Paminėjome tautos jubiliejų

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai – Va­sa­rio 16-ajai – uk­mer­giš­kiai sky­rė vie­ną tra­di­ci­nį, o vie­ną – vi­siš­kai nau­ją ren­gi­nį.

Tra­di­ciš­kai jau ke­lio­li­ka me­tų Lie­tu­vos vals­ty­bės die­ną ren­gia­mas res­pub­li­ki­nis bė­gi­mas Pa­bais­kas – Uk­mer­gė.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie Laisvės paminklo gėlių padėjo ir policijos pareigūnai.

 

 

11 ki­lo­met­rų ir 600 met­rų dis­tan­ci­ją bė­gi­kai įvei­kė ir šeš­ta­die­nį, va­sa­rio 16-ąją mi­nint 95-ąjį vals­ty­bės ju­bi­lie­jų.

Bė­gi­me da­ly­va­vo 120 bė­gi­kų iš įvai­rių ša­lies mies­tų ir ra­jo­nų. Tarp jų – ke­lio­li­ka mū­sų ra­jo­no at­sto­vų. Įvei­kę star­tą bu­vo ap­do­va­no­ti grei­čiau­si spor­ti­nin­kai, vy­riau­sias, jau­niau­sias ak­ci­jos da­ly­viai. Taip pat pa­gerb­ti šio bė­gi­mo ini­cia­to­riai – Al­gir­das Blauz­dys ir Eu­ge­ni­jus Ma­la­šins­kas.

 

02-19-1_straipsnio_2_nuotr

Sce­no­je – kul­tū­ros cen­tro Sli­žių fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blis „Sie­ma­nys“, va­do­vau­ja­mas Sta­sės No­vi­kie­nės.


 

Prie Lais­vės pa­min­klo mū­sų vals­ty­bės ju­bi­lie­jaus pro­ga bu­vo su­gie­do­tas him­nas, pa­dė­ta gė­lių ir vai­ni­kų.

Ta­čiau iš­kil­mės šie­met bu­vo per­kel­tos į kul­tū­ros cen­trą.

Is­to­ri­nės su­kak­ties ren­gi­nį pra­dė­jo Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė. Ji pri­mi­nė prieš 95 me­tus Lie­tu­vo­je vy­ku­sius įvy­kius. Rem­da­ma­si to me­to spau­da pa­pa­sa­ko­jo, kaip iš­kil­min­gai su pa­ra­dais, vė­lia­vo­mis ir mi­nė­ji­mais Va­sa­rio 16-oji tar­pu­ka­riu bu­vo švęs­ta Uk­mer­gė­je.

 

02-19-1_straipsnio_3_nuotr

Bė­gi­mas Pa­bais­kas – Uk­mer­gė – tra­di­ci­nis Va­sa­rio 16-ajai skir­tas ren­gi­nys.


 

Su­si­rin­ku­siuo­sius su šven­te pa­svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pri­mi­nė, jog esa­me at­sa­kin­gi už Lie­tu­vos plėt­rą – tu­ri­me bū­ti ak­ty­vūs ir pi­lie­tiš­ki.

Taip pat ren­gi­ny­je bu­vo dar sy­kį pa­svei­kin­tos Vil­niaus re­gio­no Di­džio­jo Ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no ap­do­va­no­ji­mus pel­niu­sios uk­mer­giš­kės.

Ta­čiau svar­biau­sia tau­tos ju­bi­lie­jaus aši­mi šie­met ta­po iš­skir­ti­nis ren­gi­nys – pa­trio­ti­nės dai­nos šven­tė „Lie­tu­va – ma­no dai­na“. Ji bu­vo skir­ta ne tik Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, bet ir Uk­mer­gės mies­to įkū­ri­mo 680-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Vi­si no­rin­tie­ji bu­vo kvies­ti pa­reng­ti po ke­lis kū­ri­nius ka­ri­ne–pa­trio­ti­ne te­ma. Or­ga­ni­za­to­riai taip pat kvie­tė kur­ti nau­jas dai­nas apie Uk­mer­gę.

 

02-19-1_straipsnio_4_nuotr

Gė­lės Lie­tu­vos ju­bi­lie­jui.


 

Kon­kur­se nu­skam­bė­jo 26 tė­vy­nei skir­tos dai­nos. Jas at­li­ko su­au­gu­sių­jų ir moks­lei­vių ko­lek­ty­vai bei so­lis­tai.

Vi­siems pa­trio­ti­nės dai­nos at­li­kė­jams bu­vo įteik­ti pa­dė­kos raš­tai ir do­va­nė­lės.

Dai­nos, ge­riau­siai tin­kan­čios tap­ti Uk­mer­gės him­nu, kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti ke­tu­ri kū­ri­niai.

Ko­mi­si­jos spren­di­mu gra­žiau­sia dai­na Uk­mer­gei iš­rink­ta Al­vy­do Pa­drie­zo dai­na „Ma­no ke­lias – Uk­mer­gė“, ku­rią at­li­ko liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Pro­vin­ci­ja“.

Šią dai­ną uk­mer­giš­kiai tik­rai tu­rė­tų iš­girs­ti per Mies­to šven­tę ir ki­tus ren­gi­nius.

UŽ inf.

 02-19-1_straipsnio_5_nuotr


02-19-1_straipsnio_6_nuotr


02-19-1_straipsnio_7_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų