Parašų rinkimo barjerą įveikė ne visi

Per ar­tė­jan­čius rin­ki­mus sa­va­ran­kiš­kai į Sei­mą pre­ten­duo­jan­tys as­me­nys iki šio ant­ra­die­nio tu­rė­jo su­rink­ti tūks­tan­tį juos pa­lai­kan­čių uk­mer­giš­kių pa­ra­šų. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, jog tai pa­da­ry­ti pa­si­se­kė anaip­tol ne vi­siems.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Parašų tikrinimui komisija turi savaitę.

Tik su­rin­kę Sei­mo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą skai­čių pa­ra­šų, ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai ga­lės sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kel­ti ko­vo 3 die­ną vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se.

Mū­sų apy­gar­do­je re­gist­ra­vo­si 8 ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai. Tie­sa, du iš jų ne­tru­kus per­si­gal­vo­jo. La­pų pa­ra­šams rink­ti ne­bu­vo pa­si­ė­mę Ar­tū­ras Stra­vins­kas ir Re­na­tas Sa­la­džius.

Iš li­ku­sių 6 pre­ten­den­tų nu­sta­ty­tą die­ną Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jai la­pus su tūks­tan­čiu pa­ra­šų pa­tei­kė tik trys pre­ten­den­tai.

Dau­giau­sia pa­ra­šų ko­mi­si­jai pri­sta­tė Ju­lius Ka­zė­nas. Jam pa­si­ra­šė 1601 uk­mer­giš­kis. Ne­daug nuo jo at­si­lie­ka Min­dau­gas Kluo­nis su 1451 pa­ra­šu.

An­ta­nas Ne­dzins­kas at­ne­šė są­ra­šą su 1002 pa­ra­šais. Jo pa­teik­tas są­ra­šas ri­zi­kin­giau­sias. Pri­va­lo­mą ri­bą jis per­li­po tik dviem pa­ra­šais.

Į to­liau plau­kian­tį Sei­mo rin­ki­mų lai­vą ne­pa­te­ko Li­na Draz­die­nė, te­su­rin­ku­si 785, Gied­rius Ze­ziu­le­vi­čius – 579 pa­ra­šus. Ne­rin­gos La­šie­nės krai­tis – vos 468 pa­ra­šai.

 

Sil­pna vie­ta įsta­ty­me

 

Gy­ven­to­jų pa­ra­šus rin­kę kal­bin­ti po­li­ti­kai ti­ki­no, kad ši už­duo­tis tik­rai nė­ra leng­va. Ji už­ima la­bai daug lai­ko ir ener­gi­jos. La­biau­siai pre­ten­den­tams už­kliu­vo pa­ti Sei­mo įsta­ty­mo tvar­ka iš­vie­šin­ti sa­vo as­mens duo­me­nis – pa­si­ra­šant pa­teik­ti as­mens kor­te­lės ar pa­so nu­me­rį.

Žmo­nės ypač at­sar­gūs ta­po po vie­šų pra­ne­ši­mų apie įvai­rias ap­ga­vi­kų ža­ban­gas.

La­bai pri­trū­ko, pa­sak pa­ra­šų rin­kė­jų, ir in­for­ma­ci­jos – dau­ge­lis ne­ži­no, kad įsta­ty­mas lei­džia pa­si­ra­šy­ti kad ir vi­siems pre­ten­den­tams. Įsi­vaiz­da­vo, kad rei­kia pa­si­rink­ti tik vie­ną.

Kal­bin­ti pa­šne­ko­vai „kal­ti­no“ ir žie­mą – mat gat­vė­se, vie­šo­se vie­to­se da­bar kur kas ma­žiau žmo­nių nei va­sa­rą. Juos ten­ka gau­dy­te gau­dy­ti. O ir tiems „su­gau­tie­siems“ ran­kos šą­la ir pa­si­ra­ši­nė­ti ne­si­no­ri.

 

Dir­bo ir tak­sis­tu

 

An­trą ka­den­ci­ją į Sei­mą tai­kan­tis An­ta­nas Ne­dzins­kas pa­ra­šų la­pus pa­si­ė­mė vie­nas pir­mų­jų. Ap­si­gy­ve­nęs Svei­ka­tin­gu­mo cen­tre, jis lei­do­si į žy­gį po Uk­mer­gę. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­dik­tuo­tą są­ly­gą su­rink­ti tūks­tan­tį pa­ra­šų ver­ti­na kaip įdo­mų, ta­čiau pa­stan­gų ne­ma­žai pa­rei­ka­la­vu­sį dar­bą.

Uk­mer­giš­kiams iš te­le­vi­zi­jos ek­ra­nų pa­žįs­ta­mas vei­das šmėkš­čio­jo tur­gu­je, li­go­ni­nė­je, bib­lio­te­ko­je, mies­to gat­vė­se.

Be­veik kiek­vie­ną va­ka­rą lan­kė­si ir gy­ven­to­jų na­muo­se.

Kan­di­da­tas ti­ki­na iš kai ku­rių uk­mer­giš­kių bu­tų iš­ei­da­vęs net su do­va­no­mis. Ži­no­da­mi jo „sil­pny­bę“, mu­zi­kos plokš­te­lių, se­no­vi­nių tau­re­lių pa­do­va­no­jo. Tie­sa, kai ku­rie ne vel­tui –  te­ko A. Ne­dzins­kui ir pa­dai­nuo­ti...

Neap­si­ei­ta ir be nuo­ty­kių – vie­na du­ris pra­vė­ru­si mer­gi­na ne­nu­lai­kė pik­to šu­niu­ko ir tas grybš­te­lė­jo į ran­ką.

Pa­šne­ko­vui te­ko im­tis tak­sis­to „ver­slo“ – pa­ma­tęs prie sto­te­lės žmo­ge­lį, au­to­bu­so lau­kian­tį, pa­ve­žė­da­vo. Ne vie­nas taip pa­ma­lo­nin­tas ir pa­ra­šo ne­pa­gai­lė­da­vo.

A. Ne­dzins­kas ti­ki­no, kad pa­ra­šus rink­ti jam pa­dė­jo trys pa­gal­bi­nin­kai.

 

Rin­ko an­trą kar­tą

 

Min­dau­gas Kluo­nis ko­mi­si­jai at­ne­šė 1450 pa­ra­šų. Jis uk­mer­giš­kiams pa­žįs­ta­mas nuo ru­de­ni­nių Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se taip pat da­ly­va­vo kaip ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas.

Ti­ki­no, kad uk­mer­giš­kiai da­bar jį pa­žįs­ta iš vei­do, dau­ge­lis pri­si­me­na ir pa­žiū­ras. Tai, anot pa­šne­ko­vo, ge­ro­kai pa­leng­vi­no „pa­ra­ša­vi­mo“ už­duo­tį.

M. Kluo­nis sa­ko, jog uk­mer­giš­kiai į kai­rę ir de­ši­nę pa­ra­šų ne­da­li­no. Grei­čiau­siai juos iš­var­gi­no vie­nas pas­kui ki­tą be­si­bel­džian­tys į du­ris pre­ten­den­tai.

Kas­dien tek­da­vo pa­dir­bė­ti po 5–6 va­lan­das, o sa­vait­ga­liais skir­da­vo dar dau­giau lai­ko. Už­su­kęs į vie­ną ki­tą įmo­nę ar įstai­gą, pa­da­rė iš­va­dą, kad dau­ge­lis ne­si­ne­šio­ja as­mens do­ku­men­tų. Tai­gi daž­niau­siai bels­da­vo­si į na­mų du­ris.

 

Tu­rė­jo di­džiau­sią ko­man­dą

 

Mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas tvir­ti­na, kad pa­ra­šus jam pa­dė­jo rink­ti  200 pa­gal­bi­nin­kų.

Pats sa­vo po­zi­ci­ją iš­dės­ty­ti or­ga­ni­za­vo įvai­rius ren­gi­nius, ap­dai­riai pa­kvies­da­mas at­ei­nant at­si­neš­ti as­mens do­ku­men­tą. Su­ko ra­tus ir po gy­ven­vie­tes, ben­dra­vo su kai­me gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis.

Tik, anot J. Ka­zė­no, tų žmo­nių kai­me ne ka­žin kiek be­li­ko – „kai­mas prak­tiš­kai mi­ręs“.

Kan­di­da­tas tei­gė su­lau­kęs klau­si­mų apie jo nuo­mo­nę ne tik iš Uk­mer­gės gy­ve­ni­mo. Su­ka gal­vas pi­lie­čiai dėl glo­ba­les­nių ša­lies rei­ka­lų – elek­tri­nės, eko­no­mi­kos, ši­lu­mos, ma­si­nės emig­ra­ci­jos.

 

Li­ko pa­tir­tis

 

Nuo šuns nu­ken­tė­jo ir uk­mer­giš­kių pa­ra­šus „me­džio­ju­si“  Ne­rin­ga La­šie­nė. Jai pik­čiur­na įkan­do į ko­ją. Me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė, ta­čiau vis dėl­to vais­ti­nė­je nu­si­pir­ko dez­in­fe­kuo­jan­čio te­pa­lo.

Mo­te­ris tei­gia ap­ke­lia­vu­si Uk­mer­gę kaip tik­ra tu­ris­tė – su kup­ri­ne ant pe­čių ir šiau­rie­tiš­ko ėji­mo laz­do­mis.

De­ja, jai si­tu­a­ci­ja ne­bu­vo to­kia pa­lan­ki kaip iš te­le­vi­zi­jos ek­ra­no pa­žįs­ta­mam kon­ku­ren­tui. Ne­pa­žįs­ta­mie­siems žmo­nės ne­lin­kę at­ver­ti sa­vo būs­tų du­rų.

Iš­ei­tį mo­te­ris vis tik su­ra­do – su­bū­rė de­šim­ties pa­dė­jė­jų „ko­man­dą“. Jie ir rū­pi­no­si, de­ja, kaip pa­aiš­kė­jo – ne vi­sai sėk­min­gai, pa­ra­šų rin­ki­mu.

Nors jų ne­už­te­ko, mo­te­ris ben­dra­vi­mą su gy­ven­to­jais lai­ko di­džiu­le po­li­ti­ne pa­tir­ti­mi.

 

Pas­ku­ti­nį taš­ką pa­dės ko­mi­si­ja

 

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys sa­ko, kad anks­ti džiaug­tis ir su­rin­ku­sie­siems rei­kia­mą skai­čių pa­ra­šų. Mat juos kruopš­čiai tik­ri­na 10 as­me­nų ko­mi­si­ja ir kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tas.

Jų už­duo­tis – vi­zu­a­liai įver­tin­ti vi­sus la­pus ir ne ma­žiau kaip 5 pro­cen­tus duo­me­nų pa­tik­rin­ti elek­tro­ni­niu bū­du. Tik­ri­ni­mui skir­ta sa­vai­tė.

„Ko­mi­si­ja dirbs va­ka­rais, nuo 17 va­lan­dos. Iki ke­lin­tos – kaip Die­vas duos. Nu­sta­ty­ta nė­ra, tu­ri­me spė­ti per sa­vai­tę ir tiek“, – pa­aiš­ki­no pir­mi­nin­kas.

Pa­grin­di­nis da­ly­kas, į ką bus at­krei­pia­mas dė­me­sys, – ra­šy­se­na. Pa­ra­šų rin­kė­jas sa­vo ran­ka ne­ga­li pa­da­ry­ti nė vie­no įra­šo. Taip pat bus ver­ti­na­ma, ar už­pil­dy­tos vi­sos ei­lu­tės, ar yra as­mens do­ku­men­to nu­me­ris.

Pa­tik­ri­nu­si pre­ten­den­tų pa­teik­tą me­džia­gą ir pri­ėmu­sį spren­di­mą dėl są­ra­šų ga­lio­ji­mo, apy­lin­kės ko­mi­si­ja teiks šią „cen­zū­rą“ pra­ėju­sias pa­var­des Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Pas­ta­ro­ji sa­vo ruož­tu pri­ima spren­di­mą, ar pre­ten­den­tus ga­li­ma re­gist­ruo­ti kaip kan­di­da­tus.

 

Pri­trū­ko fak­tų

 

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ir Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­jas pa­sie­kė A. Ne­dzins­ko rin­ki­mų šta­bo var­du pa­si­ra­šy­tas skun­das. Ja­me tei­gia­ma, kad pa­ra­šų rin­ki­mo me­tu vie­nas iš kon­ku­ren­tų sklei­dė dez­in­for­ma­ci­ją, kad pa­si­ra­šy­ti ga­li­ma tik vie­no pre­ten­den­to la­puo­se.

Ko­mi­si­jų pra­šo­ma iš­tir­ti fak­tus.

„Kaip tik tų fak­tų ir pri­trū­ko­me skun­de. Į ko­mi­si­jos po­sė­dį kvie­si­me po­ną An­ta­ną, kad pa­teik­tų kon­kre­čius fak­tus, nes to­kios for­mos skun­das yra nie­ki­nis“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė H. Ži­žys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų