Paliko merdėti užrakintame bute

Penk­ta­die­nio va­ka­rą sa­vo na­muo­se pei­liu bu­vo su­ža­lo­tas jau­nas vy­ras. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė įta­ria­mą­ją – nu­ken­tė­ju­sio­jo su­gy­ven­ti­nę.

Vaidotė Griškevičiūtė

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­neš­ti pei­liu su­ža­lo­tą silps­tan­tį jau­nuo­lį bu­vo ga­li­ma tik iš­ėmus bu­to, ku­ria­me įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, du­ris.

Apie ne­lai­mę, nu­ti­ku­sią vie­na­me Jau­ni­mo gat­vės dau­gia­bu­ty­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti apie 20 va­lan­dą. Pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris pra­ne­šė, kad vie­na­me ant­ro­jo aukš­to bal­ko­ne sto­vi krau­ju pa­plū­dęs jau­nuo­lis, ku­ris pra­šo­si pa­gal­bos. Vė­liau iš­gąs­tį pa­ty­ru­si gy­ven­to­ja kri­mi­na­lis­tams pa­sa­kos pa­ste­bė­ju­si į sa­vo bal­ko­ną, esan­tį pir­ma­me aukš­te, la­šan­tį krau­ją. Pa­žvel­gu­si aukš­tyn, iš­vy­do krau­pų re­gi­nį: krau­juo­jan­tį žmo­gų, prieš ne­ten­kant są­mo­nės dar spė­ju­sį už­si­min­ti apie tai, kad į jį dū­rė.

At­vy­kus pa­rei­gū­nai ra­do už­ra­kin­tas bu­to, ku­ria­me įvy­ko ne­lai­mė, du­ris. Ko­pė­čio­mis pa­te­kus į ant­ra­me aukš­te esan­tį bu­tą, lo­vo­je krau­jo kla­ne bu­vo ras­tas są­mo­nę pra­ra­dęs 21 me­tų R. L.

Jau­nuo­lio kak­le ma­tė­si pjau­ti­nė žaiz­da. Jam pa­gal­bą su­tei­kė taip pat per lan­gą į bu­tą pa­te­kę me­di­kai. Tuo me­tu prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­rai spe­cia­lia įran­ga iš­pjo­vė ir iš­ėmė šar­vo du­ris, ir nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę. Įkal­čių ieš­ko­da­mi kri­mi­na­lis­tai ap­žiū­rė­jo bu­tą, ku­ria­me bu­vo įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas.

Jau­nuo­liui at­lik­ta ope­ra­ci­ja. Vė­liau nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo iš­vež­tas gy­dy­tis į Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­kas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė 29 me­tų įta­ria­mą­ją bu­to šei­mi­nin­kę V. S. Ji pri­si­pa­ži­no, kad smo­gė gy­ve­ni­mo drau­gui pei­liu, nes šis ją su­mu­šė.

Už­ra­ki­nu­si du­ris vy­rą ji pa­li­ko mer­dė­ti, o pa­ti iš­ėjo iš na­mų.

V. S. yra ge­rai ži­no­ma po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tams. Pas ją na­muo­se dėl nuo­la­ti­nių iš­ger­tu­vių ir triukš­mo ne sy­kį lan­kė­si po­li­ci­nin­kai, mi­nė­to sky­riaus dar­buo­to­jai. Pas­ta­rie­siems te­ko va­duo­ti iš to­kios ma­mos „glo­bos“ du vai­kus. Šiuo me­tu iš iš­si­tuo­ku­sios mo­ters at­ža­los at­im­tos – jos gy­ve­na su sa­vo tė­čiu.

Įvai­rių in­ci­den­tų šios Jau­ni­mo gat­vės gy­ven­to­jos na­muo­se bū­ta taip pat ne kar­tą. Bu­te daž­nai rink­da­vo­si vy­riš­kių kom­pa­ni­jos, vi­si kar­tu gir­tau­da­vo. Kai­my­nai pa­sa­ko­ja apie die­ną nak­tį iš bu­to sklis­da­vu­sius riks­mus, bar­nius, muš­ty­nes. Nu­ken­tė­ti nuo ne­blai­vių at­ėjū­nų yra te­kę ir pa­tiems kai­my­nams: bu­vo ap­ga­din­tos kai ku­rių iš jų du­rys, ar­šie­ji pra­mo­gau­to­jai ka­bi­nė­da­vo­si prie žmo­nių. Kai­my­nai pa­sa­ko­jo ypač gai­lė­da­vę vi­sa tai ma­ty­da­vu­sių vai­kų.

Kal­ba­ma, jog ir penk­ta­die­nio va­ka­rą, kai bu­vo įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, V. S. gir­ta­vo su sa­vo su­gy­ven­ti­niu ir dar vie­nu vy­riš­kiu.

Mo­ters bu­te jau ku­ris lai­kas dėl sko­lų at­jung­ta elek­tra – tir­ti nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus kam­ba­ry­je kri­mi­na­lis­tams te­ko pa­si­tel­kus pro­žek­to­rius. Kai­my­nai pa­sa­ko­ja prieš ku­rį lai­ką su­ži­no­ję, kad na­me kaž­kas va­gia elek­trą. Iš­si­aiš­ki­nus, kad tai da­rė V. S., jų įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­no. Gy­ven­to­jai su bai­me pri­si­me­na ir tai, kad dėl to vos ne­ki­lo in­ci­den­tas, ga­lė­jęs baig­tis gais­ru.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų