Parašų rinkimas užminė daug mįslių

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ Uk­mer­gė­je su­ren­gė keis­tą „re­fe­ren­du­mą“. Žmo­nės ra­gi­na­mi at­ei­ti į šią įstai­gą ir pa­ra­šu pa­tvir­tin­ti sa­vo va­lią dėl „skai­tik­lio mo­kes­čio“. Ta­čiau toks pa­ra­šų rin­ki­mas dau­ge­liui už­da­vė ne­ma­žai klau­si­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gyventojai skuba atsikratyti įgrisusio mokesčio.

„Mies­to ener­gi­jos“ iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, šiuo me­tu gau­nan­tys va­di­na­mas skai­tik­lių mo­kes­čio są­skai­tas, kvie­čia­mi at­ei­ti į jų įmo­nę ir pa­si­ra­šy­ti ant spe­cia­lių la­pų. Su sa­vi­mi esą rei­kia tu­rė­ti ir as­mens do­ku­men­tą. Ža­da­ma – jei bus su­rink­ta 3500 pa­ra­šų, vi­si Uk­mer­gės gy­ven­to­jai nuo „skai­tik­lio mo­kes­čio“ bus at­leis­ti.

Pra­ne­ši­me pri­me­na­ma, kad šią „iš­skir­ti­nę“ ga­li­my­bę su­tei­kia ne ra­jo­no val­džia, o pa­ti „Mies­to ener­gi­ja“.

 

Džiaugs­mą kei­čia abe­jo­nės

 

Toks „re­fe­ren­du­mas“ su­kė­lė ne­ma­žą su­maiš­tį tarp gy­ven­to­jų, mat „skai­tik­lio mo­kes­čio“ klau­si­mas jau se­niai dau­ge­liui ne­duo­da ra­my­bės. Ne­žiū­rint to, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ši­lu­mos var­to­to­jams ne­tie­kia, są­skai­tas už esą pri­žiū­ri­mus skai­tik­lius uk­mer­giš­kiams siun­čia kas mė­ne­sį.

Ra­jo­no val­džia spau­do­je ir su­si­ti­ki­muo­se su gy­ven­to­jais ne kar­tą ti­ki­no – ši įmo­nė uk­mer­giš­kių ap­mo­kes­tin­ti tei­sės ne­tu­ri.

Aiš­ku, at­si­ra­dus pro­gai at­si­sa­ky­ti mo­kes­čio, šią sa­vai­tę į „Mies­to ener­gi­ją“ plūs­ta uk­mer­giš­kiai. Jie no­riai rai­to sa­vo pa­ra­šus už tai, kad skai­tik­lio mo­kes­čiui ne­pri­ta­ria.

Vis dėlto į re­dak­ci­ją skam­bi­no ne vie­nas uk­mer­giš­kis, šia­me pa­ra­šų rin­ki­me įžvel­gian­tis ne­ge­rų kės­lų. Juo­lab, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas yra už­si­re­gist­ra­vęs da­ly­vau­ti ko­vo 3 die­ną Uk­mer­gė­je vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą. Pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus iki sau­sio 22 die­nos tu­ri su­si­rink­ti 1000 juos pa­lai­kan­čių­jų pa­ra­šų.

 

Sa­vi­veik­la pra­si­len­kia su tei­se

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis sa­ko, kad ne­ty­la te­le­fo­nas ir sa­vi­val­dy­bė­je – žmo­nės no­ri iš­si­aiš­kin­ti, ar to­kie „Mies­to ener­gi­jos“ veiks­mai tei­sė­ti.

R. Jur­gi­lai­čio nuo­mo­ne, tei­si­niu po­žiū­riu to­kia ak­ci­ja yra nie­ki­nė. Jau be­veik tre­ji me­tai, kaip UAB „Mies­to ener­gi­ja“ nė­ra ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­kė­jas, to­dėl ne­tu­ri tei­sės rink­ti šio mo­kes­čio ir spręs­ti apie jo pa­nai­ki­ni­mą.

„Tai tuš­čias ir ne­gud­rus žmo­nių mul­ki­ni­mas. Nei jie ga­li mo­kes­čio pa­keis­ti, nei at­šauk­ti, nei pa­tvir­tin­ti“, – sa­ko ve­dė­jas. Jo nuo­mo­ne, pa­ra­šų rin­ki­mas ga­li bū­ti su­si­jęs su bū­si­mais Sei­mo rin­ki­mais.

 

Į Sei­mą ne­be­tai­ko?

 

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. Stra­vins­kas tei­gia, kad šia ak­ci­ja įmo­nė no­ri pa­ro­dy­ti, kad žmo­nės pa­tys ga­li iš­spręs­ti sa­vo pro­ble­mas. Per dvi die­nas esą su­rink­ta per 400 pa­ra­šų.

Ta­čiau aiš­ku, kad ir to­kiais tem­pais pa­si­ra­šy­da­mi uk­mer­giš­kiai per pen­kias dar­bo die­nas „nor­mos“ ne­įvyk­dys ir 3500 pa­ra­šų, kaip kad rei­ka­lau­ja­ma, su­rink­ta ne­bus.

„Jei ma­ty­si­me, kad uk­mer­giš­kių ak­ty­vu­mas ne­silps­ta ir trūks­ta lai­ko, ga­lė­si­me šį ter­mi­ną pra­tęs­ti“, – ža­da A. Stra­vins­kas.

Jis nei­gė są­ra­šų klas­to­ji­mo ga­li­my­bę ir pa­ti­ki­no, kad vi­si pa­si­ra­šan­tie­ji ma­to sa­vo ei­lės nu­me­rį. Be to, ne­pa­si­ti­kin­tie­siems dėl su­rink­to skai­čiaus pa­ra­šų pa­siū­lė at­ei­ti į įmo­nę ir pa­tik­rin­ti.

Į ko­kias ins­tan­ci­jas ke­liaus uk­mer­giš­kių pa­ra­šai, di­rek­to­rius ne­at­sklei­dė.

A. Stra­vins­kas ka­te­go­riš­kai nei­gė gan­dus, kad skai­tik­lio mo­kes­čio at­si­sa­ky­mo ak­ci­ja kaip nors su­si­ju­si su rin­ki­mais bei jo kaip pre­ten­den­to prie­vo­le su­rink­ti 1000 jį pa­lai­kan­čių­jų pa­ra­šų.

„Net la­pų pa­ra­šams rink­ti ne­su pa­si­ė­męs iš rin­ki­mų ko­mi­si­jos“, – tei­gė jis.

Tai, kad pre­ten­den­tas į kan­di­da­tus Sei­mo rin­ki­muo­se su pa­reiš­ki­niais do­ku­men­tais pas juos ne­pa­si­ro­dė ir pa­ra­šų rink­ti šią sa­vai­tę dar ne­pra­dė­jo, pa­tvir­ti­no ir Uk­mer­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys.

Ne­su­rin­kę rei­kia­mo kie­kio gy­ven­to­jų pa­ra­šų sa­va­ran­kiš­kai sa­ve iš­si­kė­lę pre­ten­den­tai rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ne­ga­li.

 

Ra­do tie­ses­nį ke­lią?

 

Ta­čiau ar­ti­miau­siu lai­ku tik­rai su­ži­no­si­me, ar A. Stra­vins­kas iš tie­sų ne­pa­si­rin­ko ki­to – tie­ses­nio – ke­lio kan­di­da­tuo­jant į Sei­mą. Tas ke­lias – kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą per ku­rią nors par­ti­ją. Po­li­ti­nės par­ti­jos iš­kel­tam kan­di­da­tui gy­ven­to­jų pa­ra­šų rink­ti ne­rei­kia.

„Be­lie­ka spė­lio­ti – ar­ba ma­no, kad spės su­si­rink­ti pas­ku­ti­nėm die­nom, ar­ba kan­di­da­tuos per par­ti­ją“, – svars­to Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Pir­mi­nin­kas ne­sle­pia, kad ste­bi­ma­si ir Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je – kas nu­ti­ko, kad kam­pa­ni­jos pra­džio­je bu­vęs ener­gin­gas pre­ten­den­tas į kan­di­da­tus iki šiol net pa­ra­šų ne­ren­ka.

Sa­va­ran­kiš­kai į Sei­mą ban­dan­tiems pa­tek­ti kan­di­da­tams pa­ra­šus su­si­rink­ti rei­kia iki sau­sio 22 die­nos. Tuo tar­pu par­ti­jos lai­ko tu­ri dau­giau.

Apie tai, kad kels sa­vo kan­di­da­tus į Sei­mą Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, šiuo me­tu yra pa­si­skel­bu­sios ke­lio­li­ka par­ti­jų. Vos trys iš jų jau nu­ro­dė kon­kre­čių kan­di­da­tų pa­var­des. Par­ti­jos sa­vo kan­di­da­tus pri­va­lo pa­skelb­ti iki va­sa­rio 1 die­nos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų