Parduotuvės įkurtuvėse būta net ašarų

Penk­ta­die­nį An­ta­no Sme­to­nos gat­vė­je vy­ko įkur­tu­vės. Nau­ju­tė­lai­tės par­duo­tu­vės įkur­tu­ves šven­tė ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas ir šios gat­vės ben­druo­me­nė.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pinigų medį A. Andrikonienė (dešinėje) įteikė pardavėjai Ligitai Lukoševičienei.

 

Par­duo­tu­vė „Šer­mukš­nė­lė“, į ku­rios ati­da­ry­mą su­gu­žė­jo di­de­lis bū­rys nuo­la­ti­nių pir­kė­jų, tu­ri il­gą is­to­ri­ją. Ta­čiau ji su­si­ju­si ne su pa­čiu pa­sta­tu, o tik su vie­ta. Vie­to­je, ku­rio­je per pus­me­tį iš­au­go nau­jas sta­ti­nys, pre­ky­ba vy­ko jau dau­giau nei 50 me­tų. Pu­sę am­žiaus čia sto­vė­jo pre­ky­bi­nis kios­kas.

 

 

11-20-1_straipsnio_2_nuotr

 


 

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad pir­ma­sis kios­ke­lis A. Sme­to­nos gat­vė­je bu­vo pa­sta­ty­tas 1960 me­tais. Iš pra­džių pre­ky­ba vy­ko tik per lan­ge­lį, o prieš 16 me­tų pra­plės­tas kios­ke­lis su ėji­mu į vi­dų pa­va­din­tas par­duo­tu­ve.

Di­rek­to­rė ge­rai su­pran­ta – dar­bo są­ly­gos čia bu­vo tik­rai ne­pa­vy­dė­ti­nos. Ir pir­kė­jams, ir dar­buo­to­jams bu­vo tik­ras var­gas: žie­mą la­bai šal­tą, vie­tos ma­žai, pa­to­gu­mų – jo­kių. Ta­čiau vi­sa­da bu­vo puo­se­lė­ja­ma sva­jo­nė – ak­lai ne­už­da­ry­ti kios­ko, o pri­kel­ti jį nau­jam gy­ve­ni­mui. Sma­gu, kad sva­jo­nė iš­si­pil­dė.

 

 

11-20-1_straipsnio_3_nuotr


 

Šiuo me­tu ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas yra di­džiau­sias pre­ky­bos tin­klas Uk­mer­gė­je. Jis tu­ri 41 pre­ky­bos ob­jek­tą, ku­rio ben­dras pre­ky­bi­nis plo­tas – 5448 kvad­ra­ti­niai met­rai. Pa­sak A. An­dri­ko­nie­nės, re­no­vuo­jant mies­to ir kai­mo par­duo­tu­ves bei įmo­nei pri­klau­san­čią duo­nos ke­pyk­lą nė kar­to ne­pa­vy­ko pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, ne­im­ti ban­kų kre­di­tai. „Vis­ką da­rė­me sa­vo lė­šo­mis“, – ti­ki­na di­rek­to­rė.

Pa­sak va­do­vės, var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vių klien­tai – vi­du­ti­nes ir ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys uk­mer­giš­kiai, o tai – di­džio­ji ra­jo­no gy­ven­to­jų da­lis. Žen­giant ko­ja į ko­ją su lai­ku var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se įmon­tuo­ta vi­sa šiuo­lai­kiš­kai pre­ky­bai rei­ka­lin­ga įran­ga. Dau­gu­ma par­duo­tu­vių, kaip ir ši, nau­jau­sio­ji, dir­ba nuo 8 iki 20 val.

 

11-20-1_straipsnio_4_nuotr


 

„Šer­mukš­nė­lės“ ati­da­ry­me skam­bė­jo daug gra­žių žo­džių. Ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė dė­ko­jo pa­sta­to ar­chi­tek­tams, pro­jek­tuo­to­jams, ran­go­vams, ra­jo­no va­do­vams bei par­da­vė­joms.

Šil­ta ir jaus­min­ga pa­dė­ka par­da­vė­jai Li­gi­tai Lu­ko­še­vi­čie­nei už kan­trų ge­res­nių dar­bo są­ly­gų lau­ki­mą, už mei­lę pir­kė­jams ne­ap­siėjo be šios mo­ters jau­du­lio aša­rų, su­grau­di­nu­sių ir vi­sus ap­lin­ki­nius...

 

11-20-1_straipsnio_5_nuotr


 

Ir pa­ti di­rek­to­rė su­lau­kė daug gra­žių pa­dė­kų.

Par­duo­tu­vės pa­tal­pas pa­šven­ti­no kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Vi­si sve­čiai vai­ši­no­si šam­pa­nu, o pir­ma­sis pir­kė­jas, pir­kęs pre­kių už šim­tą li­tų, ga­vo do­va­nų mik­ro­ban­gų kros­ne­lę.

 

11-20-1_straipsnio_6_nuotr


 

Už kai­muo­se iš­sau­go­tus pre­ky­bos taš­kus ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vei dė­ko­jo ir ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Jis sa­kė pats daž­nai ap­si­per­kan­tis kai­mo par­duo­tu­vė­se ir ste­bi­si, kaip jos nuo­lat gra­žė­ja ir mo­der­nė­ja.

Var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo „Šer­mukš­nė­lė“ įkur­tu­vės – ne vie­nin­te­lė pas­ta­rų­jų sa­vai­čių šven­tė šio­je įmo­nė­je. Ne­se­niai bu­vu­sios uni­ver­sa­li­nės par­duo­tu­vės pa­sta­te du­ris at­vė­rė mo­te­rims skir­ta par­duo­tu­vė.

Dar vie­na šven­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko Žel­vo­je. Čia ne­at­pa­žįs­ta­mai re­no­vuo­ta Žel­vos par­duo­tu­vė.

 

11-20-1_straipsnio_7_nuotr

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų