Palikimas kitai tarybai – patvirtintas biudžetas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2011 me­tų biu­dže­tas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo tei­kia­ma tvir­tin­ti 93 mln. 445 tūkst. li­tų pa­ja­mų ir 101 mln. 145 tūkst. li­tų iš­lai­dų biu­dže­tas. Iš­lai­dos ja­me pa­ja­mas vir­ši­ja 7 mln. 700 tūkst. li­tų.

Lė­šos nu­ma­ty­tos Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo bei tu­riz­mo plėt­ros, Kai­mo plėt­ros, Vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros plėt­ros, Ap­lin­kos ap­sau­gos, Ži­nių vi­suo­me­nės plėt­ros, Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos, Kul­tū­ros pa­slau­gų plėt­ros, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to plėt­ros ir Sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo pro­gra­moms vyk­dy­ti.

Di­džiau­sią biu­dže­to da­lį su­val­gys švie­ti­mas, biu­dže­te pa­va­din­tas Ži­nių vi­suo­me­nės plėt­ros pro­gra­ma, – apie 47 mln. li­tų. Tai su­da­ro be­veik pu­sę vi­so biu­dže­to. Per­nai švie­ti­mui te­ko 56 proc.

Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos pro­gra­mai ski­ria­ma be­veik 22 mln. li­tų ar­ba 22 proc. vi­so biu­dže­to. Pra­ei­tais me­tais šio­je ei­lu­tė­je bu­vo 16 proc.

Sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo pro­gra­mai vyk­dy­ti biu­dže­te nu­ma­ty­ta be­veik 12,2 mln. li­tų – 12 proc. vi­so ra­jo­no pi­ni­gi­nės tu­ri­nio. Ma­no­ma, kad šios su­mos už­teks iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, ne­įve­dant pri­va­lo­mos ne­ap­mo­ka­mų atos­to­gų bei ki­tų tau­py­mo pro­gra­mų tvar­kos. Be­veik to­kią pa­čią da­lį šios ei­lu­tės pi­ni­gai su­da­rė ir per­nykš­čia­me biu­dže­te.

Kul­tū­ros pa­slau­gų plėt­ros pro­gra­mai at­sei­kė­ta apie 3,8 mln. li­tų – be­veik 4 proc. vi­sos su­mos, Kai­mo plėt­ros pro­gra­mai –  2,7 mln. li­tų ar­ba 3 proc. vi­so biu­dže­to.

Ma­žiau­siai skir­ta lė­šų vyk­dy­ti Kū­no kul­tū­ros ir spor­to bei Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo bei tu­riz­mo plėt­ros pro­gra­moms. Šio­se ei­lu­tė­se esan­tys skai­čiai ne­su­da­ro nė vie­no pro­cen­to ben­dros biu­dže­to su­mos.

Pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais pa­di­dė­jo Ap­lin­kos ap­sau­gos pro­gra­mai skir­tos lė­šos. Be­veik 4,2 mln. li­tų su­da­ro 4 proc. biu­dže­to. Per­nai ši da­lis bu­vo 1,5 proc.

Pra­ėju­siais me­tais pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas sie­kė 80,5 mln. li­tų. Me­tų pa­bai­go­je pa­aiš­kė­jo, kad į sa­vi­val­dy­bės ki­še­nę su­plau­kė be­veik 94 mln. ar­ba 102,1 proc. pla­nuo­tų pa­ja­mų.

Svars­tant šių me­tų ra­jo­no biu­dže­tą ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­gir­do nuo­mo­nių, jog to­kio iki ga­lo „ne­iš­dis­ku­tuo­to bei ne­at­sa­kin­gai pa­teik­to“ biu­dže­to dar ne­bu­vo. Ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma po­sė­džio da­ly­vių nu­spren­dė, kad šis pa­li­ki­mas ki­tos su­dė­ties ta­ry­bai bei ra­jo­no gy­ven­to­jams bus tin­ka­mas. Do­ku­men­tas bu­vo pa­tvir­tin­tas, at­si­žvel­gus į kai ku­riuos ko­mi­te­tuo­se pa­teik­tus pa­siū­ly­mus.

 

Eta­tų ko­rek­ci­ja

 

Įsi­ga­lio­jus LR ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mui, nuo me­tų pra­džios sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­be­vyk­do ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jos. To­dėl ten­ka nai­kin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ro­je ka­ro prie­vo­lės spe­cia­lis­to eta­tą.

Tuo tar­pu dar vie­ną spe­cia­lis­tą siū­lo­ma įdar­bin­ti Ju­ri­di­nia­me sky­riu­je, ku­ria­me šiuo me­tu yra 4 eta­tai.

Ar tai bus tas pats as­muo, iki šiol dir­bęs ka­ro prie­vo­lės spe­cia­lis­tu, kol kas ne­bu­vo svars­to­ma.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­jos Zi­nos Kur­me­lie­nės, dabar vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros ta­po su­dė­tin­ges­nės. Per me­tus sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­ma per 200 pir­ki­mų. Dar­buo­to­jų dar­bo krū­viai yra la­bai di­de­li.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už spren­di­mą ko­re­guo­ti eta­tų skai­čių.

 

Pa­di­di­no di­rek­to­riaus al­gą

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mu ta­ry­ba sky­rė 40 proc. prie­dą prie tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­riui Sta­nis­lo­vui Lau­ri­na­vi­čiui.

Prie­das skir­tas už tie­sio­gi­nį dar­bą su ne­įga­liais ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais. Šiuo me­tu vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na 9 ne­įga­lūs ir 19 spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų. Anot Vai­ko tei­sių  ap­sau­gos skyriaus ve­dė­jos As­tos Le­o­na­vi­čie­nės, jų glo­bos ir ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mas rei­ka­lau­ja ati­tin­ka­mos kva­li­fi­ka­ci­jos ir il­ga­me­tės pe­da­go­gi­nės pa­tir­ties.

Di­rek­to­riui skir­tą prie tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo prie­dą nu­ma­to­ma mo­kė­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

 

Vai­kams – ma­žiau

 

Siū­ly­ta nu­sta­ty­ti 1850 li­tų vie­no mė­ne­sio iš­lai­ky­mo iš­lai­das vie­nam Vai­kų glo­bos na­mų ug­dy­ti­niui. Ta­čiau ši su­ma su­ma­žin­ta iki 1650 li­tų.

Vi­du­ti­niš­kai vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na 96 vai­kai.

Įstai­go­je yra pa­tvir­tin­ti 53 dar­buo­to­jų eta­tai. Dau­giau­sia iš­lai­dų ten­ka dar­bo už­mo­kes­čiui ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms, mi­ty­bai bei ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms.

Ta­ry­bos na­riai nu­spren­dė, kad šių iš­lai­dų pa­kaks vai­ko nor­ma­lių gy­ve­ni­mo po­rei­kių – ug­dy­mo, mi­ty­bos, hi­gie­nos, bui­ti­nių, svei­ka­tos prie­žiū­ros – už­tik­ri­ni­mui.

Ka­dan­gi lab­da­ros bū­du gau­na­ma pa­ta­ly­nės, ap­ran­gos ir ki­tų bui­ties pre­kių, tai su­tau­po­mas ati­tin­ka­mas kie­kis lė­šų. Ki­taip nu­ro­dy­ta kai­na bū­tų di­des­nė.

Per­nai vie­no vai­ko iš­lai­ky­mui bu­vo ski­ria­ma 1850 li­tų. Pa­sak A. Le­o­na­vi­čie­nės, ma­žė­ja vai­kų, iš­lai­ko­mų vals­ty­bės, o vals­ty­bės do­ta­ci­ja ne­si­kei­čia. Tuo­met sa­vo in­dė­lį nu­spren­dė ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bė. Vai­kų glo­bos na­mai kol kas iš­si­lai­kys su šia su­ma, ta­čiau jei ir to­liau taip vis­kas brangs, pi­ni­gų trūks.

 

Pa­sko­la I

 

Va­do­vau­da­ma­si įsta­ty­mais, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė im­ti pa­sko­lą iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos. Ji bū­tų skir­ta in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams, įgy­ven­di­na­miems pa­gal 2007-2013 me­tų ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo stra­te­gi­ją, fi­nan­suo­ti. Jos dy­dis – apie 1 mln. 430 tūkst. li­tų.

Sko­li­ni­mo­si lai­kas – pen­kio­li­ka me­tų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­tin­ka, kad ne­įvyk­džius įsi­pa­rei­go­ji­mų, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui pri­klau­san­čių gau­ti vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų bū­tų iš­skai­čiuo­ta ga­ran­tuo­ta su­ma.

Per­nai sa­vi­val­dy­bė iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams fi­nan­suo­ti pa­si­sko­li­no apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Ka­dan­gi su­tar­tis il­ga­lai­kė, jos dar ne­grą­ži­no.

 

Pa­sko­la II

 

Nu­ma­to­ma im­ti dar vie­ną – apie 5,8 mln. li­tų il­ga­lai­kę ban­ko pa­sko­lą 2011 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nu­ma­ty­tiems in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. Ta­ry­ba šį sa­vi­val­dy­bės žings­nį pa­lai­mi­no.

Va­do­vau­da­ma­si Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, sa­vi­val­dy­bė ga­li im­ti il­ga­lai­kes pa­sko­las in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, sa­vi­val­dy­bės tur­tui įsi­gy­ti, sko­loms deng­ti. Sa­vi­val­dy­bės sko­la ne­ga­li vir­šy­ti 40 proc. pa­tvir­tin­tų tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mų.

Pla­nuo­ja­mos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šių me­tų  biu­dže­to pa­ja­mos – apie  93,5 mln. li­tų. Va­do­vau­jan­tis pa­tvir­tin­tais tei­sės ak­tais, sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­ti fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ne­ga­li vir­šy­ti 29 mln. 178 tūkst. li­tų.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė ban­kams sko­lin­ga apie 17,1 mln. li­tų. Šie­met grąži­nu­si apie 3,5 mln. li­tų sko­los ir pa­si­sko­li­nu­si pa­tvir­tin­tą su­mą, sa­vi­val­dy­bė bus sko­lin­ga ban­kams per 21 mln. li­tų.

 

Da­li­no mo­ki­nio krep­še­lį

 

Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Mo­ki­nio krep­še­lio ap­skai­čia­vi­mo ir pa­skirs­ty­mo me­to­di­ko­je nu­ro­do­ma, kad spe­cia­li tiks­li­nė do­ta­ci­ja mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti pa­skirs­to­ma mo­kyk­loms ir sa­vi­val­dy­bei. Šie­met sa­vi­val­dy­bei ski­ria­ma 6 proc., o mo­kyk­loms – 94 proc. spe­cia­lios tiks­li­nės do­ta­ci­jos.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pa­aiš­ki­no, kad pa­gal šią me­to­di­ką sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę sa­vo nuo­žiū­ra pa­skirs­ty­ti 6 proc. krep­še­lio lė­šų. Ta­ry­bos na­riams iš­dės­ty­tas pro­jek­tas, kaip jas siū­lo­ma iš­da­lin­ti, ne­pri­eš­ta­rau­ja Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tai me­to­di­kai.

 

Su­ma­ži­no ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį

 

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jus dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ben­dro­sios nuo­sa­vy­bės tech­ni­nės prie­žiū­ros bei ad­mi­nist­ra­vi­mo ta­ri­fus. Nu­tar­ta su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį nuo 0,25 iki 0,1 li­to už kvad­ra­ti­nį met­rą. Tuo pa­čiu pa­di­din­ti tech­ni­nės prie­žiū­ros mo­kes­tį nuo 0,12 iki 0,27 li­to už kvad­ra­ti­nį met­rą. Apie eks­plo­a­ta­ci­jos mo­kes­čio pa­nau­do­ji­mą bus in­for­muo­ja­mi dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.

Eks­plo­a­ta­ci­jos ta­ri­fas bu­vo pa­tvir­tin­tas prieš ket­ve­rius,  ad­mi­nist­ra­vi­mo – prieš dve­jus me­tus. Uk­mer­gės ben­druo­me­nės na­riai ne kar­tą prie­kaiš­ta­vo UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui, kad su­ren­ka­mas ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis pa­nau­do­ja­mas ne­efek­ty­viai, o jo nau­do­ji­mas ne­kon­tro­liuo­ja­mas. Ru­de­nį bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė pro­ble­moms dėl Uk­mer­gės bu­tų ūkio veik­los iš­tir­ti. Dar­bo gru­pė su­rin­ko do­ku­men­tus, pa­tei­kė ata­skai­tą. Jos pa­grin­du pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fų pa­tvir­ti­ni­mo.

 

Pla­nas – tre­jiems me­tams

 

Po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­tas bei pa­tvir­tin­tas ra­jo­no po­rei­kius ati­tin­kan­tis trum­pa­lai­kis stra­te­gi­nis plėt­ros pla­nas. Jis su­da­ry­tas tre­jiems me­tams.

Pa­sak In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­jos Ri­mos Boš­ke­vi­čie­nės, šio pla­no įgy­ven­di­ni­mas pri­si­dės prie Uk­mer­gės ra­jo­no plėt­ros pla­na­vi­mo ge­ri­ni­mo.

 

Sky­rė bu­tą

 

So­cia­li­nia­me būs­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je ke­le­tas bu­tų bu­vo įtrauk­ti į sa­vi­val­dy­bės re­zer­vi­nių būs­tų fon­dą. Juos ke­tin­ta pa­nau­do­ti iš­ki­lus bū­ti­ny­bei, pa­vyz­džiui, su­teik­ti būs­tą gais­ro, ki­tos ne­lai­mės at­ve­ju. Ke­tu­ri šio fon­do bu­tai iš­nuo­mo­ti me­di­kams bei po­li­ci­jos dar­buo­to­jams, at­vy­ku­siems dirb­ti iš ki­tų ra­jo­nų. Šiuo me­tu lais­vi li­kę du bu­tai.

Į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus. Jis in­for­muo­ja apie ko­mi­sa­ria­te dėl dar­buo­to­jų sty­giaus iš­ki­lu­sias pro­ble­mas. Jas spren­džia­ma kvie­čiant spe­cia­lis­tus iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių. Ta­čiau iš­lie­ka di­de­lė gy­ve­na­mo­jo būs­to nuo­mos pro­ble­ma.

Pa­va­duo­to­jas pra­šė su­teik­ti ga­li­my­bę tre­jiems me­tams iš­si­nuo­mo­ti tri­jų kam­ba­rių bu­tą, esan­tį Da­riaus ir Gi­rė­no g. 30, Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio pa­tru­lės Auš­ros Čia­pie­nės šei­mai.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Jur­gis Jur­ke­vi­čius per­spė­jo, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams būs­tus skir­ti sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li – tuo rū­pi­na­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir bū­tų pa­žei­džia­mas sta­tu­tas. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis  pa­ti­ki­no, kad bu­tų sky­ri­mas iš re­zer­vi­nio fon­do su sta­tu­tu ne­si­ker­ta. Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė siū­ly­mui skir­ti bu­tą.

Ta­ry­bos na­riai taip pat pa­tvir­ti­no ra­jo­no se­niū­ni­jų me­tų veik­los pro­gra­mas bei iš­klau­sė me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų