Pagerbti kaimo švyturiai + Video

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­gerb­ti Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) ak­ty­vis­tai, nu­si­pel­nę kai­mo ben­druo­me­nių na­riai bei va­do­vai, se­niū­nai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­dė­kos raš­tais už no­rą ir ge­bė­ji­mą dirb­ti kar­tu pa­gerb­ta vi­sa VVG val­dy­ba.

 

VVG – sa­va­no­riš­ka, tris sek­to­rius jun­gian­čių pri­va­čių, vi­suo­me­ni­nių, vals­ty­bi­nių ir vie­tos val­džios or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­ja, ku­rios tiks­las – efek­ty­viai pa­si­nau­do­ti ES ski­ria­ma pa­ra­ma, sie­kiant su­stip­rin­ti at­sto­vau­ja­mos te­ri­to­ri­jos kai­miš­kų­jų vie­to­vių plėt­rą.

Šiam tiks­lui pa­siek­ti VVG ren­gia ir ad­mi­nist­ruo­ja vie­tos plėt­ros stra­te­gi­ją, ku­ri įgy­ven­di­na­ma per vie­tos pro­jek­tus, da­ly­vau­ja spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­suo­se, ben­dra­dar­biau­ja su so­cia­li­niais-eko­no­mi­niais part­ne­riais, už­mez­ga tarp­tau­ti­nius kon­tak­tus ben­dra­dar­bia­vi­mui, da­ly­vau­ja mo­ky­muo­se. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 51 vie­tos veik­los gru­pė. Vie­na iš jų – Uk­mer­gės.

 

12-21-1_straipsnio_2_nuotr

Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­dė­kos raš­tą įtei­kė VVG krikš­ta­tė­viui Sta­nis­lo­vui Rim­kui.


Mū­sų mies­te VVG gy­vuo­ja jau sep­ty­ne­rius me­tus. Į gra­žų ren­gi­nį ben­dra­min­čius pa­kvie­tu­si šios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­si­džiau­gė nu­veik­tais dar­bais. Pir­miau­siai – jau pa­skelb­tu pro­jek­tų šau­ki­mu ir tuo, kad uk­mer­giš­kiai la­bai ak­ty­viai da­ly­vau­ja juos teik­da­mi. Ver­ti­ni­mui pa­teik­ti 29 pro­jek­tai. Eks­per­tai juos ana­li­zuo­ja la­bai reik­liai, kad kuo ko­ky­biš­kes­ni, nu­glu­din­ti pa­sie­ktų ki­tą eta­pą – Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mų agen­tū­ros ver­tin­to­jus.

K. Ste­pa­no­va mi­nė­jo ir ki­tą svar­bų dar­bų ba­rą – mo­ky­mus, skir­tus ūki­nin­kams, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams. Jų me­tu įgy­ta ži­nių apie pro­jek­tų ren­gi­mą, ko­man­di­nį dar­bą, vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Sma­gus šių­me­ti­nis pri­si­mi­ni­mas – VVG na­rių ke­lio­nė į Pran­cū­zi­ją, kur bu­vo pro­ga su­si­pa­žin­ti su šios ša­lies kai­miš­ko­mis vie­to­vė­mis ir ben­druo­me­nių dar­bu. Šie­met Vep­riuo­se bu­vo su­reng­ta tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja apie kai­mo jau­ni­mo pro­ble­mas.

Pir­mi­nin­kė džiau­gia­si ir pa­čių ben­druo­me­nių už­megz­tais kon­tak­tais su už­sie­nio part­ne­riais. Vie­na to­kių – Ly­duo­kių ben­druo­me­nė, su­ra­du­si drau­gų Es­ti­jo­je.

Vie­nas iš at­ei­ties pla­nų VVG tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je – dvi­ra­čių marš­ru­tas per kai­miš­ką­sias ra­jo­no vie­to­ves.

Pa­si­džiaug­ta ir nau­jo­ve – nuo šių me­tų ben­druo­me­nės ga­li reng­ti ne tik di­de­lius, kaip lig šiol, bet ir ma­žus – nuo 5000 li­tų pro­jek­tus. Tai pa­dės ben­druo­me­nėms reng­ti gra­žias šven­tes ir įvai­rius ren­gi­nius.

 

12-21-1_straipsnio_3_nuotr

Mo­ky­muo­se da­ly­va­vu­siems VVG na­riams bu­vo įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai.


Ren­gi­nio me­tu VVG pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Kai­mo ben­druo­me­nių ak­ty­vis­tus jis va­di­no kai­mo švy­tu­riais ir dė­ko­jo jiems už iš­tver­mę ir dar­bą be at­ly­gio.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no pir­ma­sis VVG pir­mi­nin­kas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas Jis pa­tei­kė su­klus­ti ver­čian­čius skai­čius – per VVG gy­ve­ni­mo me­tus ži­nių se­mi­na­ruo­se, mo­ky­muo­se sė­mė­si net 500 kai­mo ak­ty­vis­tų.

Prieš 10 me­tų pir­ma­sis part­ne­rys­tės idė­ją Uk­mer­gė­je pa­skel­bė ir VVG krikš­ta­tė­viu ta­po Sta­nis­lo­vas Rim­kus. Jis svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius, o pats bu­vo ap­do­va­no­tas už Uk­mer­gė­je pa­skleis­tą part­ne­rys­tės idė­ją.

Pir­mi­nin­kė K. Ste­pa­no­va taip pat ap­do­va­no­jo la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių ben­druo­me­nių na­rius, va­do­vus.

Šiuo me­tu ra­jo­ne vei­kia 31 kai­mo ben­druo­me­nė. Pa­ti nau­jau­sia iš jų – Nuo­te­kų. Kai­mų ak­ty­vis­tus svei­ki­no ir Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė, ei­lė­mis į šven­tės da­ly­vius krei­pė­si ak­ty­vus ben­druo­me­ni­nin­kas po­etas Vin­cas Luk­ša.

Bu­vo ap­do­va­no­ti trys ak­ty­viau­si se­niū­nai: Vep­rių – Da­lė Ur­bo­nie­nė, Žel­vos – Kęs­tu­tis Mi­ka­la­jū­nas, Deltuvos – Sal­vi­jus Stim­bu­rys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų