Pagerbti aktyviausi bendruomenininkai

Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga ir Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­ja penk­ta­die­nį su­kvie­tė ak­ty­vius kai­mo žmo­nes į kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je ap­ta­rė per­nai nu­veik­tus dar­bus ir pa­si­da­li­no at­ei­ties pla­nais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. A. Jo­ku­by­nie­nės kvie­ti­mu į kai­mo ben­druo­me­nių kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė.

 

Apie pra­bė­gu­sių me­tų re­zul­ta­tus pa­pa­sa­ko­jo Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Al­vy­das Di­lys.

Kre­di­to uni­ja ap­do­va­no­jo tris dau­giau­siai jų pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čias Pet­ro­nių, Va­lų ir Tau­jė­nų ben­druo­me­nes.

Uk­mer­gės ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės va­do­vė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­si­džiau­gė per­nai mū­sų kai­mo ben­druo­me­nių pa­reng­tais ir įgy­ven­di­na­mais pro­jek­tais. Ak­cen­ta­vo, kad pro­jek­tų ren­gi­mas ben­druo­me­nė­se – dau­giau­siai sa­va­no­riš­ka veik­la. Už ją ak­ty­vis­tams ta­rė nuo­šir­džią pa­dė­ką. Mū­sų ra­jo­ne per­nai su­lau­kė fi­nan­sa­vi­mo 20 vie­tos pro­jek­tų, ku­rių ben­dra su­ma – dau­giau nei 3 mi­li­jo­nai li­tų.

01-10-2_straipsnio_2_nuotr

Kredito unijos vadovo dovanos – Petronių bendruomenės atstovei.


 

Pu­sė iš fi­nan­suo­tų pro­jek­tų – ben­druo­me­nės na­mų re­konst­ruk­ci­jos, trys – vie­šo­sios ap­lin­kos tvar­ky­mo, vie­nas – baž­ny­čios re­konst­ruk­ci­jos, dar ke­tu­ri fi­nan­suo­ti pro­jek­tai, ska­ti­nan­tys kai­mo ver­slu­mą, du – veik­las.

K. Ste­pa­no­va džiau­gė­si, kad ben­druo­me­ni­nin­kai pa­ren­gė dar 40 nau­jų pro­jek­tų, ku­rių ben­dra su­ma – 4 mi­li­jo­nai li­tų.

Per­nai Vie­tos veik­los gru­pė da­ly­va­vo kon­fe­ren­ci­jo­se, se­mi­na­ruo­se, mo­ky­muo­se, ke­lia­vo į už­sie­nio ša­lis, ren­gė ben­drus pro­jek­tus su part­ne­riais ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Pri­si­min­tas bu­vo ir vie­nas pas­ku­ti­nių pra­ėju­siais me­tais ren­gi­nių – Tau­jė­nų dva­re su­reng­tas na­cio­na­li­nių pa­tie­ka­lų ir pa­pro­čių pri­sta­ty­mas už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­riams. Už tai gau­ta že­mės ūkio mi­nist­ro pa­dė­ka.

Apie Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių veik­lą pa­sa­ko­jo ir šios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė. Ji taip pat pri­si­mi­nė pra­ėju­sių me­tų ren­gi­nius – me­tų pra­džio­je Re­čio­ny­se su­reng­tą itin pla­čią ir įsi­min­ti­ną kon­fe­ren­ci­ją, są­skry­dį Es­ti­jo­je, se­mi­na­rus, įvai­rias šven­tes.

01-10-2_straipsnio_3_nuotr

Projektus aptarė rajono VVG vadovė Klavdija Stepanova.


 

A. Jo­ku­by­nie­nė kvie­tė vi­sus ak­ty­viai da­ly­vau­ti pra­si­dė­ju­siuo­se se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se, pri­mi­nė ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­sį sa­va­no­rys­tės įsta­ty­mą.

Ren­gi­nio vieš­nia Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos at­sto­vė Si­gi­ta Gri­ga­liū­nie­nė pa­svei­ki­no eis­mo sau­gu­mo pro­jek­te da­ly­va­vu­sias Sie­si­kų ir Va­lų ben­druo­me­nes ir pa­kvie­tė at­ei­ty­je pa­na­šiuo­se pro­jek­tuo­se da­ly­vau­ti ir ki­tas kai­mų ben­druo­me­nes. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ir prak­tiš­kų do­va­nų jiems įtei­kė Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Gri­ga­liū­nas.

Už ak­ty­vią sa­va­no­riš­ką veik­lą su­si­rin­ku­sie­siems dė­ko­jo Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, kvies­da­ma šie­met vi­sus su­sės­ti prie jos do­va­no­ta stal­tie­se už­klo­to sta­lo.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je K. Ste­pa­no­va šil­tai pa­svei­ki­no vi­sas ak­ty­viau­sias kai­mų ben­druo­me­nes: su­si­vie­ni­ju­sią – Del­tu­vos, vie­nin­te­lę vai­ko die­nos cen­trą tu­rin­čią – Dai­na­vos, vie­ną nau­jau­sių – Nuo­te­kų, ne­di­de­lę, ta­čiau žmo­nes su­telk­ti mo­kan­čią – Pa­dva­rių, sū­riais gar­sė­jan­čią – Pet­ro­nių, daug idė­jų tu­rin­čią – Sli­žių, baž­ny­čią res­tau­ruo­ti už­si­mo­ju­sią – Tau­jė­nų, at­gi­mu­sią – Tul­pia­kie­mio, ak­ty­vias III Anta­kal­nio, Ly­duo­kių, Va­lų, Va­ri­nės, Vep­rių, Vi­diš­kių, Žel­vos, Ba­le­lių.

Ren­gi­ny­je kon­cer­ta­vo šei­my­ni­nis an­sam­blis „Šer­mukš­nė­lė“, ku­rio na­riai taip pat – net tri­jų kai­mų ben­druo­me­nių na­riai.Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų