Spausdinti šį puslapį

Padidėjo traumų tikimybė

Uk­mer­giš­kiai pik­ti­na­si sli­džiais ir, jų ma­ny­mu, ne vi­sai tin­ka­mai pri­žiū­ri­mais ša­li­gat­viais ir bai­mi­na­si trau­mų. Mies­to tvar­ky­to­jai sa­ko da­ran­tys vis­ką, ką ga­li.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

„Mies­te ne­įma­no­ma vaikš­čio­ti. Žmo­nės ei­na ir griū­va, už­si­gau­na, su­si­žei­džia. Vi­sur taip sli­du – nė­ra kur ko­jos pa­dė­ti. Ne­gi sun­ku smė­lio pa­bars­ty­ti?“ – pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris. Ji guo­dė­si pa­ti ne sy­kį par­kri­tu­si, to­dėl ir į lau­ką iš­ei­ti bi­jan­ti.

Vie­nas iš „pa­gal­bi­nin­kų“, ban­dant iš­veng­ti žie­mos pa­vo­jų, yra smė­lio ir drus­kos mi­ši­nys. Juo, pa­sak UAB „Izo­ba­ra“ ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­riaus Si­gi­to Ma­siu­lio­nio, bars­to­mos ap­le­dė­ju­sios vie­tos, gau­siau pa­den­gia­mos pės­čių­jų per­ėjos. Anot jo, mi­ši­niu bars­ty­ti snie­go nė­ra pra­smės, o si­tu­a­ci­ja mies­te tik­rai nė­ra ap­gai­lė­ti­na.

„Rei­kia su­pras­ti, kad ši­ta žie­ma ne­ei­li­nė, ir pa­ken­tė­ti, bū­ti nors kiek to­le­ran­tiš­kes­niems, – sa­ko S. Ma­siu­lio­nis. – Žmo­nės da­bar tu­rė­tų pa­tys bū­ti at­sar­ges­ni. Kaip vai­ruo­to­jams to­kio­mis oro są­ly­go­mis bū­ti­na pa­si­rink­ti ypač sau­gų grei­tį, taip ir pės­tie­siems – sau­go­tis ei­nant.“

Jis pa­ta­ria bū­ti ati­diems li­pant laip­tais, ku­rie da­bar ypa­tin­gai sli­dūs, ir avė­ti tin­ka­mą ava­ly­nę. To­kiu me­tu ge­riau­sia rink­tis ba­tus su gu­mi­niais pa­dais.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas ra­gi­na gy­ven­to­jus ir pa­čius pa­si­bars­ty­ti sli­džius kie­mus, ke­lio ruo­žus smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu. Jo ne­mo­ka­mai ga­li­ma pa­si­im­ti iš pau­pio aikš­te­lės, esan­čios ša­lia Šven­to­sios til­to Vil­niaus gat­vė­je. To­kiu bū­du ap­si­rū­pin­ti mi­ši­niu uk­mer­giš­kiai ga­lė­jo ir per­nai.

Pa­sak se­niū­no, mies­te yra 70 dė­žių su smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu, ku­riuo taip pat ga­li­ma nau­do­tis. Tik su­truk­dy­ti tam vis ban­do pa­ti žie­ma, mat dė­žes ten­ka „gel­bė­ti“, kai jas už­ver­čia ir pra­dan­gi­na snie­gas.

At­sar­giau vaikš­čio­ti sli­džiais, dėl di­džiu­lių pus­nų su­siau­rė­ju­siais ša­li­gat­viais gy­ven­to­jams, ypač vy­res­nio am­žiaus, pa­ta­ria ir me­di­kai. Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, jog žie­mą ir taip pa­dau­gė­ja pa­cien­tų, pa­ty­ru­sių ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą dėl spe­ci­fi­nių eis­mo są­ly­gų. Ap­le­dė­jęs pa­vir­šius trau­mų ti­ki­my­bę tik pa­di­di­na.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)