Palanga ginasi mokesčiais ir draudimais

 

Va­sa­riš­kai šil­ti orai ge­na bū­rius po­il­siau­to­jų į Pa­lan­gą. Daug ko at­si­sa­kę na­muo­se, dė­ję li­tą prie li­to, pla­čiai at­la­po­ja pi­ni­gi­nę ku­ror­te. De­ja, dau­ge­lis grį­žu­sių­jų tvir­ti­na – gra­žuo­lė Pa­lan­ga šie­met ne vi­lio­ja po­il­siau­to­jus, bet tie­siog stu­mia juos nuo sa­vęs.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dar ne­nu­su­kus nuo au­to­ma­gist­ra­lės, lau­kia vir­ti­nė pa­lan­giš­kių, siū­lan­čių iš­si­nuo­mo­ti kam­ba­rius. Ki­ta gru­pe­lė vie­ti­nių po­il­siau­to­jų „ty­ko­ja“ au­to­bu­sų sto­ty­je. Daž­niau­siai siū­lo­mi kam­ba­riai yra „ar­ti jū­ros“. Ta­čiau nu­vy­kus į vie­tą ji ga­li pa­si­ro­dy­ti ne taip ir ar­ti. An­tra ver­tus, at­stu­mas nė­ra kon­kre­tus da­ly­kas, dėl ku­rio ga­lė­tum gin­čy­tis.

 

Marga Palangos minia.

Galima pasideginti ir ore...
Gedimino Nemunaičio nuotr.

 
Mo­ka iš­nau­do­ti erd­ves

Ma­žiau­sia kai­na, už ku­rią mies­to gy­ven­to­jai įsi­lei­džia žmo­gų į kam­ba­rį su ben­dru tu­a­le­tu ir vir­tu­vė­le, – 15 li­tų. Nu­si­praus­ti už to­kią kai­ną ga­li tek­ti kie­me įreng­to­je praus­tu­vė­je.

Vie­na pa­lan­giš­kė pa­siū­lė lo­vą Ne­rin­gos gat­vė­je, ne­to­li jū­ros, už dvi­de­šimt li­tų. Ke­tur­vie­čia­me pa­lė­pės kam­ba­rė­ly­je be ke­tu­rių lo­vų dau­giau ne­bu­vo jo­kių bal­dų – la­ga­mi­nų nė ne­ver­ta iš au­to­mo­bi­lio temp­ti... Prie jau mi­nė­tų „pa­to­gu­mų“ – ben­dro tu­a­le­to ir vir­tu­vės – ga­ran­tuo­ja­mas ben­dras du­šas. Są­ly­ga – jei su­lauk­si sa­vo ei­lės. Mat kam­ba­rys bu­vo pa­žy­mė­tas de­vy­nio­lik­tu nu­me­riu – kas ži­no, kiek jų na­me ir ūki­niuo­se pa­sta­tuo­se yra iš vi­so... Ką jau ką, o iš­nau­do­ti erd­ves pa­lan­giš­kiai mo­ka. Iš ma­žiau­sio lan­ge­lio pa­lė­pė­je daž­nai ky­šo orą gau­dan­čio po­il­siau­to­jo gal­va. Apie čia įsi­kū­ru­sius gy­ven­to­jus by­lo­ja ir ati­da­ry­tos stik­li­nių ve­ran­dų du­rys, tarp­du­riuo­se džiūs­tan­tys apa­ti­niai dra­bu­žiai.

Kas­ty­čio gat­vė­je, taip pat jū­ros kai­my­nys­tė­je, pa­vy­ko ras­ti vi­sai pa­do­rų ke­tur­vie­tį kam­ba­rį už pus­an­tro šim­to li­tų. Šei­mi­nin­kai, ne­se­niai re­mon­ta­vę na­mą, ne­pa­mir­šo ir gy­ven­to­jų pa­to­gu­mų. Tu­a­le­tas ir du­šas – tik kam­ba­rio gy­ven­to­jams. Tie­sa, vir­tu­vė­lė įreng­ta ūki­nia­me pa­sta­te. Ta­čiau na­me esan­čio­je vir­tu­vė­je iš pa­gar­bos nuo­mi­nin­kams bly­nų ne­ke­pa ir pa­tys šei­mi­nin­kai – kad ne­pri­rūk­tų.

Ke­tu­rios žvaigž­du­tės ga­li nu­vil­ti

Apar­ta­men­tuo­se – te­le­vi­zo­rius su ka­be­li­ne te­le­vi­zi­ja, du­šas, šal­dy­tu­vas, vir­tu­vė­lė, šei­mi­nin­kų ma­ny­mu, ver­ta 260 li­tų pa­rai. Tiek pa­pra­šė už dvie­jų kam­ba­rių apar­ta­men­tus Pa­lan­gos cen­tre esan­čia­me pra­ban­gia­me na­me. Iki jū­ros, ku­ri lyg ko­kia ma­gė kei­čia kam­ba­rių bei pa­slau­gų kai­nas, – vi­sai ne­ma­žas ga­ba­liu­kas. Nors pus­ry­čiai į kai­ną daž­niau­siai ne­įei­na, ga­li juos už­si­sa­ky­ti už at­ski­rą mo­kes­tį.

Ne­nu­steb­ki­te, jei ser­vi­so vir­šū­nės ne­su­lauk­si­te ir bran­giuo­se vieš­bu­čiuo­se. Ke­tu­rių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je, už vien­vie­tį kam­ba­rį se­zo­no me­tu su­mo­kė­ję 265 li­tus, kam­ba­rių tvar­ky­to­jo ap­si­lan­ky­mo žen­klų ga­li­te ir ne­pa­ma­ty­ti. Kva­pą sklei­džian­čia šiukš­lia­dė­že kar­tais ten­ka pa­si­rū­pin­ti ir pa­tiems. Pa­rei­ka­la­vus to iš ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo, kam­ba­ri­nė tu­ri pa­si­tei­si­ni­mą: „Kon­tei­ne­riai už­ra­kin­ti – ne­ga­liu iš­mes­ti“.

Kam­ba­rių kai­nas dik­tuo­ja ir sa­vait­ga­lis ar šven­čių die­nos. To­mis die­no­mis at­vy­ku­siems po­il­siau­to­jams pi­ni­gi­nę tu­ri at­ver­ti pla­čiau.

Klien­tų ne­vi­lio­ja su­grįž­ti

Ne­džiu­gi­na ku­ror­tas va­sa­ro­to­jų šie­met ne tik šok­te­lė­ju­sio­mis kai­no­mis. Pa­lan­gą pa­lie­ka nu­si­vy­lę ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be ka­vi­nė­se, par­duo­tu­vė­se.

Po­il­siau­to­jai sa­ko, jog ap­si­lan­kius juo­se at­ro­do, kad šie­met vi­si Pa­lan­gos ver­sli­nin­kai pa­mir­šo pa­grin­di­nį ver­slo prin­ci­pą – kon­ku­ruo­ti dėl kiek­vie­no lan­ky­to­jo, da­ry­ti vis­ką, kad jis su­grįž­tų dar bent kar­tą. Ti­ki­ma­si be di­de­lių pa­stan­gų pel­ną su­si­krau­ti iš at­si­tik­ti­nių lan­ky­to­jų, ma­žiau­siai su­kant gal­vą apie su­ga­din­tą klien­to nuo­tai­ką ir ge­rą sa­vo var­dą.

Pa­tie­ka­lų por­ci­jos „su­si­trau­kė“

Cen­tri­nė­se ku­ror­to gat­vė­se įsi­kū­ru­sių ka­vi­nių sa­vi­nin­kai, iš pir­mo žvilgs­nio, ro­dos, ne­pa­mir­šo pro ša­lį ei­nan­čių po­ten­cia­lių sa­vo klien­tų – pra­ei­vių. Net vi­du­ry ša­li­gat­vio ke­lią ga­li už­sto­ti sto­vas su su­ra­šy­to­mis pa­trauk­lio­mis kai­no­mis, ak­ci­jo­mis. Ce­pe­li­nai, ba­lan­dė­liai – 10 li­tų, bul­vių plokš­tai­nis, lie­ti­niai su įda­rais, že­mai­čių bly­nai ar ki­ti lie­tu­vio skran­džiui ar­ti­mi pa­tie­ka­lai – 6-8. Alaus bo­ka­las – pen­ki, vy­no tau­rė – nuo še­šių li­tų. At­ro­do, kai­nos pri­ei­na­mos net su plo­nes­ne pi­ni­gi­ne at­va­žia­vu­siam po­il­siau­to­jui.

Eg­zo­tiš­kes­nių pa­tie­ka­lų kai­nos – aukš­tes­nės. Bly­ne­liai su rau­do­nai­siais ik­rais, rū­ky­tas un­gu­rys – tris­de­šimt li­tų už por­ci­ją, ryk­lio keps­nys – per dvi­de­šimt. Ta­čiau gur­gian­čio iš al­kio skran­džio šei­mi­nin­kas ku­ror­te daž­nai tam­pa iš­lai­dus ir at­si­pa­lai­da­vęs. Tik su­lau­kęs tos aki­mir­kos, kai iš­sva­jo­ta­sis pa­tie­ka­las at­si­ran­da prieš jo no­sį, su­pran­ta esąs ge­ro­kai ap­mul­kin­tas.

Por­ci­jos la­biau pri­me­na vai­kiš­kas nei skir­tas al­kį nu­ma­rin­ti per ban­gas ge­rą pus­die­nį šo­ki­nė­ju­siam ar ke­lis ra­tus apie par­ką ap­su­ku­siam klien­tui. Po to­kių kuk­lių pie­tų ar va­ka­rie­nės tik­rai ne­truk­si iš­alk­ti. Kir­mi­nas pil­ve ap­si­gy­vens, kol pa­siek­si na­mus.

Ak­ci­jos daž­niau­siai tik po­pie­ri­nės

Gra­žio­mis iš­ka­bo­mis, ža­dan­čio­mis pir­kė­jui vi­so­kių ak­ci­jų, „pa­si­puo­šė“ ir pri­va­čios par­duo­tu­vė­lės, kios­kai. De­ja, rė­kian­ti re­kla­ma bei ak­ci­jų pa­ža­dai daž­nai lie­ka vit­ri­no­se. Vie­nos par­duo­tu­vė­lės lan­ge di­de­lės rai­dės ra­gi­no pirk­ti dvie­jų lit­rų sul­čių pa­kuo­tę. Ža­dė­jo do­va­nų – vai­kiš­kus nar­dy­mo aki­nius. „Pir­mą kar­tą apie tai gir­džiu“, – at­vė­si­no pa­tik­lų pir­kė­ją krau­tu­vė­lės par­da­vė­ja, ma­tyt, ne­skai­tan­ti „vie­ti­nės spau­dos“...

Ak­ci­jų iš­si­gy­nė ir jas vi­so­je ša­ly­je tai­kan­ti pi­ce­ri­ja „Či­li Pi­ca“. „Pa­lan­go­je ne­ga­lio­ja jo­kios tin­klo nuo­lai­dų kor­te­lės“, – be­trau­kiant kor­te­lę pa­si­girs­ta griež­tas pa­da­vė­jos bal­sas. Ga­li tei­sy­bės ieš­ko­ti žmo­gaus tei­ses gi­nan­čio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se... Bet pri­si­mi­nęs, kad Pa­lan­go­je esi tam, kad pail­sė­tum, at­si­pa­lai­duo­tum, spjau­ni į tą nuo­lai­dą ir už­si­sa­kai...

Va­ka­ri­nio pa­ra­do J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je srau­te ga­li­ma pa­ma­ty­ti mer­gi­nas, ne­ši­nas ro­žių krep­šiais. Iš to­lo nu­si­žiū­rė­ju­sios at­ei­nan­čią po­re­lę ar­ba už­su­ku­sios į ka­vi­nės vi­dų, vy­riš­kiams siū­lo pirk­ti gė­lę ir pa­do­va­no­ti sa­vo šir­dies da­mai. Ka­dan­gi ant­ro­ji pu­sė sto­vi ša­lia, varg­šui be­lie­ka ar­ba trauk­ti iš ki­še­nės pi­ni­gi­nę, ar­ba nu­raus­ti ir at­si­sa­ky­ti.

Pa­plū­di­mio ma­lo­nu­mai kai­nuo­ja

Lai­mė, dar ga­li­me mė­gau­tis ne­mo­ka­mais pa­plū­di­miais. Smė­lis, sau­lė, jū­ra – ne­mo­ka­mai. Ta­čiau taip at­ro­do tik iš pir­mo žvilgs­nio. Van­dens at­rak­cio­nai – nuo dvi­de­šim­ties li­tų. Kai­na ky­la pri­klau­so­mai nuo pra­mo­gos me­tu pri­si­ga­mi­nan­čio ad­re­na­li­no kie­kio.

Vai­kus vi­lio­ja pri­pu­čia­mi ba­tu­tai. Ypač jie ma­žų­jų dė­me­sį pa­trau­kia tuo­met, kai ener­gin­gai ju­da. Tam rei­ka­lui la­bai tin­ka sa­vi vai­kai ar anū­kai. Pus­die­nį vai­kų dė­me­sio ne­su­lau­ku­si prie ba­tu­to sė­din­ti mo­čiu­tė skamb­te­lė­jo anū­kė­liui, tas pa­strak­sė­jo de­šimt mi­nu­čių ir – efek­tas ga­ran­tuo­tas. Ke­lios mi­nu­tės šio vai­kiš­ko ma­lo­nu­mo – pen­ki li­tu­kai.

Pa­si­le­pin­ti pa­plū­di­my nu­si­tei­kęs ir tė­tis – kuo jis blo­ges­nis. Alaus bo­ka­las pa­jū­rio už­kan­di­nė­je – še­ši li­tai. Dar ko­kių de­šim­ties pri­reiks, jei ką nors su­kram­ty­ti su­ma­nys ir ma­my­tė. O jei dar vi­sa tri­ju­lė ar ket­ver­tu­kas ap­si­lan­kys čia pat ant kran­to pa­sta­ty­ta­me tu­a­le­te?.. Ap­si­lan­ky­mas ja­me kai­nuo­ja du li­tus. Jei nu­sprę­si­te, kad jū­sų šei­mos al­bu­mui trūks­ta nuo­trau­kos su ryš­kias­pal­ve pa­pū­ga, bež­džio­nė­le ar smaug­liu, tai jums kai­nuos pen­kio­li­ka li­tų. Šią arit­me­ti­kos pa­mo­kė­lę dar bū­tų ga­li­ma tęs­ti.

Šie­met ver­sli­nin­kai ban­do įpirš­ti po­il­siau­to­jams gul­tus. Die­nai jį iš­si­nuo­mo­ti ga­li­ma už de­šimt li­tų. Pu­sės pi­ni­gų nė ne­ban­dy­ki­te at­si­im­ti, jei nuo pie­tų pra­dės ly­ti.

Au­to­mo­bi­lį Pa­lan­go­je ge­riau­sia pa­mirš­ti – va­lan­dai pa­li­kę gat­vė­je su­mo­kė­si­te tris li­tus. Ap­suk­res­ni pa­lan­giš­kiai, gy­ve­nan­tys ar­čiau jū­ros, at­vy­ku­sie­siems į pa­plū­di­mį au­to­mo­bi­liu siū­lo sa­vo kie­mus. Aiš­ku, taip pat ne už dy­ką.

Kamš­čiuo­se – va­lan­dos

Ke­lio­nė na­mo au­to­ma­gist­ra­le Klai­pė­da–Vil­nius – pas­ku­ti­nis juo­das štri­chas atos­to­gų Pa­lan­go­je spal­vų pa­le­tė­je. Įveik­ti ke­le­tą ke­lio dar­bų re­mon­tų bar­je­rų ga­li pri­reik­ti ge­ro pus­die­nio. Vie­ni uk­mer­giš­kiai, po il­go­jo sa­vait­ga­lio iš Pa­lan­gos iš­va­žia­vę ket­vir­tą va­lan­dą po pie­tų, na­mus pa­sie­kė apie vie­nuo­lik­tą va­ka­ro. Nu­spren­dę va­žiuo­ti per Kau­ną, sa­vo su­ma­ny­mo ga­vo at­si­sa­ky­ti ir grįž­ti į Kė­dai­nių ke­lią, nes pa­lei Kau­ną vėl lau­kė ki­lo­met­ri­nės au­to­mo­bi­lių ei­lės. Kur kas grei­čiau įveik­ti at­stu­mą pa­si­se­kė tiems, ku­rie marš­ru­tą į Uk­mer­gę pa­si­rin­ko per Kre­tin­gą.

 

Norinčių iš arčiau apžiūrėti beždžionėlę netrūksta, bet fotografuotis labai neskubama.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų