­kių as­menų po­žiū­rio į sa­vo tė­vus. „Liūd­na, kad Lie­tu­vo­je pa­gy­ve­nę žmo­nės sa­vo se­nat­vės ne­lai­ko oria. Ta­čiau juk ne tik vai­kai yra mū­sų at­ei­tis, bet – ir mū­sų se­nat­vė“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

 

Tiks­las – pa­dė­ti ki­tiems

 

Su­teik­ti pa­gal­bą dėl am­žiaus ir ne­įga­lu­mo, grą­žin­ti ge­bė­ji­mą pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi – šiuos už­da­vi­nius V. Šid­laus­kie­nė lai­ko pa­grin­di­niu slau­gos tar­ny­bos tiks­lu. Dau­gy­bę raš­tų pri­ra­šiu­si, bels­tis į rė­mė­jų du­ris ne­pa­bū­gu­si uk­mer­giš­kė džiau­gia­si, kad ne­nu­lei­do ran­kų, kai no­rai bu­vo di­des­ni už sėk­mę. Ji at­vi­ra – be bi­čiu­lių ir ko­le­gų pa­lai­ky­mo ne­bū­tų pa­vy­kę.

Džiau­gia­si ir tuo, jog pa­ga­liau įsi­kū­rė nau­ja­ja­me sa­vo ka­bi­ne­te. Jį, pa­de­da­ma pen­kio­lik­me­tės duk­ters San­dros, ta­pe­ta­vo ir tvar­kė pa­ti. Ne­se­niai čia at­ke­lia­vo nau­ju­tė­liai bal­dai, ku­riuos pa­do­va­no­jo UAB „Nar­bu­tas Fur­ni­tu­re Com­pa­ny“. Už ge­ra­no­riš­ką pa­gal­bą pa­de­dant įsi­kur­ti nau­jo­se pa­tal­po­se, ku­rias nuo­mo­ja iš sa­vi­val­dy­bės, tar­ny­bos va­do­vė dė­kin­ga ir ki­tiems ra­jo­no ver­sli­nin­kams.

* * *

Uk­mer­gės slau­gos tar­ny­ba įsi­kū­ru­si Vy­tau­to g. 39. In­for­ma­ci­ja apie pa­slau­gas ir jų kai­nas tei­kia­ma te­le­fo­nu 8 635 96969. Kvie­čia­mi kreip­tis ne tik gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų, bet ir so­cia­li­nių pa­slau­gų pa­gei­dau­jan­tys gy­ven­to­jai ar jų ar­ti­mie­ji. V. Šid­laus­kie­nė vi­lia­si, jog į šią veik­lą pa­no­rės įsi­lie­ti ir dau­giau sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų