Pagerbti siūlo ir kultūros darbuotojus, ir jos rėmėjus

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je iki šiol kas­met bū­da­vo ren­ka­mi ir ap­do­va­no­ja­mi la­biau­siai nu­si­pel­nę kul­tū­rai dar­buo­to­jai bei sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­rius. Šią tra­di­ci­ją siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja. Nau­jus ap­do­va­no­ji­mų su­tei­ki­mo nuo­sta­tus ket­vir­ta­die­nį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­bos na­riai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė sa­ko, kad to­kia min­tis sky­riaus dar­buo­to­jams ki­lo iš no­ro pa­gerb­ti sa­vo rė­mė­jus, pa­dė­ko­ti jiems ir pa­ro­dy­ti, ko­kia reikš­min­ga ra­jo­no kul­tū­rai yra jų pa­ra­ma.

Taip pat kir­ba ne­drą­si min­tis, kad tai pa­ska­tins ir dau­giau ra­jo­no įmo­nių, pri­va­čių as­me­nų pri­si­dė­ti prie to, kad kul­tū­ros dar­buo­to­jų gal­vo­se gi­mę pla­nai ir idė­jos įgau­tų re­a­lų pa­vi­da­lą, džiu­gin­tų ir švies­tų uk­mer­giš­kius.

„Kul­tū­ros rė­mė­jų ra­jo­ne tu­ri­me tik­rai ne­ma­žai. Ir fi­nan­siš­kai, ir do­va­no­da­mi įvai­rių me­džia­gų ar pa­sko­lin­da­mi trans­por­to prie­mo­nes jie pa­re­mia ren­gi­nius, bū­re­lius ar vyk­do­mus pro­jek­tus. Ta­ry­bos na­riai iš pa­teik­tų kan­di­da­tū­rų pa­gal tam tik­rus kri­te­ri­jus iš­rink­tų vie­ną Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tą“, – sa­ko L. Ge­ruls­kie­nė.

Pa­gal jos pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą vie­to­je anks­čiau tri­jų kas­met ap­do­va­no­ja­mų ge­riau­sių kul­tū­ros – kul­tū­ros cen­tro, bib­lio­te­kos ir mu­zie­jaus – dar­buo­to­jų bū­tų ap­do­va­no­ja­mas vie­nas.

Pa­reng­tuo­se ir ta­ry­bai svars­ty­ti siū­lo­muo­se nuo­sta­tuo­se sa­ko­ma, kad Ge­riau­sio me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­das su­tei­kia­mas ra­jo­no ta­ry­bos įsteig­tų kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jams už nuo­pel­nus jų prak­ti­nė­je veik­lo­je, pa­sie­ki­mus, reikš­min­giau­sius dar­bus kul­tū­ros sri­ty­je, vi­suo­me­nės kul­tū­ros, ben­draž­mo­giš­kų­jų ir pi­lie­ti­nių ver­ty­bių ug­dy­mą.

Sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­ją siū­lo­ma su­teik­ti už dai­lės, mu­zi­kos, te­at­ro, šo­kio, li­te­ra­tū­ros, pub­li­cis­ti­kos ir ki­to­se kū­ry­bos sri­ty­se pa­siek­tą iš­skir­ti­nį re­zul­ta­tą, įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to no­mi­na­ci­ja bū­tų su­tei­kia­ma už ma­te­ria­lią ir ki­to­kių for­mų pa­ra­mą ar pa­gal­bą kul­tū­ros įvy­kių vyks­mui, kū­ry­bi­nių pro­ce­sų rai­dai, kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir kū­ry­bi­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui.

Siū­lo­ma, kad ge­riau­si me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jai, sėk­min­giau­sių kū­ry­bi­nių pro­jek­tų au­to­riai ir Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tai bū­tų skel­bia­mi kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 15-ąją – tarp­tau­ti­nės Kul­tū­ros die­nos me­tu. Jiems – Ge­riau­sio me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jo lau­re­a­to di­plo­mas ir pi­ni­gi­nė pre­mi­ja, Sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­riaus di­plo­mas, H. Ora­kaus­ko skulp­tū­rė­lės „Svei­ki­nu“ re­pli­ka ir pi­ni­gi­nė pre­mi­ja bei Me­tų kul­tū­ros me­ce­na­to di­plo­mas ir ver­tin­gas dai­lės kū­ri­nys.

Pre­mi­jos var­dų no­mi­na­ci­joms ir lė­šos dai­lės kū­ri­nių įsi­gi­ji­mui bū­tų ski­ria­mos iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų